REAL-MS

Browse by Collection

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Number of items: 532.

UNSPECIFIED (1903) Tib. 631.14 / Rab tshes nang gis [sic] chu mo yos lo’i le’u tho. , Mongolia (Manuscript)

sine, nomine (1900) Ms Tib. 361.11 / Kha mchu dkar nag khra gsum. (Manuscript)

sine, nomine (1900) Ms Tib. 361.12 / ’phags pa Kha mchu nag po zhi bar byed pa zhes bya ba theg pa chen po’i mdo. (Manuscript)

sine, nomine (1900) Ms Tib. 361.13 / Dpal rdo rje sder mo zhes bya ba’i gzungs. (Manuscript)

sine, nomine (1900) Ms Tib. 361.15 / Dzambha la dkar po’i chu sbyin. (Manuscript)

sine, nomine (1900) Ms Tib. 361.16 / Btsong ri’i bdag po’i gsol mchod rten ’bul Bde skyed [sic] kun ’byung bsangs. (Manuscript)

sine, nomine (1900) Ms Tib. 361.19 / Shes rab snying po’i bdud bzlog dang bcas pa. (Manuscript)

sine, nomine (1900) Ms Tib. 361.20 / Rlung rta bsang. (Manuscript)

sine, nomine (1900) Ms Tib. 362.1 / Dur khrod bdag po tshogs mchod gser skyems mnga’ gsol bkra shis. (Manuscript)

sine, nomine (1900) Ms Tib. 362.4 / ’phags pa ’Jam dpal gyi shes rab dang blo ’phel ba zhes bya ba’i gzungs. (Manuscript)

sine, nomine (1900) Ms Tib. 362.6 / No title. (Manuscript)

sine, nomine (1900) Ms Tib. 363.1 / Shes rab kyi pha rol tu phyin pa’i man ngag gi bstan bcos Mngon par rtogs pa’i rgyan. (Manuscript)

sine, nomine (1900) Ms Tib. 363.10 / Sgrol dkar yid bzhin ’khor lo’i bstod pa. (Manuscript)

zla ba grags pa, zla ba grags pa (1900) Ms Tib. 363.2 / Dbu ma la ’jug pa. (Manuscript)

Ngag-dbang-mkhas-grub, Ngag-dbang-mkhas-grub (1900) Ms Tib. 363.3 / Rgyal ba byams pa’i mchod chog Dga’ ldan pad mtshor ’jug pa’i gru gzings. (Manuscript)

Ngag-dbang-mkhas-grub, Ngag-dbang-mkhas-grub (1900) Ms Tib. 363.4 / Gdung shugs drag pos smre sngags gsol ’debs ma. (Manuscript)

blo bzang grags pa’i dpal, blo bzang grags pa’i dpal (1900) Ms Tib. 363.5 / Rgyal ba byams pa mgon po la smre sngags kyi sgo nas bstod pa Tshangs pa’i cod paṇ. (Manuscript)

Gung-thang Dkon-mchog-bstan- pa’i-sgron-me, Gung-thang Dkon-mchog-bstan- pa’i-sgron-me (1900) Ms Tib. 363.6 / Dga’ ldan yid dga’ chos ’dzin tu skyes pa’i smon lam. (Manuscript)

Ngag-dbang-mkhas-grub, Ngag-dbang-mkhas-grub (1900) Ms Tib. 363.7 / Rgyal ba byams pa mgon gyi dang po thugs bskyed pa nas gzungs (=bzung sa) lam reng (=rim) par bgrod de mngon par byang chub pa’i tshul las brtsams shing ma ’ongs pa nas sangs rgyas lnga’i mdzad pa ji ltar ston tshul gsal bar brjod pa’i sgo nas bstod cing gsol ba ’debs pa’i rab tu byed pa Byams mgon zhal bzang lta ba’i dga’ ston. (Manuscript)

Blo-bzang-dpal-ldan-bstan-pa’i-nyi-ma, Pan chen IV, Blo-bzang-dpal-ldan-bstan- pa’i-nyi-ma, Pan chen IV (1900) Ms Tib. 363.8 / Rje btsun byams mgon gyi bstod pa. (Manuscript)

sine, nomine (1900) Ms Tib. 365.12 / No title. (Manuscript)

Ngag-dbang-blo-bzang-mkhas-grub, Ngag-dbang-blo-bzang-mkhas-grub (1900) Ms Tib. 365.13 / Dam can rnam gsum gsur btang tshul. (Manuscript)

Blo-bzang-chos-kyi-rgyal-mtshan, Pan chen lama I, Blo-bzang-chos-kyi-rgyal-mtshan, Pan chen lama I (1900) Ms Tib. 365.14 / Bcom ldan ’das sman bla’i mdo chog gi snying po bsdus pa Yid bzhin gyi nor bu. (Manuscript)

sine, nomine (1900) Ms Tib. 365.15 / ’phags pa Rgyal mtshan gyi rtse mo’i dpung rgyan ces bya ba’i gzungs. (Manuscript)

sine, nomine (1900) Ms Tib. 365.17 / Chos skyong lcam sring gi bsur. (Manuscript)

sine, nomine (1900) Ms Tib. 365.19 / No title. (Manuscript)

sine, nomine (1900) Ms Tib. 365.2 / No title. (Manuscript)

sine, nomine (1900) Ms Tib. 365.20 / Sku lnga gser skyems bsangs bchod [sic] pa. (Manuscript)

Chos-kyi-rgyal-mtshan, Chos-kyi-rgyal-mtshan (1900) Ms Tib. 365.21 / Brtan [sic] srung chen mo rdo rje rab brtan ma’i gsol kha. (Manuscript)

sine, nomine (1900) Ms Tib. 365.24 / Gser skyems. (Manuscript)

sine, nomine (1900) Ms Tib. 365.27 / Drin can bla ma’i mtshang sngags nes [sic] bsangs. (Manuscript)

sine, nomine (1900) Ms Tib. 365.28 / Rdo rje khro bo rgyal po chen po kha mchu nag po bzlog pa’i gzungs. (Manuscript)

sine, nomine (1900) Ms Tib. 365.3 / Ke be ra brten nas rta’i god kha bsrung ba’i man ngag zab ma. (Manuscript)

sine, nomine (1900) Ms Tib. 365.31 / Panytsa’i bsdus pa. (Manuscript)

Blo-lhun, Blo-lhun (1900) Ms Tib. 365.32 / Lcam sring la bsangs mchod ’bul tshul Lhun grub bshes pa. (Manuscript)

sine, nomine (1900) Ms Tib. 365.33 / Klu la mchod bsang gtong ba. (Manuscript)

Thu’u-bkvan Blo-bzang-chos-kyi-nyi-ma, Thu’u-bkvan Blo-bzang-chos-kyi-nyi-ma (1900) Ms Tib. 365.36 / Bcom ldan ’das rgyal mtshan rtse mo’i dpung rgyan la bsangs mchod ’bul tshul. (Manuscript)

Blo-bzang-dpal-ldan-ye-shes, Pan chen Lama III, Blo-bzang-dpal-ldan-ye-shes, Pan chen Lama III (1900) Ms Tib. 365.39 / Grib bsangs. (Manuscript)

sine, nomine (1900) Ms Tib. 365.4 / No title. (Manuscript)

Gnubs-chen Sangs-rgyas-ye-shes, Gnubs-chen Sangs-rgyas-ye-shes (1900) Ms Tib. 365.41 / Sde rgyad [sic] gser skyems. (Manuscript)

sine, nomine (1900) Ms Tib. 365.47 / Rlung rta gsos pa’i bsangs gsol mchod rgyun khyer mdor bsdus Rlung rta’i me spor ba’i rlung g.yab. (Manuscript)

Dngul-chu Rgyal-sras Thogs-med-bzang-po, Dngul-chu Rgyal-sras Thogs-med-bzang-po (1900) Ms Tib. 365.48 / Pha ma’i drin lan bsabs pa’i mdo. (Manuscript)

sine, nomine (1900) Ms Tib. 365.49 / Sku la dam can gsol mchod ’dod par dong [sic] pa mdo. (Manuscript)

Blo-bzangdkon- mchog-’jigs-med, Blo-bzangdkon- mchog-’jigs-med (1900) Ms Tib. 365.50 / No title. (Manuscript)

sine, nomine (1900) Ms Tib. 365.53 / Yum phyin mdor bsdus. (Manuscript)

Lcang-skya Ngag-dbang-blo-bzang-chos-ldan, Lcang-skya Ngag-dbang-blo-bzang-chos-ldan (1900) Ms Tib. 365.55 / Lan chags gtor ma gtong tshul. (Manuscript)

sine, nomine (1900) Ms Tib. 365.56 / No title. (Manuscript)

sine, nomine (1900) Ms Tib. 365.57 / No title. (Manuscript)

sine, nomine (1900) Ms Tib. 365.6 / Jag pa ’cheng (=’ching) ba’i man ngag. (Manuscript)

sine, nomine (1900) Ms Tib. 365.7 / No title. (Manuscript)

sine, nomine (1900) Ms Tib. 365.8 / No title. (Manuscript)

sine, nomine (1900) Ms Tib. 367 / ’phags pa Shes rab kyi pha rol tu phyin pa Rdo rje gcod pa zhes bya ba theg pa chen po’i mdo. (Manuscript)

Blo-bzang-chos-grags, Blo-bzang-chos-grags (1900) Ms Tib. 368.10 / Klu bsang Dgos pa kun ’grub. (Manuscript)

Blo-bzang-chos-kyi-nyi-ma, Blo-bzang-chos-kyi-nyi-ma (1900) Ms Tib. 368.11 / Sna tshogs yum gyi sgrub thabs. (Manuscript)

No-nom-hang, No-nom-hang (1900) Ms Tib. 368.12 / Sgrol ma maṇḍal bzhi cho ga mdor bsdus ’Dod don myur grub. (Manuscript)

Blo-bzang-dkon-mchog-’jigs-med, Blo-bzang-dkon-mchog-’jigs-med (1900) Ms Tib. 368.13 / ’phags pa Bzang po spyod pa’i smon lam gyi gser skyems ’Phrin las lhun grub ma. (Manuscript)

Arthasiddhi, Arthasiddhi (1900) Ms Tib. 368.14 / Nor bsgrub nor lha nor bdag longs spyod g.yang ’gugs ’phel ba’i bsangs mchod phyugs la god kha mi ’byung gsang ba man ngag. (Manuscript)

sine, nomine (1900) Ms Tib. 368.15 / Dpal ldan lha mo’i las tshogs ’khor lo gsum bzhugs so/ Byis pa chags pa’i man ngag. (Manuscript)

Padmasambhava, Padmasambhava (1900) Ms Tib. 368.16 / Gtsug gtor [sic] phyogs bzhi gru bzhi. (Manuscript)

E-rte-ni Chos-rje, E-rte-ni Chos-rje (1900) Ms Tib. 368.7 / Lha sa sprul pa’i spyang gi bsangs mchod ma. (Manuscript)

Yang-byed-’dri’, Yang-byed-’dri’ (1900) Ms Tib. 368.8 / Gnam sa snang brgyad kyis gser skyems. (Manuscript)

Ngag-dbang-ye-shes-bstan-’dzin, Ngag-dbang-ye-shes-bstan-’dzin (1900) Ms Tib. 368.9 / Ri chos mtshams kyi zhal gdams la/ Dgra jag chos rkun bcings pa’i gdams pa/ Mya ngan med pa’i shing gi bsil ces bya ba/ Lha mo’i ’od zer can ma’i gsur mchod Nyer tshe kun sel ’phrin las kun grub. (Manuscript)

sine, nomine (1900) Ms Tib. 369 / Sman bla’i mdo chog bsdus pa dang ’brel bar dus las ’das pa’i sems can rnams la phan thabs bya tshul Nyam thag yar ’dren. (Manuscript)

Blo-bzang-snyan-grags-rgya-mtsho, Blo-bzang-snyan-grags-rgya-mtsho (1900) Ms Tib.361.3 / Od hong theng ge ri bsangs mchod mdor bsdus ma. (Manuscript)

UNSPECIFIED (1900) Tib. 313 / ’phags pa Shes rab kyi pha rol tu phyin pa Rdo rje gcod pa zhes bya ba theg pa chen po’i mdo / Vajracchedikā-nāma-prajñāpāramitā-mahāyānasūtra. , Inner Mongolia? (Manuscript)

UNSPECIFIED (1900) Tib. 318 / phags pa Gser ’od dam pa mdo sde’i dbang po’i rgyal po zhes bya ba theg pa chen po’i mdo / ārya-Suvarṇaprabhāsottamasūtrendrarāja-nāma-mahāyānasūtra. , Mongolia (Manuscript)

Thu’u-bkvan Blo-bzang-chos-kyi-nyi-ma, (1900) Tib. 325.1 / Bsgral las kyi rnam bzhag. , Mongolia (Manuscript)

Sa-skya Paṇḍita Kun-dga’-rgyal-mtshan, Sa-skya Paṇḍita Kun-dga’-rgyal-mtshan (1900) Tib. 325.2 / No title. (Manuscript)

Sa-skya Paṇḍita Kun-dga’-rgyal-mtshan, Sa-skya Paṇḍita Kun-dga’-rgyal-mtshan (1900) Tib. 325.3 / Dpal ldan sa skya paṇ chen gyi/ /gter gzhung phan don brgya tshar las/ /bzlog pa che ba’i rim pa rnams/ /bka’i rgya’i gdams pa gsum pa. (Manuscript)

Sa-skya Paṇḍita Kun-dga’-rgyal-mtshan, Sa-skya Paṇḍita Kun-dga’-rgyal-mtshan (1900) Tib. 325.4 / Dpal ldan sa skya paṇ chen gyi gter gzhung phan don brgya tshar las tshogs gtor bzlog bskor sna tshogs gdams pa drug pa khro bo’i tshogs dgra bgegs snying khrag la rol pa dang dgra la chos su rbad... (Manuscript)

Sa-skya Paṇḍita Kun-dga’-rgyal-mtshan, Sa-skya Paṇḍita Kun-dga’-rgyal-mtshan (1900) Tib. 325.5 / Sa skya kun dga’ rgyal mtshan gyi/ las tshogs man ngag zur brgyan las/ dang po lingga sgral chog thun mong ma yin gdams pa’. (Manuscript)

sine, nomine (1900) Tib. 325.6 / Snyigs ma’i sems can nad kyi ’jigs pa las skyobs pa’i man ngag gu ru drag po’i mthing nag sgrub thabs zab mo dgongs gter las ’byung ba. (Manuscript)

Sa-skya Paṇḍita Kun-dga’-rgyal-mtshan, Sa-skya Paṇḍita Kun-dga’-rgyal-mtshan (1900) Tib. 325.7 / ’Jam dbyangs nag po’i sgrub thabs dang las tshogs. (Manuscript)

Blo-bzang-nor-bu-shes-rab / Sumatimaṇiprajñā, Blo-bzang-nor-bu-shes-rab / Sumatimaṇiprajñā (1900) Tib. 325.8 / Nag po dgu sbyor gyi bya tshul lag len phan yon dang bcas pa. (Manuscript)

sine, nomine (1900) Tib. 325.9 / Dpal ldan sa skya pa’i gser chos kyi nang tshan ye shes khyung khra’i sgrub thabs. , Mongolia (Manuscript)

sine, nomine (1900) Tib. 327.2 / Brjed tho G.yang ṭi’i za ma tog gi dkar chags. , Beijing (Manuscript)

Tāṇatha (Tāranātha?), (1900) Tib. 328.2 / Rgya nag skad (=skag) zlog. (Manuscript)

UNSPECIFIED (1900) Tib. 331 / U rgyan slob dpon padma ’byung gnas kyis mdzad pa’i rdzu ’phrul gyis phur lto brgya rtsa ba rgya nag nas byung ba’i tshul. , Mongolia (Manuscript)

Vasubandhu, (1900) Tib. 335 / Chos mngon pa’i mdzod kyi tshig le’ur byas pa / Abhidharmakoṣa-kārikā. , Mongolia (Manuscript)

Maitreyanātha, (1900) Tib. 337.1 / Shes rab kyi pha rol tu phyin pa’i man ngag gi bstan bcos Mngon par rtogs pa’i rgyan / Abhisamayālaṃkāra-nāma-prajñāpāramitopadeśaśāstra. , Mongolia (Manuscript)

Candrakīrti, (1900) Tib. 337.2 / Dbu ma la ’jug pa / Madhyamakāvatāra. , Mongolia (Manuscript)

Maitreyanātha/Asaṅga, (1900) Tib. 338.1 / Dbus dang mtha’ rnam’ byed / Madhyāntavibhaṅga-kārikā. , Mongolia (Manuscript)

Maitreyanātha / Asaṅga, (1900) Tib. 338.3 / Theg pa chen po rgyud bla ma’i bstan bcos / Mahāyānottaratantra-śāstra. , Mongolia (Manuscript)

Maitreyanātha / Asaṅga, (1900) Tib. 338.4 / Theg pa chen po mdo sde’i rgyan zhes bya ba’i tshig le’ur byas pa / Mahāyānasūtrālaṃkāra-kārikā. , Mongolia (Manuscript)

Maitreyanātha / Asaṅga, (1900) Tib. 338.5 / Shes rab kyi pha rol tu phyin pa man ngag gi bstan bcos Mngon par rtogs pa’i rgyan / Abhisamayālaṃkāra-nāma-prajñāpāramitopadeśaśāstra. , Mongolia (Manuscript)

Shantideva, Shantideva (1900) Tib. 339 / Byang chub sems dpa’i spyod pa la ’jug pa / Bodhisattvacaryāvatāra. , Bkra-shis-chos-’phel-grva-tshang (Manuscript)

UNSPECIFIED (1900) Tib. 340 / ’phags pa Shes rab kyi pha rol tu phyin pa sdud pa tshigs su bcad pa / ārya-Prajñāpāramitā-sañcaya-gāthā. , Sku 'bum byams pa gling (Manuscript)

sine, nomine (1900) Tib. 342 / Dpal gsang ba ’dus pa’i rtsa rgyud phyi ma dang bcas pa. , Mongolia (Manuscript)

Sumatimaṇiprajñā, Sumatimaṇiprajñā (1900) Tib. 353 / Yi dam rgya mtsho’i sgrub thabs Rin chen ’byung gnas kyi lhan thabs Gsal ba’i me long las glegs bam gnyis pa. , Beijing (Manuscript)

Sumatimaṇiprajñā, Sumatimaṇiprajñā (1900) Tib. 354.1 / Bskal bzang sangs rgyas stong phrag gi phyag mchod smon lam dang bcas pa Bsod nams kyi myu gu ’phel bar byed pa’i bdud rtsi’i char chen. , Beijing (Manuscript)

Sumatimaṇiprajñā, (1900) Tib. 354.11 / Rje btsun ma ku ru ku lle’i sgrub thabs Dngos grub myur du ’gug pa’i lcags kyu. , Beijing (Manuscript)

Sumatimaṇiprajñā, (1900) Tib. 354.12 / Rje btsun sgrol ma’i sgrub thabs. (Manuscript)

Sumatimaṇiprajñā, (1900) Tib. 354.13 / Ma ṇi ril sgrub kyi cho ga Dgos ’dod ’byung ba’i yid bzhin nor bu. , Beijing (Manuscript)

Sumatimaṇiprajñā, (1900) Tib. 354.14 / Phyag rdor gtum po’i las tshogs. , Beijing (Manuscript)

Sumatimaṇiprajñā, (1900) Tib. 354.15 / Phyag rdor gos sngon can gyi sgrub thabs bsdus pa Dngos grub kun ’byung. , Beijing (Manuscript)

Sumatimaṇiprajñā, (1900) Tib. 354.16 / Dpal rdo rje ’jigs byed kyi sgrub thabs bsdus pa Nyon mong mun sel nam mkha’i nor bu. , Beijing (Manuscript)

Sumatimaṇiprajñā, (1900) Tib. 354.17 / Dpal rdo rje ’jigs byed kyi sgo nas bka’ bsgo bya tshul. , Beijing (Manuscript)

Sumatimaṇiprajñā, (1900) Tib. 354.18 / Rab gnas kyi cho ga Dge legs char ’bebs. , Beijing (Manuscript)

Sumatimaṇiprajñā, (1900) Tib. 354.19 / Rab gnas Dge legs rgya mtsho’i char ’bebs kyi dgongs don rab gsal Tshogs gnyis bang mdzod. , Beijing (Manuscript)

Sumatimaṇiprajñā, (1900) Tib. 354.2 / Skyabs ’gro’i khrid yig Thar pa’i them skas. , Beijing (Manuscript)

Sumatimaṇiprajñā, (1900) Tib. 354.20 / Lha la dbang bskur ba’i cho ga Dge legs rgya mtsho’i char ’bebs kyi yang snying. , Beijing (Manuscript)

Sumatimaṇiprajñā, (1900) Tib. 354.21 / Dpal ldan dmag zor gyi rgyal mo’i sgrub thabs bsdus pa’i ngag ’don. , Beijing (Manuscript)

Sumatimaṇiprajñā, (1900) Tib. 354.22 / Bcom ldan ’das gdugs dkar mo can gyi sgo nas bzlog bsgyur byed tshul. , Beijing (Manuscript)

Sumatimaṇiprajñā, (1900) Tib. 354.23 / Klu gtor Bdud rtsi’i chu rgyun. , Beijing (Manuscript)

Sumatimaṇiprajñā, (1900) Tib. 354.24 / Myur mdzad ye shes kyi mgon po phyag drug pa’i thugs dam bskang pa’i mdos kyi cho ga Bar chad kun sel. , Beijing (Manuscript)

Sumatimaṇiprajñā, (1900) Tib. 354.25 / Dge ldan bshad sgrub bstan pa ’phel ba’i gling gi dge ’dun rnams la khrims su bca’ ba mdor bsdus pa. , Beijing (Manuscript)

Sumatimaṇiprajñā, (1900) Tib. 354.3 / ’Phags pa thar pa chen po phyogs su rgyas pa’i mdo sde ’don pa’i cho ga Sdig sgrib thams cad rab tu ’khru bar byed pa’i bdud rtsi’i char chen. , Beijing (Manuscript)

Sumatimaṇiprajñā, (1900) Tib. 354.4 / Bla ma dang ’jam dbyangs zung ’brel gyi bla ma’i rnal ’byor Byin rlabs myur ’jug. , Beijing (Manuscript)

Sumatimaṇiprajñā, (1900) Tib. 354.5 / Theg pa chen po’i gso sbyong gi sdom pa len pa’i cho ga Thar pa’i bde lam. , Beijing (Manuscript)

Sumatimaṇiprajñā, (1900) Tib. 354.6 / Bslab pa yongs su sbyong ba’i cho ga Sdom brtson dgyes byed. , Beijing (Manuscript)

Sumatimaṇiprajñā, (1900) Tib. 354.7 / Bsnyen gnas bsrungs pa’i phan yon mdor bsdus pa Dad pa’i myu gu. , Beijing (Manuscript)

Sumatimaṇiprajñā, (1900) Tib. 354.8 / Bla ma dang gsang ba ’dus pa dbyer med kyi bla ma’i rnal ’byor Dge legs kun stsol. , Beijing (Manuscript)

Sumatimaṇiprajñā, (1900) Tib. 354.9 / Rje btsun ’jam pa’i dbyangs kyi sgrub thabs bsdus pa Ma rig mun sel. , Beijing (Manuscript)

Sumatimaṇiprajñā, (1900) Tib. 355 / Yi dam rgya mtsho’i sgrub thabs Rin chen ’byung gnas kyi lhan thabs Gsal ba’i me long. , Beijing (Manuscript)

Sumatimaṇiprajñā, Sumatimaṇiprajñā (1900) Tib. 357 / Yi dam rgya mtsho’i sgrub thabs Rin chen ’byung gnas kyi lhan thabs Gsal ba’i me long las glegs bam bzhi pa. , Beijing (Manuscript)

Sumatimaṇiprajñā, Blo bzang nor bu shes rab (1900) Tib. 358.1 / Rdo rje sems dpa’i bsgom bzlas bya tshul Sdig sgrib nyes ltung gi tsha gdung sel bar byed pa’i zla ba’i ’od zer. , Beijing (Manuscript)

Sumatimaṇiprajñā, Blo bzang nor bu shes rab (1900) Tib. 358.10 / Rdo rje phag mo lha bcu gsum ma’i sgrub thabs Bde ba chen po’i grong khyer du ’jug pa’i man ngag. , Beijing (Manuscript)

Sumatimaṇiprajñā, Blo bzang nor bu shes rab (1900) Tib. 358.11 / Brgya bzhi’i cho ga Bdud las rnam rgyal. , Beijing (Manuscript)

Sumatimaṇiprajñā, Blo bzang nor bu shes rab (1900) Tib. 358.12 / Sgrol ma g.yul bzlog ji ltar bya ba’i cho ga Dgra las rnam rgyal gyi lhan thabs. , Beijing (Manuscript)

Sumatimaṇiprajñā, Blo bzang nor bu shes rab (1900) Tib. 358.13 / Rdo rje mkha’ ’gro’i sbyin sreg Sdig ltung mun sel. , Beijing (Manuscript)

Sumatimaṇiprajñā, Blo bzang nor bu shes rab (1900) Tib. 358.14 / Gshin po rjes su ’dzin tshul Thar pa’i sgo ’byed. , Beijing (Manuscript)

Sumatimaṇiprajñā, Blo bzang nor bu shes rab (1900) Tib. 358.15 / Lha bzhi dril sgrub kyi ting nge ’dzin gyi dbang rgyun du blang ba’i rim pa Bdud rtsi’i char ’bebs. , Beijing (Manuscript)

Sumatimaṇiprajñā, Blo bzang nor bu shes rab (1900) Tib. 358.16 / Ye shes kyi mgon po phyag drug pa la mchod gtor ’bul ba’i rim pa mdor bsdus pa Bar chad kun sel. , Beijing (Manuscript)

Sumatimaṇiprajñā, Blo bzang nor bu shes rab (1900) Tib. 358.17 / Myur mdzad ye shes kyi mgon po phyag drug pa la gtor ma ’bul tshul mdor bsdus Bsam ’phel yid bzhin nor bu. , Beijing (Manuscript)

Sumatimaṇiprajñā, Blo bzang nor bu shes rab (1900) Tib. 358.18 / Dam can gshin rje rgyal po phyi nang gsang gsum la mchod gtor ’bul tshul mdor bsdus pa. , Beijing (Manuscript)

Sumatimaṇiprajñā, Blo bzang nor bu shes rab (1900) Tib. 358.19 / Dam can chos kyi rgyal po phyi sgrub la brten pa’i zor gyi cho ga Bstan dgra thal bar rlog pa’i rdo rje’i gnam lcags. , Beijing (Manuscript)

Sumatimaṇiprajñā, Blo bzang nor bu shes rab (1900) Tib. 358.2 / Bzang po spyod pa’i sgo nas ’chi bslu ji ltar bya tshul gyi cho ga’i ngag ’don Dus min ’chi ’joms. , Beijing (Manuscript)

Sumatimaṇiprajñā, Blo bzang nor bu shes rab (1900) Tib. 358.20 / Rgyal po chen po ngal bsos po la mchod gtor ’bul ba’i rim pa Bsam ’phel dbang gi rgyal po. , Beijing (Manuscript)

Sumatimaṇiprajñā, Blo bzang nor bu shes rab (1900) Tib. 358.21 / Rgyal po chen po rnam thos sras la bzhag gtor ’bul ba’i rim pa Rin chen char ’bebs. , Beijing (Manuscript)

Sumatimaṇiprajñā, Blo bzang nor bu shes rab (1900) Tib. 358.22 / ’Phags pa dzambha la dkar po ’brug zhon ma’i sgrub thabs Dngos grub char ’bebs. , Beijing (Manuscript)

Sumatimaṇiprajñā, Blo bzang nor bu shes rab (1900) Tib. 358.23 / Gter ’bum dang la brtse brtsig tshul gyi bshad pa ’Dod dgu’i dpal ’byor ’byung ba’i gter chen. , Beijing (Manuscript)

Sumatimaṇiprajñā, Blo bzang nor bu shes rab (1900) Tib. 358.24 / ’Byung bzhi’i gtor ma gtong tshul. , Beijing (Manuscript)

Sumatimaṇiprajñā, Blo bzang nor bu shes rab (1900) Tib. 358.25 / Ye shes kyi mgon po la bsangs mchod ’bul tshul Dgos ’dod kun ’byung. , Beijing (Manuscript)

Sumatimaṇiprajñā, Blo bzang nor bu shes rab (1900) Tib. 358.26 / Dpal ldan dmag zor rgyal mo la bsangs mchod ’bul tshul Bsam ’phel yid bzhin nor bu. , Beijing (Manuscript)

Sumatimaṇiprajñā, Blo bzang nor bu shes rab (1900) Tib. 358.27 / Rgyal po chen po rnam thos sras la bsang mchod ’bul tshul ’Dod dgu’i char ’bebs. , Beijing (Manuscript)

Sumatimaṇiprajñā, Blo bzang nor bu shes rab (1900) Tib. 358.28 / Chos skyong beg tse lcam sring la bsangs mchod ’bul tshul Bsams pa kun ’grub. , Beijing (Manuscript)

Sumatimaṇiprajñā / Blo bzang nor bu shes rab, Blo bzang nor bu shes rab (1900) Tib. 358.29 / Lha’i dbang po brgya byin la bsangs mchod ’bul tshul Dgos ’dod ’byung ba’i yid bzhin nor bu. , Beijing (Manuscript)

Sumatimaṇiprajñā, Blo bzang nor bu shes rab (1900) Tib. 358.3 / Bcom ldan ’das tshe dpag med la brten nas tshe ril bsgrub tshul gyi cho ga Tshe dang bsod nams ’phel bar byed pa’i bsam ’phel yid bzhin nor bu. , Beijing (Manuscript)

Sumatimaṇiprajñā / Blo bzang nor bu shes rab, Blo bzang nor bu shes rab (1900) Tib. 358.30 / Bsang mchod Rin chen gter bum. , Beijing (Manuscript)

Sumatimaṇiprajñā / Blo bzang nor bu shes rab, (1900) Tib. 358.31 / Dpang skong phyag rgya pa sogs gsar du bsgrubs pa’i spar byang. , Beijing (Manuscript)

Sumatimaṇiprajñā, Blo bzang nor bu shes rab (1900) Tib. 358.4 / Bcom ldan ’das rdo rje mi ’khrugs pa’i cho ga ’Gro ba kun gyi zug rngu’i tsha gdung sel bar byed pa’i ga bur gyi chu rgyun. , Beijing (Manuscript)

Sumatimaṇiprajñā, Blo bzang nor bu shes rab (1900) Tib. 358.5 / Gshin po rjes ’dzin lho sgo’i cho ga Thar lam gsal ba’i sgron me. , Beijing (Manuscript)

Sumatimaṇiprajñā, Blo bzang nor bu shes rab (1900) Tib. 358.6 / Bsngo ba rgyas pa ji ltar bya tshul Thar lam sgo ’byed. , Beijing (Manuscript)

Sumatimaṇiprajñā, Blo bzang nor bu shes rab (1900) Tib. 358.7 / Bsngo ba ’bring po ji ltar bya tshul Lam mchog sgo ’byed. , Beijing (Manuscript)

Sumatimaṇiprajñā, Blo bzang nor bu shes rab (1900) Tib. 358.8 / Bsngo ba bsdus pa ji ltar bya tshul Phan bde’i sgo ’byed. , Beijing (Manuscript)

Sumatimaṇiprajñā, Blo bzang nor bu shes rab (1900) Tib. 358.9 / rdo rje rnam par ’joms pa’i cho ga Phan bde’i mchog stsol bsam ’phel nor bu. , Beijing (Manuscript)

Jñāna, (1900) Tib. 361.21 / Dpal mgon ’don lnga gser skyems ’bul tshul. (Manuscript)

sine, nomine (1900) Tib. 361.23 / Dkor com ma. (Manuscript)

Blo bzang chos kyi rgyal mtshan, Pan chen lama I, (1900) Tib. 361.24 / Sdom gsum ldan pas nyin zhag phrugs gcig la nyams len ji ltar bya ba’i tshul Nor bu rnam par bkra ba’i mdzes rgyan. (Manuscript)

sine, nomine (1900) Tib. 361.25 / Ye shes mkha’ ’gro seng gdong ma’i gser skyems ma. (Manuscript)

Blo bzang chos kyi rgyal mtshan, Pan chen lama I, (1900) Tib. 361.26 / Bsangs chog Bkra shis char ’bebs mchod sprin rgya mtsho. (Manuscript)

sine, nomine (1900) Tib. 361.27 / [A short smoke offering ritual]. (Manuscript)

sine, nomine (1900) Tib. 361.28 / [A smoke (bsangs) and fire offering ritual (sbyin-sreg)]. (Manuscript)

sine, nomine (1900) Tib. 361.29 / [Mahāyāna and Vajrayāna vows]. (Manuscript)

sine, nomine (1900) Tib. 361.30 / [Pratītyasamutpāda-hṛdaya]. (Manuscript)

Co-ne Grags-pa-bshad-sgrub, (1900) Tib. 365.38 / Sa bdag bcu gsum bsang mchod mdor bsdus G.yang ’phel bkra shis nor bu. (Manuscript)

sine, nomine (1900) Tib. 365.51 / [A chart of the sme-bas.]. (Manuscript)

Byams-pa-lha-dbang-rig-’dzin, (1900) Tib. 365.52 / [A sādhana and maṇḍala-vidhi of Ma-cig-lab-sgron]. (Manuscript)

sine, nomine (1900) Tib. 365.54 / ’phags pa ’Jam dpal gyi rgyud kyi yang snying. (Manuscript)

UNSPECIFIED (1900) Tib. 370 / phags pa Shes rab kyi pha rol tu phyin pa Rdo rje gcod pa zhes bya ba theg pa chen po’i mdo/ ārya-Vajracchedikā-nāma-prajñāpāramitā-mahāyānasūtra. , S.l. (Manuscript)

Thu’u-bkvan Blo-bzang-chos-kyi-nyi-ma, Thu’u-bkvan Blo-bzang-chos-kyi-nyi-ma (1900) Tib. 382.1 / Rje btsun ma ku ru kulle’i sgrub thabs Utpa la’i phreng ba. , Mongolia (Manuscript)

Thu’u-bkvan Blo-bzang-chos-kyi-nyi-ma, Thu’u-bkvan Blo-bzang-chos-kyi-nyi-ma (1900) Tib. 382.2 / Rje btsun ma ku ru kulle’i sbyin sreg gi cho ga Khams gsum dbang du bsdud pa’i lcags kyu. , Mongolia (Manuscript)

Blo bzang dpal ldan ye shes, (1900) Tib. 382.3 / ’Phags ma bcom ldan ’das ma ku ru kulle’i tshogs mchod Rmad byung don yod zhags pa. , Mongolia (Manuscript)

Grags pa blo bzang dar rgyas, (1900) Tib. 382.4 / Rje btsun rdo rje rnal ’byor ma nā ro mkha’ spyod du grags pa’i bsnyen bsgrub bya tshul Dag pa mkha’ spyod du bgrod pa’i bde chen myur lam. , Mongolia (Manuscript)

Thu’u-bkvan Blo-bzang-chos-kyi-nyi-ma, Thu’u-bkvan Blo-bzang-chos-kyi-nyi-ma (1900) Tib. 382.5 / Rje btsun ma ku ru kulle’i bsnyen yig Don yod ’phrul gyi zhags pa. , Mongolia (Manuscript)

Śāntideva, (1900) Tib. 395 / Byang chub sems dpa’i spyod pa la ’jug pa / Bodhisattvacaryāvatāra. , Bkra shis chos ’phel grva tshang (Manuscript)

UNSPECIFIED (1900) Tib. 41 / ’phags pa Shes rab kyi pha rol tu phyin pa brgyad stong pa / ārya-Aṣṭasāhasrikā-prajñāpāramitā (vol 1.). , Urga (Manuscript)

UNSPECIFIED (1900) Tib. 42 / ’phags pa Shes rab kyi pha rol tu phyin pa brgyad stong pa / ārya-Aṣṭasāhasrikā-prajñāpāramitā (vol. 2). , Urga (Manuscript)

UNSPECIFIED (1900) Tib. 616.1 / Rgyal po chen po rnam thos sras la mchod gtor ’bul tshul. , Mongolia (Manuscript)

UNSPECIFIED (1900) Tib. 616.11 / [A ritual for getting protection from bandits and slander, a secret teaching attributed to an ācārya ’U-sa-li (for kusāli?).]. , Mongolia (Manuscript)

Blo bzang bstan pa'i rgyal mtshan, (1900) Tib. 616.12 / Lhog pa’i bsangs. , Mongolia (Manuscript)

Blo bzang chos kyi nyi ma, (1900) Tib. 616.13 / Khyim sgo lha’i gsol mchod. , Mongolia (Manuscript)

UNSPECIFIED (1900) Tib. 616.14 / Lus ngag yid gsum bcing grol gyi ’khor lo ’bri tshul. , Mongolia (Manuscript)

Padmasambhava, (1900) Tib. 616.18 / Btsan gi [sic] bsangs mchod. , Mongolia (Manuscript)

UNSPECIFIED (1900) Tib. 616.19 / [Enumeration of ritual ingredients in Tibetan and Mongolian, etc.]. , Mongolia (Manuscript)

UNSPECIFIED (1900) Tib. 616.2 / Skyir [sic] sgang pa lug [sic] rta mgrin ge [sic] bsang mchod ’bul par [sic]. , Mongolia (Manuscript)

Khrag zor nag po, (1900) Tib. 616.20 / [Two rituals against robbers]. , Mongolia (Manuscript)

Vasumati Bsam gtan, (1900) Tib. 616.21 / ’Go ba’i lha lnga’i srog ’khor sgrub tshul Dgos ’dod ’byung ba’i yid bzhin nor bu. , Mongolia (Manuscript)

Sumati Arthasiddhi, (1900) Tib. 616.22 / [The diagnostics of cataracts and rituals to cure them.]. , Mongolia (Manuscript)

UNSPECIFIED (1900) Tib. 616.23 / [A secret ritual for destroying bandits and enemies with the help of Srog-bdag dmar-po.]. , Mongolia (Manuscript)

Padmasambhava, (1900) Tib. 616.24 / [A ritual for confusing bandits with the help of Siṃhamukhī. A gter-ma attributed to Padmasambhava.]. , Mongolia (Manuscript)

UNSPECIFIED (1900) Tib. 616.3 / Oṃ phyag ’tshal lo. , Mongolia (Manuscript)

Bstan pa rab rgyas, (1900) Tib. 616.4 / Chos rgyong [=skyong] srungs ma gyi [='i] bsangs gser skyems. , Mongolia (Manuscript)

UNSPECIFIED (1900) Tib. 616.5 / Dam can rdor legs khri don gsol mchod. , Mongolia (Manuscript)

UNSPECIFIED (1900) Tib. 616.6 / Sde brgyud [sic] gser skyems. , Mongolia (Manuscript)

UNSPECIFIED (1900) Tib. 616.7 / Seng gdong ma’i gtor ’bul. , Mongolia (Manuscript)

Dge 'dun rgya mtsho, (1900) Tib. 616.9 / Lha chen drag po gdong bzhi pa’i mngon rtogs bskang bshags bstod bskul dang bcas pa. , Mongolia (Manuscript)

UNSPECIFIED (1900) Tib. 619.1 / ’phags pa Byams pa’i smon lam gyi rgyal po / ārya-Maitrīpraṇidhānarāja. , Mongolia (Manuscript)

UNSPECIFIED (1900) Tib. 619.13 / ’phags pa Phyogs bcu’i mun sel / ārya-Daśadigandhakāravidhvaṃsana-nāma-mahāyānasūtra. , Mongolia (Manuscript)

UNSPECIFIED (1900) Tib. 619.14 / [A prayer to be recited during the libation ritual (gser-skyems) to the yi-dams and Dharmapālas.]. , Mongolia (Manuscript)

Bsod nams ye shes dbang po, (1900) Tib. 619.15 / Bsangs chog le’u brgyad pa. , Mongolia (Manuscript)

Blo bzang chos kyi rgyal mtshan, (1900) Tib. 619.16 / Paṇ chen rgyal mtshan gyis mdzad pa mnol bsangs. , Mongolia (Manuscript)

Grags pa bshad sgrub, (1900) Tib. 619.17 / Mnol bsangs Gsar byas legs bshad snying po. , Mongolia (Manuscript)

UNSPECIFIED (1900) Tib. 619.18 / Grib bsangs gtong tshul Mi gtsang rnyog sel nor bu ke ta ka. , Mongolia (Manuscript)

UNSPECIFIED (1900) Tib. 619.19 / Ye shes mgon po’i bsangs mchod mdor bsdus gzhi bdag gi gtor ma gnyis. , Mongolia (Manuscript)

Dam tshig rdo rje, (1900) Tib. 619.2 / Rje btsun sgrol ma la maṇḍal bzhi mchod kyi sgo nas gsol ba gdab tshul gyi cho ga gsal bar bkod pa ’Dod don kun ’grub. , Mongolia (Manuscript)

Dam tshig rdo rje grags pa dpal, (1900) Tib. 619.20 / Yul lha gzhi bdag la bsangs mchod ’bul tshul ’khyer bde. , Mongolia (Manuscript)

Padmasambhava, (1900) Tib. 619.21 / Bsangs chung Yid bzhin nor bu. , Mongolia (Manuscript)

Ngag dbang blo bzang chos ldan, (1900) Tib. 619.23 / Smon lam ’Dod don kun ’grub dang bsngo ba. , Mongolia (Manuscript)

'Jigs med bstan pa'i rgyal mtshan, (1900) Tib. 619.24 / ’Jam dbyangs rnam ’phrul stobs kyi ’khor bsgyur chos rgyal gong ma rim byon la bsangs mchod ’bul tshul ’Dod dgu’i char ’bebs. , Mongolia (Manuscript)

UNSPECIFIED (1900) Tib. 619.25 / ’phags pa ’Jam dpal gyi mtshan yang dag par brjod pa / ārya-Mañjuśrīnāmasaṃgīti. , Mongolia (Manuscript)

UNSPECIFIED (1900) Tib. 619.26 / Bcom ldan ’das ma shes rab kyi pha rol tu phyin pa’i snying po / Bhagavatī-prajñāpāramitā-hṛdaya. , Mongolia (Manuscript)

UNSPECIFIED (1900) Tib. 619.27 / ’phags pa Tshe dang ye shes dpag tu med pa zhes bya ba theg pa chen po’i mdo / ārya-Aparimitāyurjñāna-nāma-mahāyānasūtra. , Mongolia (Manuscript)

Blo bzang 'jigs med bstan pa'i rgyal mtsan, (1900) Tib. 619.28 / Dpal ldan lha mo bsangs mchod ’bul tshul. , Mongolia (Manuscript)

UNSPECIFIED (1900) Tib. 619.29 / Gdugs dkar mchog tu grub pa / ārya-Tathāgatoṣṇīṣasitātapatrā-aparājita-mahāpratyaṅgirā-paramasiddha-nāma-dhāraṇī. , Mongolia (Manuscript)

UNSPECIFIED (1900) Tib. 629.10 / Rta'i g.yang ’gugs chog. , Mongolia (Manuscript)

Padma rgyal po rtsal, (1900) Tib. 629.11 / Lha chen dge bsnyen skyes re [sic] chen po ’jigs med dpa’ bo ta yan te ri khe zhes grags pa la mchod gtor ’bul tshul ’Dod dgu’i char ’bebs yid bzhin dbang rgyal. , Mongolia (Manuscript)

Ye shes chos 'phel, (1900) Tib. 629.12 / Lha chen dge bsnyen ’jigs med dpa’ bo ’khor dang bcas pa la gshegs gtor ’bul tshul bzhugs/ /Lha chen dge bsnyen chen po’i tshogs mchod Dpa’ bo nga ro zhes bya ba bzhugs so//. , Mongolia (Manuscript)

dar han em chi rab ’byams pa, (1900) Tib. 629.13 / Shes rab snying po’i sgrub thabs ’Dod yon [sic] don kun grub bzhugs s+ho// // Bdud gdon sog kyi gzugs bzo tshul la so so’i byed cho ga/. , Mongolia (Manuscript)

Grags pa bshad sgrub, (1900) Tib. 629.17 / Bar do’i gsol ’debs kyi rnam bshad Gsal ba’i me long. , Mongolia (Manuscript)

Dge legs dpal bzang, (1900) Tib. 629.18 / Dpal ldan sa gsum ma. , Mongolia (Manuscript)

Padmasambhava, (1900) Tib. 629.2 / Mkha’ ’gro sde lnga’i mngal mdo (=mdos). , Mongolia (Manuscript)

Bsod nams rgya mtsho, (1900) Tib. 629.20 / Mgon dkar yid bzhin nor bu’i sgrub thabs. , Beijing? (Manuscript)

Blo bzang snyan grags, (1900) Tib. 629.4 / Mgon dkar gyi g.yang ’gugs pa’i cho ga. , Mongolia (Manuscript)

Blo che, (1900) Tib. 629.7 / Mahā gser gyis (sic) rus sbal khra bo’i lto’i cho ga lhan thabs. , Mongolia (Manuscript)

UNSPECIFIED (1900) Tib. 629.8 / Dpal ldan lha mo’i cho ga dang ’brel bar ma mo’i ’khrugs skongs gtong tshul. , Mongolia (Manuscript)

Aśvaghoṣa, (1900) Tib. 630.1 / Bla ma lnga bcu pa / Gurupañcāśikā. , Mongolia (Manuscript)

Dkon mchog bstan pa'i sgron me, (1900) Tib. 630.3 / Legs par bshad pa Chu’i bstan bcos lugs gnyis rlabs ’phreng brgya ldan. , Mongolia (Manuscript)

Bzhad pa'i rdo rje, (1900) Tib. 630.4 / Lha mo bu rdzi ma’i sgo nas sri’u gso ba’i cho ga Bai ḍūrya’i khang bzang. , Mongolia (Manuscript)

Vāgindraśrībhadra, (1900) Tib. 630.5 / Bdud rtsi’i snying po yan lag brgyad pa gsang ba man ngag yon tan rgyud kyi lhan thabs Zug rngu’i tsha gdung sel ba’i katpu ra dus min ’chi zhags gcod pa’i ral gri zhes bya ba’i gsang sman gab tshig zhal shes sbyor tshad sogs ma spas lhug bar bshad pa Bdud rtsi’i gter bum mkha’ ’gro’i gtad bya’i rgya mdung dgrol ba’i rin chen gser gyi lde mig. , Mongolia (Manuscript)

UNSPECIFIED (1900) Tib. 630.7 / Dbul phongs sdug bsngal sel ba’i mdos. , Mongolia (Manuscript)

UNSPECIFIED (1900) Tib. 631.1 / Bcom ldan ’das ma shes rab kyi pha rol tu phyin pa’i snying po / Bhagavatī-prajñāpāramitā-hṛdaya. , Mongolia (Manuscript)

Blo bzang chos kyi rgyal mtshan, (1900) Tib. 631.10 / Rgyal mtshan rtse mo’i dpung rgyan gyi bsangs. , Mongolia (Manuscript)

UNSPECIFIED (1900) Tib. 631.11 / ’phags pa Rgyal mtshan rtse mo’i dpung rgyan ces bya ba’i gzungs / ārya-Dhvajāgrakeyūrā-nāma-dhāraṇī. , Mongolia (Manuscript)

Dam tshig rdo rje grags pa dpal, (1900) Tib. 631.12 / Rta mgrin gsang sgrub kyi sgo nas tshe ’gugs byed tshul ’khyer bde. , Mongolia (Manuscript)

UNSPECIFIED (1900) Tib. 631.13 / Dpal ldan lha mo’i cho ga dang ’brel bar ma mo’i ’khrugs skongs gtong tshul. , Mongolia (Manuscript)

UNSPECIFIED (1900) Tib. 631.15 / Byis pa’i sri srungs ’khor lo. , Mongolia (Manuscript)

Blo bzang grags pa'i dpal, (1900) Tib. 631.16 / Dpal rdo rje ’jigs byed bcu gsum ma’i sgrub thabs Rin po che’i za ma tog. , Mongolia (Manuscript)

Blo bzang chos kyi rgyal mtshan, (1900) Tib. 631.17 / Dpal rdo rje ’jigs byed gyi bla brgyud gsol ’debs bstod pa smon lam shis brjod yan lag bdun pa rnams. , Mongolia (Manuscript)

UNSPECIFIED (1900) Tib. 631.18 / ’phags pa Shes rab kyi pha rol tu phyin pa Rdo rje gcod pa zhes bya ba theg pa chen po’i mdo / ārya-Vajracchedikā-nāma-prajñāpāramitā-mahāyānasūtra. , Mongolia (Manuscript)

UNSPECIFIED (1900) Tib. 631.19 / Rje btsun ’phags ma sgrol ma’i mtshan brgya rtsa brgyad pa / ārya-Tārābhaṭṭārikā-nāmāṣṭaśataka. , Mongolia (Manuscript)

Dge-’dun-rgya-mtsho, and Blo-bzang-chos-kyi-rgyal-mtshan, and Ngag dbang blo bzang rgya mtsho, (1900) Tib. 631.2 / ’Dod khams dbang phyug ma dmag zor rgyal mo’i sgrub thabs gtor chog. , Mongolia (Manuscript)

UNSPECIFIED (1900) Tib. 631.20 / Ri bo dge rgyas dga’ ldan bshad sgrub gling gi chos spyod rab gsal rigs [sic] bsdus. , Mongolia (Manuscript)

UNSPECIFIED (1900) Tib. 631.21 / Chos skyong bsrung ma’i gtor ’bul. , Mongolia (Manuscript)

Dge 'dun grub pa, (1900) Tib. 631.22 / Rje btsun sgrol ljang gi bstod pa Mkhas pa’i gtsug rgyan. , Mongolia (Manuscript)

Dge-’dun-rgya-mtsho, and Blo bzang chos kyi rgyal mtshan, (1900) Tib. 631.23 / Rgyal po chen po rnam thos sras la mchod gtor ’bul tshul. , Mongolia (Manuscript)

UNSPECIFIED (1900) Tib. 631.27 / Sphar kha’ (=spar kha) brgyad. , Mongolia (Manuscript)

UNSPECIFIED (1900) Tib. 631.28 / Bgegs gtor gtong tshul ’don cha. , Mongolia (Manuscript)

Blo gros, (1900) Tib. 631.29 / Sgrol ma yid bzhin ’khor lo’i maṇḍal bzhi pa nyams su len pa ’dod pa. , Mongolia (Manuscript)

Blo bzang grags pa'i dpal, (1900) Tib. 631.3 / Rje btsun ’jam pa’i dbyangs la bstod pa 'Jam dbyangs mnyes par byed pa’i bstod sprin rgya mtsho. , Mongolia (Manuscript)

Dkon mchog bstan pa'i sgron me, (1900) Tib. 631.30 / Legs par bshad pa shing gi bstan bcos lugs gnyis yal ’dab brgya ldan. , Mongolia (Manuscript)

Dkon mchog bstan pa'i sgron me, (1900) Tib. 631.31 / Legs par bshad pa chu’i bstan bcos lugs gnyis rlabs ’phreng brgya ldan. , Mongolia (Manuscript)

UNSPECIFIED (1900) Tib. 631.32 / Sa bdag chab gtor lhan thabs dang bcas pa. , Mongolia (Manuscript)

Ngag dbang chos rgya mtsho, (1900) Tib. 631.33 / Blo bzang thub bstan rgyal mtshan dpal bzang po’i ngag dbang chos rgya mtsho’i mdzad pa rta lha ārya re maṇṭa’i bskang bshags gsol mchod. , Mongolia (Manuscript)

UNSPECIFIED (1900) Tib. 631.34 / Rnga mong g.yang ’gugs Dgos ’dod kun ’byung. , Mongolia (Manuscript)

Blo bzang chos kyi rgyal mtshan, (1900) Tib. 631.35 / Rje btsun blo bzang chos kyi rgyal mtshan gyis mdzad pa’i ’byung bzhi gtor ma. , Mongolia (Manuscript)

Byams pa, (1900) Tib. 631.36 / Rab gnas mdor bsdus. , Mongolia (Manuscript)

UNSPECIFIED (1900) Tib. 631.37 / Byad grol gser gyi sde [sic] mig. , Mongolia (Manuscript)

Blo bzang dpal ldan ye shes, (1900) Tib. 631.4 / Dpal ldan lha mo’i sgo nas maṇḍal bzhi pa’i cho ga Bu ’dod pa’i re bskong. , Mongolia (Manuscript)

Tsong kha pa, (1900) Tib. 631.5 / Lam gyi gtso bo rnam gsum. , Mongolia (Manuscript)

U rgyan gling pa, (1900) Tib. 631.6 / Oyan padmas mdzad pa’i Bka’ thang bsdus pa. , Mongolia (Manuscript)

UNSPECIFIED (1900) Tib. 631.7 / Me lha’i gsol mchod bsangs dang bcas pa. , Mongolia (Manuscript)

Blo bzang dpal mgon, (1900) Tib. 631.8 / Panytsa rakṣa’i bzlo [sic] bsgyur. , Mongolia (Manuscript)

Blo bzang chos kyi nyi ma, (1900) Tib. 631.9 / Rta mgrin gsang sgrub kyi sgo nas grib sel bya tshul Nor bu ke ta ka. , Mongolia (Manuscript)

Dam tshig rdo rje, (1900) Tib. 633.1 / Dpal ldan lha mo dmag zor rgyal mo’i gtor chog dang ’brel bar ma mo’i ’khrugs skongs bya tshul gyi cho ga Mkha’ ’gro mnyes byed. , Mongolia (Manuscript)

Blo bzang chos kyi rgyal mtshan, Pan chen lama I, (1900) Tib. 633.10 / Rje btsun ’jam dbyangs a ra pa tsa na’i sgrub thabs Blo dvangs gsal kun da’i dga’ byed. , Mongolia (Manuscript)

Sumati Arthasiddhi, and Padma 'byung gnas, (1900) Tib. 633.12 / Nag phyogs klu gnyan sa bdag bsangs mchod Btsan gyis (sic) bsang (sic) mchod. , Mongolia (Manuscript)

UNSPECIFIED (1900) Tib. 633.13 / Ye shes kyi mkha’ ’gro ma seng ge’i gdong pa can. , Mongolia (Manuscript)

UNSPECIFIED (1900) Tib. 633.15 / ’Phags pa gtsug tor rnam par rgyal ma’i gzungs rtogs pa dang bcas pa / Sarvatathāgatoṣṇīṣavijayā-nāma-dhāraṇī-kalpasahita. , Mongolia (Manuscript)

UNSPECIFIED (1900) Tib. 633.16 / ’phags pa Tshe dang ye shes dpag tu med pa zhes bya ba theg pa chen po’i mdo / ārya-Aparimitāyurjñāna-nāma-mahāyānasūtra. , Mongolia (Manuscript)

UNSPECIFIED (1900) Tib. 633.19 / Gzhi bdag gtor ’bul. , Mongolia (Manuscript)

UNSPECIFIED (1900) Tib. 633.20 / Gnam sa snang brgyad kyis [sic] bsangs mchogs [sic] Bkra shis bdud rtsi’i char ’bebs re [sic] bo’i rtse stod la btab la nad rnams kun sel zhi ba. , Mongolia (Manuscript)

Blo bzang dpal ldan rgya mtsho, (1900) Tib. 633.22 / Gsang bde ’jigs gsum pa’i bzung ’brel. , Mongolia (Manuscript)

Blo bzang grags pa'i dpal, (1900) Tib. 633.23 / Rje btsun ’jam pa’i dbyangs la bstod pa ’Jam dbyangs mnyes par byed pa’i bstod sprin rgya mtsho. , Mongolia (Manuscript)

Blo bzang dpal ldan ye shes, (1900) Tib. 633.24 / Chos skyong dregs lcam dral gyi mdos chog Yid bzhin dbang rgyal klu dbang gtsug gi nor bu. , Mongolia (Manuscript)

Blo bzang tshe ldan, (1900) Tib. 633.29 / Sa bdag chab gtor. , Mongolia (Manuscript)

Thub bstan mkhas grub, (1900) Tib. 633.3 / Chos skyong dregs pa lcam sring gi mchod gtor gnyer gtad. , Mongolia (Manuscript)

UNSPECIFIED (1900) Tib. 633.4 / Chos skyong lcam sring gi sgo nas sho mo ’debs tshul. , Mongolia (Manuscript)

Blo bzang chos kyi rgyal mtshan, (1900) Tib. 633.5 / Jo bo rje lugs kyi sgrol ma nyer gcig gi sgrub thabs las tshogs Dngos grub rnam gnyis kyi bang mdzod. , Mongolia (Manuscript)

Bla ma Ācārya, (1900) Tib. 633.6 / Dur khrod bdag po’i gser skyems. , Mongolia (Manuscript)

Padma Sambhava, (1900) Tib. 633.7 / Dur khrod bdag po’i bsangs mchod Dge legs char bebs. , Mongolia (Manuscript)

UNSPECIFIED (1900) Tib. 633.8 / Dge slong gi phyir bcos. , Mongolia (Manuscript)

Rgod kyi ldem 'phru can, (1900) Tib. 633.9 / Bsam pa lhun grub ma. , Mongolia (Manuscript)

Jñāna, (1900) Tib. 634.1 / Dpal mgon don lnga’i gser skyems ’bul tshul Legs tshogs lhun grub. , Mongolia (Manuscript)

UNSPECIFIED (1900) Tib. 634.12 / ’phags pa Gtsug tor dkar mo gdug [sic] / ārya-Tathāgatoṣṇīṣasitātapatrā-aparājita-mahāpratyaṅgirā-paramasiddha-nāma-dhāraṇī. , Mongolia (Manuscript)

Padmasabhava, (1900) Tib. 634.14 / Slob dpon padmas mdzad pa’i grib bsangs. , U-lu-ki’i dgon-pa (Manuscript)

Rol pa'i rdo rje, (1900) Tib. 634.16 / Ri bo rtse lnga’i gnas bdag klul (=klu rgyal) nag po chen po’i bsangs mchod. , Mongolia (Manuscript)

UNSPECIFIED (1900) Tib. 634.19 / Rta dang glang gi grva lnga. , Mongolia (Manuscript)

Ngag dbang tshe ring, (1900) Tib. 634.20 / Ltung bshags kyi sgo nas ’chi blu bya tshul. , Mongolia (Manuscript)

Blo bzang chos kyi rgyal mtshan, (1900) Tib. 634.21 / Gtor ma brgya rtsa chu gtor. , Mongolia (Manuscript)

Blo bzang chos kyi rgyal mtshan, Pan chen lama I, (1900) Tib. 634.22 / Paṇ chen blo bzang chos kyi rgyal mtshan gyis mdzad pa’i a tsa ma bcu’i glu chung. , Mongolia (Manuscript)

Bka' 'gyur ba, (1900) Tib. 634.23 / Gdugs dkar gyi sgo nas ltas ngan sel thabs. , Mongolia (Manuscript)

Blo bzang chos kyi rgyal mtshan, (1900) Tib. 634.24 / Tshe dbang brgyud pa’i bla brgyud gsol ’debs. , Mongolia (Manuscript)

Tho grva cva Hu thvag tho, (1900) Tib. 634.28 / Sa bdag ha cang rgan po dkar po’i gsol mchod dang g.yang len pa. , Mongolia (Manuscript)

UNSPECIFIED (1900) Tib. 634.29 / [A condensed and incomplete dkar-chag of the Bka’-’gyur.]. , Mongolia (Manuscript)

Blo bzang grags pa'i dpal, (1900) Tib. 634.3 / Rje btsun ’jam pa’i dbyangs la bstod pa ’Jam dbyangs mnyes par byed pa’i bstod sprin rgya mtsho. , Mongolia (Manuscript)

Gung-thang Dkon-mchog-bstan-pa’i-sgron-me, and Tsong-kha-pa, (1900) Tib. 634.30 / Rgyal po sku lnga bsangs mchod. , Mongolia (Manuscript)

UNSPECIFIED (1900) Tib. 634.33 / ’phags pa Phyogs bcu’i mun pa sel bsdus pa. , Mongolia (Manuscript)

UNSPECIFIED (1900) Tib. 634.5 / phags pa Tshe dang ye shes dpag tu med pa zhes bya ba theg pa chen po’i mdo / ārya-Aparimitāyurjñāna-nāma-mahāyānasūtra. , Mongolia (Manuscript)

Blo bzang 'jam dpal rgya mtsho, (1900) Tib. 634.6 / Dpal mgon don lnga la gser skyems ’bul tshul Legs tshogs lhun ’grub. , Mongolia (Manuscript)

Dkon mchog bstan pa'i sgron me, (1900) Tib. 634.7 / Bla mgon dbyer med la gdung dbyangs kyi gsol ’debs. , Mongolia (Manuscript)

UNSPECIFIED (1900) Tib. 634.8 / Jo bo dpal ldan a ti sha’i btags grol gyi gdams pa. , Mongolia (Manuscript)

Kun dga' chos legs rdo rje, (1824) Tib 4 / Replies to the questions of Alexander Csoma de Kőrös. , Rdzong khul (Manuscript)

Tshul khrims rgya mtsho, (1824) Tib. 3 / Dris lan Grub mtha’i rgya mtshor ’jug pa’i gru rdzings. , Rang ldum (Zangskar) (Manuscript)

Sangs rgyas phun tshogs, (1824) Tib. 6 / Gso dpyad yan lag brgyad pa rgyud bzhi’i bsdoms tshig bkod pa. , Zangskar (Manuscript)

Sangs rgyas phun tshogs, (1824) Tib. 8 / [A chapter summary of the V. dalai lama's commentary on Dandin's Kavyadarsha]. , Zangskar (Manuscript)

Grags-pa-bshad-bsgrubs, Grags-pa-bshad-bsgrubs (1800) Ms Tib. 361.1 / Bcu gsum gyi gsang [sic] mchod. (Manuscript)

sine, nomine (1800) Ms Tib. 361.10 / Sgrol ma’i phyag ’tshal nyi shu rtsa gcig. (Manuscript)

Blo bzang chos kyi rgyal mtshan, Pan chen lama I, Blo bzang chos kyi rgyal mtshan, Pan chen lama I (1800) Ms Tib. 361.14 / No title. (Manuscript)

Padmasambhava, Padmasambhava (1800) Ms Tib. 361.17 / Sa sgo gnam sgo bcos thabs. (Manuscript)

sine, nomine (1800) Ms Tib. 361.18 / Bcom ldan ’das ma shes rab kyi pha rol tu phyin pa’i snying po. (Manuscript)

sine, nomine (1800) Ms Tib. 361.5 / Ā: lī: kā: lī ma. (Manuscript)

Blo-bzang-don-grub, Blo-bzang-don-grub (1800) Ms Tib. 361.6 / Gser ’od g.yang skyabs kyi nor lha rnams la bsangs mchod ’bul tshul Bsam pa’i don grub. (Manuscript)

sine, nomine (1800) Ms Tib. 361.7 / Seng ldeng nags kyi sgrol ma la bstod pa Mkhas pa’i gtsug rgyan. (Manuscript)

sine, nomine (1800) Ms Tib. 361.8 / ’phags pa Kham chu [sic] nag po’i [sic] bzlog pa gzungs. (Manuscript)

Blo-bzang-nor-bu-shes-rab / Sumatimaṇiprajñā, Blo-bzang-nor-bu-shes-rab / Sumatimaṇiprajñā (1800) Ms Tib. 361.9 / Chos skyong beg tse lcam sring la bsang [sic] mchod ’bul tshul Bsam pa kun ’grub. (Manuscript)

Sum-pa mkhanpo Ye-shes-dpal-’byor, Sum-pa mkhanpo Ye-shes-dpal-’byor (1800) Ms Tib. 362.2 / Rtsis gzhung khung bzlog. (Manuscript)

sine, nomine (1800) Ms Tib. 362.5 / Srog glud. (Manuscript)

sine, nomine (1800) Ms Tib. 362.7 / Grva lnga’i mar me’i nag ’bar pa’i tshul. (Manuscript)

Blo bzang chos kyi rgyal mtshan, Pan chen lama I, Blo bzang chos kyi rgyal mtshan, Pan chen lama I (1800) Ms Tib. 363.11 / Bla ma mchod pa’i cho ga. (Manuscript)

sine, nomine (1800) Ms Tib. 363.9 / Rje btsun ’phags ma sgrol ma. (Manuscript)

’Jam-dbyangs-bzhad-pa II, Dkon-mchog-’ jigs-med-dbang-po and Blo-bzang-dpal-ldan-ye-shes, Panchen Lama III (1800) Ms Tib. 365.1 / Rlung rta bsangs. (Manuscript)

Blo bzang chos kyi rgyal mtshan, Pan chen lama I, Blo bzang chos kyi rgyal mtshan, Pan chen lama I (1800) Ms Tib. 365.10 / Bar do ’phrang sgrol gyi gsol ’debs ’Jigs sgrol gyi dpa’ bo. (Manuscript)

Rgyal sras, Rgyal sras (1800) Ms Tib. 365.11 / Bsangs mchod ’Dod dgur ’khyil ba’i dga’ ston. (Manuscript)

sine, nomine (1800) Ms Tib. 365.16 / No title. (Manuscript)

Blo-bzang-dpal-mgon, Blo-bzang-dpal-mgon (1800) Ms Tib. 365.18 / ’Go ba’i lha lnga bsang chod. (Manuscript)

Blo bzang chos kyi rgyal mtshan, Pan chen lama I, Blo bzang chos kyi rgyal mtshan, Pan chen lama I (1800) Ms Tib. 365.22 / Gtor ma cha bzhi dang bsdus pa. (Manuscript)

Tsong kha pa blo bzang grags pa’i dpal, Tsong kha pa blo bzang grags pa’i dpal (1800) Ms Tib. 365.23 / So sor thar pa’i sdom pa gtan la dbab pa ’Dul ba rgya mtsho’i snying po bsdus pa. (Manuscript)

sine, nomine (1800) Ms Tib. 365.25 / No title. (Manuscript)

sine, nomine (1800) Ms Tib. 365.26 / Myur mdzad ye shes mgon po ser [sic] skyems. (Manuscript)

Blo bzang chos kyi rgyal mtshan, Pan chen lama I, Blo bzang chos kyi rgyal mtshan, Pan chen lama I (1800) Ms Tib. 365.29 / Bla ma thams cad mkhyen pas mdzad pa’i sdig sgrib kun sel la’i [sic] bsangs bzhugs pa’i mdo. (Manuscript)

sine, nomine (1800) Ms Tib. 365.30 / No title. (Manuscript)

sine, nomine (1800) Ms Tib. 365.34 / No title. (Manuscript)

Blo bzang chos kyi rgyal mtshan, Pan chen lama I, Blo bzang chos kyi rgyal mtshan, Pan chen lama I (1800) Ms Tib. 365.35 / No title. (Manuscript)

Thu’u-bkvan Blo-bzang-chos-kyi-nyi-ma, Thu’u-bkvan Blo-bzang-chos-kyi-nyi-ma (1800) Ms Tib. 365.37 / ’Go ba’i lha lnga’i bsangs mchod. (Manuscript)

Bshad-sgrub, Bshad-sgrub (1800) Ms Tib. 365.40 / Mnol bsangs gsar byas Legs bshad snying po. (Manuscript)

sine, nomine (1800) Ms Tib. 365.42 / Rnam dag bsangs mchod. (Manuscript)

sine, nomine (1800) Ms Tib. 365.43 / No title. (Manuscript)

Ngag-dbang-blo-bzang-rgya-mtsho, Dalai Lama V, Ngag-dbang-blo-bzang-rgya-mtsho, Dalai Lama V (1800) Ms Tib. 365.44 / Rta thug dkar po la brten pa dgra lha’i gsol mchod pa Dngos grub kun ’byung. (Manuscript)

sine, nomine (1800) Ms Tib. 365.46 / Mi srog glud. (Manuscript)

sine, nomine (1800) Ms Tib. 365.9 / Maṇḍal bzhi’i ’don rim. (Manuscript)

Blo bzang rin chen, Blo bzang rin chen (1800) Ms Tib. 368.1 / Rmi lam gsal ba’i sgrub thabs. (Manuscript)

sine, nomine (1800) Ms Tib. 368.2 / Dpal nag po chen po’i rgyud. (Manuscript)

Ngag-dbang-chos-kyi-rgyal-mtshan, Ngag-dbang-chos-kyi-rgyal-mtshan (1800) Ms Tib. 368.5 / No title. (Manuscript)

sine, nomine (1800) Ms Tib. 368.6 / No title. (Manuscript)

Padmasambhava, Padmasambhava (1800) Ms Tib.361.2 / Slob dpon chen po padma ’byung gnas kyis mdzad pa’i zhi ba dkar po’i bsangs dang Klu bsangs Bsgrub chen las kyi rdo rjes mdzad pa’i bcu gsum bsangs rnams. (Manuscript)

sine, nomine (1800) Ms Tib.361.4 / Bsangs mchod gtor ’bul gnyis. (Manuscript)

sine, nomine (1800) Ms Tib.362.3 / Ye shes mkha’ ’gro ma’i grib sel. (Manuscript)

Nāgārjuna / Klu sgrub, (1800) Tib. 1 / Rten cing ’brel bar ’byung ba’i snying po’i tshig le’ur byas pa rtsa ’grel. , Zangskar (Manuscript)

sine, nomine (1800) Tib. 314 / ’phags pa Shes rab kyi pha rol tu phyin pa brgyad stong pa / Aṣṭasāhasrikāprajñāpāramitā. , Mongolia (Manuscript)

sine, nomine (1800) Tib. 315 / ’phags pa Gser ’od dam pa mdo sde’i dbang po’i rgyal po zhes bya ba theg pa chen po’i mdo. (Manuscript)

Tsong kha pa, (1800) Tib. 319 / Bcom ldan ’das rdo rje ’jigs byed lha bcu gsum ma’i sgrub thabs Rin po che’i za ma tog. , Inner Mongolia (Manuscript)

sine, nomine (1800) Tib. 321 / ’phags pa Gser ’od dam pa mdo sde’i dbang po’i rgyal po zhes bya ba theg pa chen po’i mdo / Suvarṇaprabhāsottamasūtrendrarāja. , Mongolia (Manuscript)

sine, nomine (1800) Tib. 323 / ’phags pa De bzhin gshegs pa bdun gyi sngon gyi smon lam gyi khyad par rgyas pa zhes bya ba theg pa chen po’i mdo / Saptatathāgatapūrvapraṇidhānaviśeṣavistara. , Beijing (Manuscript)

sine, nomine (1800) Tib. 324 / Dpal dus kyi ’khor lo bsdus pa’i rgyud kyi rgyal po’i snying po / Śrīkālacakralaghutantrarājahṛdaya-nāma. , Mongolia (Manuscript)

sine, nomine (1800) Tib. 326 / Dpal gsang ba ’dus pa zhes bya ba rgyud kyi rgyal po chen po / Śrīguhyasamāja-mahātantrarāja. , Mongolia (Manuscript)

Thang zan tsang, Thang zan tsang (1800) Tib. 327.1 / Yus shya’ khyi’i/ /brjed tho G.yang ṭi’i za ma tog. , Beijing (Manuscript)

sine, nomine (1800) Tib. 328.1 / Skeg ’phrod bcos thabs rim gro sna tshogs Rnam rtog dpung ’joms. (Manuscript)

Dharmakirti, Dharmakirti (1800) Tib. 334 / Tshad ma rnam ’grel gyi tshig le’ur byas pa / Pramāṇavārttika-kārikā. , Mongolia (Manuscript)

sine, nomine (1800) Tib. 336 / Dpal rdo rje ’jigs byed khros pa’i rgyud kyi rgyal po / Śrīvajrabhairavatantrakrodharāja. , Beijing (Manuscript)

sine, nomine (1800) Tib. 343 / Dpal gsang ba ’dus pa zhes bya ba rgyud kyi rgyal po chen po / Śrīguhyasamāja-mahātantrarāja. , Mongolia (Manuscript)

UNSPECIFIED (1800) Tib. 344 / Sman bla mchod cho ga Yid bzhin dbang rgyal. , Khu ril chen mo’i sman pa grva tshang (Manuscript)

sine, nomine (1800) Tib. 345.1 / Yus shya' khyi'i / / brjed tho G.yang Ti'i za ma tog. , Beijing (Manuscript)

UNSPECIFIED (1800) Tib. 346 / ’phags pa Shes rab kyi pha rol tu phyin pa sdud pa tshigs su bcad pa / ārya-Prajñāpāramitā-sañcaya-gāthā. , S.l. (Manuscript)

Blo bzang chos kyi rgyal mtshan, (1800) Tib. 347 / Bsangs kyi cho ga Dngos grub kyi gzi ’od ’bar ba ngo mtshar rin po che’i phreng ba. , Mongolia (Manuscript)

Ir-ti-ni Chos-rje Ngag-dbang-’jam-dpal-bstan-’dzin-rdo-rje, (1800) Tib. 361.22 / Slob dpon chen po’i bla ma’i rnal ’byor mdor bsdus dang ’gro kun nyi ma mdzad pa. (Manuscript)

sine, nomine (1800) Tib. 365.5 / [A prayer to Beg-tse Lcam-sring...]. (Manuscript)

Blo-bzang-chos-kyi-nyi-ma, (1800) Tib. 368.3 / Ser bdag bcu gsum gyi bsangs chog Nyer tshe [sic] kun sel. (Manuscript)

Blo-bzang-dpal-ldan-ye-shes, Panchen Lama III (1800) Tib. 368.4 / [A tea offering ritual]. , Mongolia (Manuscript)

sine, nomine (1800) Tib. 374 / Sman bla mchod cho ga Yid bzhin dbang rgyal. , Bkra-shis-chos-’phel-gling (Manuscript)

UNSPECIFIED (1800) Tib. 391 / Dpal gsang ba ’dus pa’i rtsa brgyud / Śrīguhyasamāja-mahātantrarāja. , Mongolia (Manuscript)

UNSPECIFIED (1800) Tib. 393 / [List of Tibetan medical materials]. , S.l. (Manuscript)

UNSPECIFIED (1800) Tib. 394 / 西番繹語. , Beijing (Manuscript)

UNSPECIFIED (1800) Tib. 47 / Shes rab kyi pha rol tu phyin pa stong phrag brgya pa / Śatasāhasrikā-prajñāpāramitā (vol. tha). , Beijing (Manuscript)

UNSPECIFIED (1800) Tib. 48 / Shes rab kyi pha rol tu phyin pa stong phrag brgya pa / Śatasāhasrikā-prajñāpāramitā (vol. 3). , Beijing (Manuscript)

UNSPECIFIED (1800) Tib. 49 / Shes rab kyi pha rol tu phyin pa stong phrag brgya pa / Śatasāhasrikā-prajñāpāramitā (vol. pha). , Beijing (Manuscript)

UNSPECIFIED (1800) Tib. 50 / Shes rab kyi pha rol tu phyin pa stong phrag brgya pa / Śatasāhasrikā-prajñāpāramitā (vol. na). , Beijing (Manuscript)

UNSPECIFIED (1800) Tib. 51 / Shes rab kyi pha rol tu phyin pa stong phrag brgya pa / Śatasāhasrikā-prajñāpāramitā (vol. 15). , Beijing (Manuscript)

UNSPECIFIED (1800) Tib. 52.1 / Shes rab kyi pha rol tu phyin pa stong phrag nyi shu lnga pa / Pañcaviṃśatisāhasrikā-prajñāpāramitā (vol. ka). , Beijing (Manuscript)

UNSPECIFIED (1800) Tib. 52.2 / Shes rab kyi pha rol tu phyin pa stong phrag brgya pa / Śatasāhasrikā-prajñāpāramitā (vol. ga). , Beijing (Manuscript)

UNSPECIFIED (1800) Tib. 55.1 / Shes rab kyi pha rol tu phyin pa stong phrag brgya pa / Śatasāhasrikā-prajñāpāramitā (vol. ta). , Beijing (Manuscript)

UNSPECIFIED (1800) Tib. 55.2 / Shes rab kyi pha rol tu phyin pa stong phrag brgya pa / Śatasāhasrikā-prajñāpāramitā (vol. da). , Beijing (Manuscript)

UNSPECIFIED (1800) Tib. 616.10 / ’phags pa Tshe dang ye shes dpag tu med pa zhes bya ba theg pa chen po’i mdo / ārya-Aparimitāyurjñāna-nāma-mahāyānasūtra. , Mongolia (Manuscript)

UNSPECIFIED (1800) Tib. 616.15 / Khro bo smre brtsegs pa rnams kyi grib bsangs. , Mongolia (Manuscript)

Tang sug pa, (1800) Tib. 616.16 / Rin po che’i za ma tog. , Mongolia (Manuscript)

Blo bzang nyi ma, (1800) Tib. 616.17 / Bsangs mchod Re smon yid bzhin char ’bebs. , Mongolia (Manuscript)

Blo bzang chos kyi rgyal mtshan, (1800) Tib. 616.8 / Bar do’i phrang sgrol gyi gsol ’debs ’Jigs sgrol gyi dpa’ bo. , Mongolia (Manuscript)

Blo bzang chos kyi rgyal mtshan, (1800) Tib. 619.10 / Bsangs mchog Bkra shis char ’bebs mchod sprin rgya mtsho. , Mongolia (Manuscript)

Blo bzang bstan 'dzin, (1800) Tib. 619.11 / Rlung rta’i bsangs gsol mchod rlung rta’i me spor ba’i rlung g.yab. , Mongolia (Manuscript)

Snang mdzad rdo rje, (1800) Tib. 619.12 / Lha’i skyong gi rje mnga’ bdag rgyal po’i bsangs mchod Re skong. , Mongolia (Manuscript)

UNSPECIFIED (1800) Tib. 619.22 / Shis brjod Bkra shis don grub. , Mongolia (Manuscript)

UNSPECIFIED (1800) Tib. 619.3 / [The 35 negative effects of beer.]. , Mongolia (Manuscript)

Dkon mchog bstan pa'i sgron me, (1800) Tib. 619.4 / Dge ldan lugs bzang rgyas pa’i smon lam Grub pa’i bden tshig. , Mongolia (Manuscript)

Chos ngag dbang, (1800) Tib. 619.5 / Rlung rta’i lha la bsangs mchod ’bul tshul. , Mongolia (Manuscript)

Dkon mchog 'jigs med dbang po, and Blo bzang dpal ldan ye shes, (1800) Tib. 619.6 / [Two smoke offering rituals to the rlung rta]. , Mongolia (Manuscript)

UNSPECIFIED (1800) Tib. 619.7 / [Hommage and pūjā-vidhi to Gesar]. , Mongolia (Manuscript)

UNSPECIFIED (1800) Tib. 619.8 / ’phags pa Bzang po spyod pa smon lam gyi rgyal po / ārya-Bhadracaryā-praṇidhānarāja. , Mongolia (Manuscript)

UNSPECIFIED (1800) Tib. 619.9 / Rje btsun sgrol ma la. , Mongolia (Manuscript)

Dge legs rgya mtsho, (1800) Tib. 629.1 / Gza’i nad pa rnams gyis phan man ngag. , Mongolia (Manuscript)

UNSPECIFIED (1800) Tib. 629.14 / Gzhi bdag klu rnams la bsangs mchod khrus byed pa’i cho ga Kun phan nyi ’od. , Mongolia (Manuscript)

UNSPECIFIED (1800) Tib. 629.15 / Sha brgya zan brgya. , Mongolia (Manuscript)

Blo bzang dpal ldan ye shes, (1800) Tib. 629.16 / Dpal dur khrod bdag po’i bskang gso Dngos grub ’bar ma’i ’od. , Mongolia (Manuscript)

UNSPECIFIED (1800) Tib. 629.19 / Na bza’ be’u bum. , Mongolia (Manuscript)

UNSPECIFIED (1800) Tib. 629.3 / ’phags pa Rta gzungs. , Mongolia (Manuscript)

Blo bzang ye shes, (1800) Tib. 629.5 / Mgon dkar yid bzhin nor bu la gshegs gtor. , Mongolia (Manuscript)

UNSPECIFIED (1800) Tib. 629.6 / Lha chen tshangs pa chen po’i mngon rtogs bskang bshags bstod ba. , Beijing (Manuscript)

UNSPECIFIED (1800) Tib. 629.9 / Lha chen tshangs pa chen po’i mngon rtogs bskang bshags bstod pa. , Beijing (Manuscript)

Karma gling pa, (1800) Tib. 630.2 / [Bar do thos grol chen mo]. , Mongolia (Manuscript)

Ngag dbang bstan 'dzin 'phrin las, (1800) Tib. 630.6 / Ri khrod lo ma gyon ma’i mngon rtogs rjes gnang bya tshul rnams. , Mongolia (Manuscript)

UNSPECIFIED (1800) Tib. 631.24 / ’phags pa Mig rnam par sbyong ba zhes bya ba’i rig sngags / ārya-Cakṣurviśodhanī-nāma-vidyāmantra. , Mongolia (Manuscript)

Blo bzang grags pa'i dpal, (1800) Tib. 631.25 / Rje btsun byams mgon gyis bstod pa. , Mongolia (Manuscript)

UNSPECIFIED (1800) Tib. 631.26 / ’phags pa Gdugs dkar mchog grub / ārya-Tathāgatoṣṇīṣasitātapatrā-aparājita-mahāpratyaṅgirā-paramasiddha-nāma-dhāraṇī. , Mongolia (Manuscript)

UNSPECIFIED (1800) Tib. 632.1 / ’phags pa Shes rab kyi pha rol tu phyin pa Yon tan rin po che sdud pa tshigs su bcad pa / ārya-Prajñāpāramitā-ratnaguṇa-sañcaya-gāthā. , Mongolia (Manuscript)

UNSPECIFIED (1800) Tib. 632.2 / Ri bo dge rgyas dga’ ldan bshad sgrub gling gi chos spyod rab gsal rags bsdus. , Mongolia (Manuscript)

Blo bzang, (1800) Tib. 633.11 / Rigs gsum mgon po sgrub thabs. , Mongolia (Manuscript)

Blo bzang chos kyi rgyal mtshan, (1800) Tib. 633.14 / ’Byung bzhi’i gtor ma dang glud gtong ’bul tshul. , Mongolia (Manuscript)

Blo bzang chos kyi rgyal mtshan, (1800) Tib. 633.17 / Rlung rta’i bsangs mchod. , Mongolia (Manuscript)

UNSPECIFIED (1800) Tib. 633.18 / Me lha rgyal po bsang. , Mongolia (Manuscript)

UNSPECIFIED (1800) Tib. 633.21 / ’phags pa Shes rab kyi pha rol tu phyin pa Yon tan rin po che sdud pa / ārya-Prajñāpāramitā-ratnaguṇa-sañcaya-gāthā. , Mongolia (Manuscript)

UNSPECIFIED (1800) Tib. 633.25 / Sgrol ma maṇḍal bzhi pa’i cho ga Phan bde’i dpal ster. , Mongolia (Manuscript)

Jñānaśrī, (1800) Tib. 633.26 / [Two rituals concerning the White Old Man (rgan po dkar po)]. , Mongolia (Manuscript)

UNSPECIFIED (1800) Tib. 633.27 / ’phags pa Rgyal mtshan rtse mo’i dpung rgyan ces bya ba’i gzungs / ārya-Dhvajāgrakeyūrā-nāma-dhāraṇī. , Mongolia (Manuscript)

UNSPECIFIED (1800) Tib. 633.28 / Lha mo nor rgyun ma’i bsangs. , Mongolia (Manuscript)

UNSPECIFIED (1800) Tib. 633.30 / Rgan po dkar po bsangs. , Mongolia (Manuscript)

UNSPECIFIED (1800) Tib. 633.31 / Kyai chos dbyings dag pa’i [sic]. , Mongolia (Manuscript)

UNSPECIFIED (1800) Tib. 634.10 / ’phags pa Gser ’od kyi mdo zhes bya ba theg pa chen po’i mdo. , Mongolia (Manuscript)

Blo bzang grags pa'i dpal, (1800) Tib. 634.11 / ’Dul ba rgya mtsho’i snying po bsdus pa. , Mongolia (Manuscript)

Nāgārjuna, (1800) Tib. 634.13 / Lhag pa’i smon lam Them skas ma. , Mongolia (Manuscript)

Blo bzang chos kyi rgyal mtshan, Pan chen lama I, (1800) Tib. 634.15 / Dge slong gi phyir bcos bya tshul sogs gzhi gsum gyi phyag len gsal bar byed pa Nyin byed snang ba. , Mongolia (Manuscript)

UNSPECIFIED (1800) Tib. 634.17 / ’phags pa Shes rab kyi pha rol tu phyin pa stong phrag brgya ba’i don ma nor bar bsdus pa. , Mongolia (Manuscript)

Blo bzang chos kyi nyi ma, (1800) Tib. 634.18 / ’phags pa Bzang po spyod pa’i smon lam gyi ’chi bslu. , Mongolia (Manuscript)

Blo bzang 'jam dpal rgya mtsho, (1800) Tib. 634.2 / ’Phags pa spyan ras gzigs phyag bzhi pa’i sgrub thabs. , Mongolia (Manuscript)

Blo bzang dge 'dun rgya mtsho, (1800) Tib. 634.25 / Mig nad thams cad rab tu bzhi [sic] bar byed pa’i mdos glud. , Mongolia (Manuscript)

Ngag dbang blo bzang chos ldan, (1800) Tib. 634.27 / Lan chags gtor ma. , Mongolia (Manuscript)

UNSPECIFIED (1800) Tib. 634.31 / Bzang spyod smon lam gyi ’chi ba slu ba’i cho ga. , Beijing (Manuscript)

Blo bzang dpal ldan ye shes, (1800) Tib. 634.32 / Dur khrod bdag po’i bsangs mchod. , Mongolia (Manuscript)

UNSPECIFIED (1800) Tib. 634.34 / ’phags pa Shes rab kyi pha rol tu phyin pa Yon tan rin po che sdud pa / ārya-Prajñāpāramitā-ratnaguṇa-sañcaya-gāthā. , Mongolia (Manuscript)

UNSPECIFIED (1800) Tib. 634.4 / ’phags pa Bzang po spyod pa’i smon lam gyi rgyal po / ārya-Bhadracaryā-praṇidhānarāja. , Kun-dga’-chos-gling grva-tshang (Manuscript)

Blo bzang grags pa'i dpal, (1800) Tib. 634.9 / Bde smon lam zhing mchog sgo ’byed ma. , Mongolia (Manuscript)

UNSPECIFIED (1729) Tib. 11 / ’phags pa ’Jam dpal gyi mtshan yang dag par brjod pa / ārya-Mañjuśrīnāmasaṃgīti. , Bkra shis lhun po (Manuscript)

UNSPECIFIED (1715) Tib. 43.1 / [Dhāraṇī collection (gzungs-bsdus) of 1715]. , Beijing (Manuscript)

Dkon-mchog-rgyal-mtshan, Dkon-mchog-rgyal-mtshan (1700) Ms Tib. 329 / Las dang po pa la nye bar mkho ba’i byang chub tu bgrod pa’i bde lam. (Manuscript)

Ngag-dbang-blo-bzang-rgya-mtsho, Dalai Lama V, Ngag-dbang-blo-bzang-rgya-mtsho, Dalai Lama V (1700) Ms Tib. 365.45 / ’Dod khams dbang phyug ma’i bskang bshags mdor bsdus. (Manuscript)

Śrīdharasena / Dpal 'dzin, (1700) Tib. 10 / Mngon brjod Mu tig gi ’phreng ba. , Zangskar (Manuscript)

UNSPECIFIED (1700) Tib. 12 / Tshe ’pho ba ji ltar ’gyur ba zhus pa’i mdo / Āyuṣpatti-yathākāra-paripṛcchā-sūtra. , Zangskar (Manuscript)

Śrīkūṭa, (1700) Tib. 13 / Chos kyi rnam grangs kyi brjed byang gi rtsa ba a tsarya dpal brtegs la sogs pas mdzad pa. , Zangskar (Manuscript)

Tsong kha pa, (1700) Tib. 14 / Mnyam med tshong kha pa chen pos mdzad pa'i byang chub lam rim chen po. , Bkra shis lhun po (Manuscript)

Tsong kha pa, (1700) Tib. 15 / Byang chub lam gyi rim pa chung ba. , Bkra shis lhun po (Manuscript)

Blo bzang ye shes, (1700) Tib. 16 / Byang chub lam gyi rim pa’i dmar khrid Thams cad mkhyen par bgrod pa’i myur lam. , Bkra shis lhun po (Manuscript)

Blo bzang ye shes, (1700) Tib. 17 / Byang chub lam gyi rim pa'i bla ma brgyud pa'i rnam pat thar pa Padma dkar po'i 'phreng ba. , Bkra shis lhun po (Manuscript)

Atisha, (1700) Tib. 18 / Byang chub lam gyi sgron ma / Bodhipathapradīpa. , Bkra shis lhun po (Manuscript)

Bya btang Phyag rdor nor bu, (1700) Tib. 2 / Bar do’i gdams pa Sku gsum thar pa’i nye lam. , Zangskar (Manuscript)

Padma dkar po, (1700) Tib. 20 / Chos 'byung bstan pa'i padma rgyas pa'i nyin byed. , Spungs thang (Manuscript)

Dge 'dun rgya mtsho, (1700) Tib. 21 / 'Dod khams dbang phyug ma dmag zor rgyal mo'i sgrub thabs gtor chog. , Bkra shis lhun po (Manuscript)

Dge 'dun rgya mtsho, (1700) Tib. 22 / Dge slong ma dpal mo'i lugs kyi thugs rje chen po'i sgrub thabs. , 'Bras spung (Manuscript)

Blo bzang dpal ldan ye shes, (1700) Tib. 25 / Gsung lan chab shog gi skor rnams. , Bkra shis lhun po (Manuscript)

Rnam rgyal grags pa, (1700) Tib. 26 / Rgyal po zla ba bzang po'i rnam 'phrul ta'i si tu chen po rnam rgyal grags pa'i 'dri ba. , Bkra shis lhun po (Manuscript)

Dge 'dun grub pa, (1700) Tib. 27 / Rgyal po zla ba bzang po'i rnam 'phrul ta'i si tu chen po rnam rgyal grags pa'i 'dri ba'i lan. , Bkra shis lhun po (Manuscript)

Blo bzang chos kyi rgyal mtshan, (1700) Tib. 28 / Grub pa'i gnas chen po sham bha la'i rnam bhsad 'phags yul gyi rtogs brjod dang bcas ngo mtshar bye ba'i 'byung gnas. , Bkra shis lhun po (Manuscript)

Sureshamatibhadra, (1700) Tib. 29 / Dus kyi ’khor lo’i ’chad thabs kyi zin bris Legs bshad gsal ba’i me long. , Spungs thang (Manuscript)

Sureśamatibhadra, (1700) Tib. 30 / Bstan rtsis ’Dod sbyin gter bum. , Spungs thang (Manuscript)

Sureśamatibhadra, (1700) Tib. 31 / Gdan dus thun mong gi rtsis gzhi. , Spungs thang (Manuscript)

sine nomine, (1700) Tib. 32 / Rtsis kyi sngon 'gro nyer 'kho rnam gsal rig lam sgo 'byed. , [s.l.] (Manuscript)

Thon mi Sambhota, (1700) Tib. 33 / Bya ka ra Na sum cu pa dang/ rtags kyi 'jug pa gnyis. , [s.l.] (Manuscript)

Tang Sanzang, (1700) Tib. 333 / Yus shya’ khyi’i/ /brjed tho G.yang ṭi’i za ma tog. , Beijing (Manuscript)

Chos skyong bzang po, (1700) Tib. 34 / Bod kyi brda’i bstan bcos legs par bshad pa Rin po che’i za ma tog bkod pa. , Thed-lung Spung-thang Bde-chen-pho-brang (Bhutan) (Manuscript)

sine, nomine (1700) Tib. 341 / Dpal gsang ba ’dus pa zhes bya ba rgyud kyi rgyal po chen po / Śrīguhyasamāja-mahātantrarāja. , Mongolia (Manuscript)

UNSPECIFIED (1700) Tib. 345.2 / Brjed tho G.yang ṭi’i za ma tog gi dkar chags. , Beijing (Manuscript)

Dpal khang lo tsa ba, (1700) Tib. 35 / Bod kyi brda’i bye brag gsal bar byed pa Ngag gi sgron ma. , Bkra shis lhun po (Manuscript)

Dkon-mchog-chos-grags, (1700) Tib. 36 / Lung ston pa sum cu pa dang rtags kyi ’jug pa’i rnam ’grel Legs bshad snang byed nor bu. , Phun gling (Manuscript)

Ngag dbang blo bzang rgya mtsho, (1700) Tib. 37 / Snyan ngag me long gi dka’ ’grel Dbyangs can dgyes pa’i glu dbyangs. , Potala (Manuscript)

Kun dga' bde legs, (1700) Tib. 38 / Rgya skad klog thabs kyi gzhung don dper brjod dang bcas pa Bklags pas chog pa. , Bkra shis lhun po (Manuscript)

UNSPECIFIED (1700) Tib. 54.1.1 / ’phags pa ’Jam dpal gyi mtshan yang dag par brjod pa / ārya-Mañjuśrīnāmasaṃgīti. , Beijing (Manuscript)

UNSPECIFIED (1700) Tib. 54.2.1 / ’phags pa Tshogs kyi bdag po rin po che ’bru’i dkor mdzod dang ’bru dang longs spyod spel ba zhes bya ba’i gzungs. , Bkra shis lhun po (Manuscript)

UNSPECIFIED (1700) Tib. 54.2.2 / Gnod sbyin gzhan gyis mi thub pa yang dag shes kyi gzungs. , Bkra shis lhun po (Manuscript)

UNSPECIFIED (1700) Tib. 54.2.3 / ’phags pa Tshogs kyi bdag po’i gzungs / ārya-Gaṇapati-hṛdaya. , Bkra shis lhun po (Manuscript)

UNSPECIFIED (1700) Tib. 54.2.4 / Gnod sbyin ku be ra nor spel ba’i gzungs. , Bkra shis lhun po (Manuscript)

UNSPECIFIED (1700) Tib. 54.2.5 / Lug ’phel ba’i gzungs. , Bkra shis lhun po (Manuscript)

UNSPECIFIED (1700) Tib. 54.2.6 / Rta gzungs. , Bkra shis lhun po (Manuscript)

UNSPECIFIED (1700) Tib. 54.2.7 / Bdud gzhom pa sogs sngags lo [sic] chen brgyad. , Bkra shis lhun po (Manuscript)

UNSPECIFIED (1700) Tib. 54.2.8 / Dpal rdo rje sder mo zhes bya ba’i gzungs. , Bkra shis lhun po (Manuscript)

UNSPECIFIED (1700) Tib. 634.26 / ’phags pa Rgyal mtshan rtse mo’i dpung rgyan ces bya ba’i gzungs / ārya-Dhvajāgrakeyūrā-nāma-dhāraṇī. , Mongolia (Manuscript)

Sureśamatibhadra / Lha dbang Blo gros bzang po, (1700) Tib. 7 / Gdan dus thun mongs kyi brtsis gzhi’i rnam bshad Blo gsal dga’ ba bskyed pa’i pad tshal. , Zangs (Manuscript)

Skyogs-ston Lotsāva Ngag-dbang-rin- chen-bkra-shis, (1700) Tib. 9 / Bod kyi skad las gsar rnying gi brda’i khyad par ston pa legs par bshad pa’i Li shi’i gur khang. (Manuscript)

UNSPECIFIED (1691) Tib. 43.2 / Dkar chag. , Beijing (Manuscript)

UNSPECIFIED (1669) Tib. 44.1 / Stong pa chen mo rab tu ’joms pa zhes bya ba’i mdo / Mahāsahasrapramardana-nāma-sūtra. , Beijing (Manuscript)

UNSPECIFIED (1669) Tib. 44.2 / Rig sngags kyi rgyal mo rma bya chen mo / Mahāmayūrīvidyārājñī. , Beijing (Manuscript)

UNSPECIFIED (1669) Tib. 44.3 / ’phags pa Rig sngags kyi rgyal mo so sor ’brang ba chen mo / ārya-Mahāpratisarāvidyārājñī. , Beijing (Manuscript)

UNSPECIFIED (1669) Tib. 44.4 / Bsil ba’i tshal chen mo’i mdo / Mahāśītavana-sūtra. , Beijijng (Manuscript)

UNSPECIFIED (1669) Tib. 44.5 / Gsang sngags chen po rjes su ’dzin pa’i mdo / Mahāmantrānudhāri-sūtra. , Beijing (Manuscript)

UNSPECIFIED (1669) Tib. 45.2 / Rig sngags kyi rgyal mo rma bya chen mo / Mahāmayūrīvidyārājñī. , Beijing (Manuscript)

UNSPECIFIED (1669) Tib. 53.1 / Stong pa chen mo rab tu ’joms pa zhes bya ba’i mdo / Mahāsahasrapramardana-nāma-sūtra. , Beijing (Manuscript)

UNSPECIFIED (1669) Tib. 53.2 / Rig sngags kyi rgyal mo rma bya chen mo / Mahāmayūrīvidyārājñī. , Beijing (Manuscript)

UNSPECIFIED (1669) Tib. 53.3 / ’phags pa Rig sngags kyi rgyal mo so sor ’brang ba chen mo / ārya-Mahāpratisarāvidyārājñī. , Beijing (Manuscript)

UNSPECIFIED (1600) Tib. 54.1.10 / ’phags pa Stobs po che zhes bya ba theg pa chen po’i mdo / ārya-Mahābala-nāma-mahāyānasūtra. , Beijing (Manuscript)

UNSPECIFIED (1600) Tib. 54.1.11 / Gtsug tor dkar mo mchog grub ma dang gtsug tor ’bar ba. , Beijing (Manuscript)

UNSPECIFIED (1600) Tib. 54.1.12 / Gtsug tor dkar mo’i zlog sgyur. (Manuscript)

UNSPECIFIED (1600) Tib. 54.1.13 / De bzhin gshegs pa thams cad kyi gtsug tor rnam par rgyal ba zhes bya ba’i gzungs rtog pa dang bcas pa / Sarvatathāgatoṣṇīṣavijaya-nāma-dhāraṇī-kalpasahita. , Beijing (Manuscript)

UNSPECIFIED (1600) Tib. 54.1.14 / ’phags ma ’Od zer can zhes bya ba’i gzungs / ārya-Mārīcī-nāma-dhāraṇī. , Beijing (Manuscript)

UNSPECIFIED (1600) Tib. 54.1.15 / Gza’ rnams kyi yum zhes bya ba’i gzungs / Grahamātṛkā-nāma-dhāraṇī. , Beijing (Manuscript)

UNSPECIFIED (1600) Tib. 54.1.16 / Gza’ skar gsang ba’i zu tse bskol gyi mdo zhes bya ba’i gzungs. , Beijing (Manuscript)

UNSPECIFIED (1600) Tib. 54.1.17 / ’phags pa Phyogs bcu’i mun pa rnam par sel ba zhes bya ba theg pa chen po’i mdo / ārya-Daśadigandhakāravidhvaṃsana-nāma-mahāyānasūtra. , Beijing (Manuscript)

UNSPECIFIED (1600) Tib. 54.1.18 / ’phags pa Bkra shis brtsegs pa zhes bya ba theg pa chen po’i mdo / ārya-Maṅgalakūṭa-nāma-mahāyānasūtra. , Beijing (Manuscript)

UNSPECIFIED (1600) Tib. 54.1.19 / ’phags pa Shes rab kyi pha rol tu phyin pa Rdo rje gcod pa zhes bya ba theg pa chen po’i mdo / ārya-Vajracchedikā-nāma-prajñāpāramitā-mahāyānasūtra. , Beijing (Manuscript)

UNSPECIFIED (1600) Tib. 54.1.2 / phags pa Shes rab kyi pha rol tu phyin pa sdud pa tshigs su bcad pa / ārya-Prajñāpāramitā-sañcaya-gāthā. , Beijing (Manuscript)

UNSPECIFIED (1600) Tib. 54.1.22 / Rdo rje gnam lcags mchu / ārya-Vajralohatuṇḍa-nāma-dhāraṇī. , Beijing (Manuscript)

UNSPECIFIED (1600) Tib. 54.1.23 / ’phags pa Lcags mchu / ārya-Lohatuṇḍa-nāma-dhāraṇī. , Beijing (Manuscript)

UNSPECIFIED (1600) Tib. 54.1.24 / Lcags mchu nag po / ārya-Lohakālatuṇḍa-nāma-dhāraṇī. , Beijing (Manuscript)

UNSPECIFIED (1600) Tib. 54.1.25 / Bgres mos zhus pa / ārya-Mahālalikāparipṛcchā-nāma-mahāyānasūtra. , Beijing (Manuscript)

UNSPECIFIED (1600) Tib. 54.1.26 / ’phags pa Khye’u rin chen zla bas zhus pa / ārya-Ratnacandraparipṛcchā-nāma-mahāyānasūtra. , Beijing (Manuscript)

UNSPECIFIED (1600) Tib. 54.1.27 / Gtsug tor nag mo. , Beijing (Manuscript)

UNSPECIFIED (1600) Tib. 54.1.28 / ’phags pa Glang ru lung bstan / ārya-Gośṛṅgavyākaraṇa-nāma-mahāyānasūtra. , Beijing (Manuscript)

UNSPECIFIED (1600) Tib. 54.1.29 / ’phags pa Sprin chen po’i mdo / ārya-Mahāmegha. , Beijing (Manuscript)

UNSPECIFIED (1600) Tib. 54.1.3 / Dpang skong phyag rgya pa. , Beijing (Manuscript)

UNSPECIFIED (1600) Tib. 54.1.30 / Gtsug tor lha mo rol ma. , Beijing (Manuscript)

UNSPECIFIED (1600) Tib. 54.1.31 / Mdo sdong po brgyan pa. , Beijing (Manuscript)

UNSPECIFIED (1600) Tib. 54.1.32 / ’phags pa Kha mchu nag po zhi bar byed pa zhes bya ba theg pa chen po’i mdo. , Beijing (Manuscript)

UNSPECIFIED (1600) Tib. 54.1.33 / Gza’i yab gzungs. , Beijing (Manuscript)

Sangs rgyas gling pa, (1600) Tib. 54.1.34 / Nyes pa kun sel byin rlabs sgron me. , Beijing (Manuscript)

UNSPECIFIED (1600) Tib. 54.1.35 / ’phags pa Rgyal ba can / ārya-Jayavatī-nāma-dhāraṇī. , Beijing (Manuscript)

UNSPECIFIED (1600) Tib. 54.1.36 / Ri khrod lo ma gyon pa’i gzungs / ārya-Parṇaśabarī-nāma-dhāraṇī. , Beijing (Manuscript)

UNSPECIFIED (1600) Tib. 54.1.37 / Lus ngag yid gsum bcings pa las grol bar byed pa’i gzungs. , Beijing (Manuscript)

UNSPECIFIED (1600) Tib. 54.1.38 / Klu’i spang bkong. , Beijing (Manuscript)

UNSPECIFIED (1600) Tib. 54.1.39 / Ngan ’gro thams cad yongs su sbyong ba gtsug tor rnam par rgyal ma bstod pa dang bcas pa / ārya-Sarvadurgatipariśodhanyuṣṇīṣavijaya-nāma-dhāraṇī. , Beijing (Manuscript)

UNSPECIFIED (1600) Tib. 54.1.4 / ’phags pa Tshe dang ye shes dpag tu med pa zhes bya ba theg pa chen po’i mdo / ārya-Aparimitāyurjñāna-nāma-mahāyānasūtra. , Beijing (Manuscript)

UNSPECIFIED (1600) Tib. 54.1.40 / Lug ’phel ba’i gzungs. , Beijing (Manuscript)

UNSPECIFIED (1600) Tib. 54.1.41 / Sme bdun zhes pa’i skar ma’i mdo tshe dang bsod nams spel ba / Doluγan ebügen neretü odon-u sudur. , Beijing (Manuscript)

UNSPECIFIED (1600) Tib. 54.1.42 / Rta gzungs. , Beijing (Manuscript)

UNSPECIFIED (1600) Tib. 54.1.43 / [Table of contents of a gzungs-bsdus]. , Beijing (Manuscript)

UNSPECIFIED (1600) Tib. 54.1.44 / 録目經咒集品諸. , Beijing (Manuscript)

UNSPECIFIED (1600) Tib. 54.1.5 / ’phags pa Phung po gsum pa zhes bya ba theg pa chen po’i mdo / Triskandhakasūtra. , Beijing (Manuscript)

UNSPECIFIED (1600) Tib. 54.1.6 / ’phags pa Rgyal mtshan rtse mo’i dpung rgyan ces bya ba’i gzungs / ārya-Dhvajāgrakeyūrā-nāma-dhāraṇī. , Beijing (Manuscript)

UNSPECIFIED (1600) Tib. 54.1.7 / Shes rab snying po dang ’da’ ka ye shes. , Beijing (Manuscript)

UNSPECIFIED (1600) Tib. 54.1.8 / Rdo rje rnam par ’joms pa zhes bya ba’i gzungs / Vajravidāraṇā-nāma-dhāraṇī. , Beijing (Manuscript)

UNSPECIFIED (1600) Tib. 54.1.9 / ’phags pa Bzang po spyod pa smon lam gyi rgyal po / ārya-Bhadracaryā-praṇidhānarāja. , Beijing (Manuscript)

UNSPECIFIED (1600) Tib.54.1.20 / Rdo rje’i mchu zhes bya ba’i klu’i dam tshig / Vajratuṇḍa-nāma-nāgasamaya. , Beijing (Manuscript)

UNSPECIFIED (1600) Tib.54.1.21 / Zangs mchu dmar po. , Beijing (Manuscript)

Dkon mchog bstan pa'i sgron me, (0190) Tib. 616.25 / Khri chen gung thang rin po ches mdzad pa’i Klu bsang gtong tshul mdor bsdus. , Mongolia (Manuscript)

Dam tshig rdo rje, (0019) Tib. 633.2 / Dpal mgon don lnga’i gser skyems kyi kha skong Bsam pa lhun grub. , Mongolia (Manuscript)

Blo bzang ye shes, Tib. 19 / Lam gyi gtso bo rnam gsum gyi rnam bshad gsung rab kun gyi gnad bsdus pa Legs bshad snying po. , Bkra shis lhun po (Manuscript)

Sumatimaṇiprajñā, Tib. 354.10 / ’Jam dbyangs dkar po’i sgrub thabs Shes rab gsal byed. , Beijing (Manuscript)

UNSPECIFIED Tib. 53.4 / Bsil ba’i tshal chen mo’i mdo / Mahāśītavana-sūtra. , Beijing (Manuscript)

This list was generated on Mon May 27 09:07:40 2024 CEST.