REAL-MS

Browse by Collection

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Number of items: 274.

sine, nomine (1900) Ms Tib. 361.11 / Kha mchu dkar nag khra gsum. (Manuscript)

sine, nomine (1900) Ms Tib. 361.12 / ’phags pa Kha mchu nag po zhi bar byed pa zhes bya ba theg pa chen po’i mdo. (Manuscript)

sine, nomine (1900) Ms Tib. 361.13 / Dpal rdo rje sder mo zhes bya ba’i gzungs. (Manuscript)

sine, nomine (1900) Ms Tib. 361.15 / Dzambha la dkar po’i chu sbyin. (Manuscript)

sine, nomine (1900) Ms Tib. 361.16 / Btsong ri’i bdag po’i gsol mchod rten ’bul Bde skyed [sic] kun ’byung bsangs. (Manuscript)

sine, nomine (1900) Ms Tib. 361.19 / Shes rab snying po’i bdud bzlog dang bcas pa. (Manuscript)

sine, nomine (1900) Ms Tib. 361.20 / Rlung rta bsang. (Manuscript)

sine, nomine (1900) Ms Tib. 362.1 / Dur khrod bdag po tshogs mchod gser skyems mnga’ gsol bkra shis. (Manuscript)

sine, nomine (1900) Ms Tib. 362.4 / ’phags pa ’Jam dpal gyi shes rab dang blo ’phel ba zhes bya ba’i gzungs. (Manuscript)

sine, nomine (1900) Ms Tib. 362.6 / No title. (Manuscript)

sine, nomine (1900) Ms Tib. 363.1 / Shes rab kyi pha rol tu phyin pa’i man ngag gi bstan bcos Mngon par rtogs pa’i rgyan. (Manuscript)

sine, nomine (1900) Ms Tib. 363.10 / Sgrol dkar yid bzhin ’khor lo’i bstod pa. (Manuscript)

zla ba grags pa, zla ba grags pa (1900) Ms Tib. 363.2 / Dbu ma la ’jug pa. (Manuscript)

Ngag-dbang-mkhas-grub, Ngag-dbang-mkhas-grub (1900) Ms Tib. 363.3 / Rgyal ba byams pa’i mchod chog Dga’ ldan pad mtshor ’jug pa’i gru gzings. (Manuscript)

Ngag-dbang-mkhas-grub, Ngag-dbang-mkhas-grub (1900) Ms Tib. 363.4 / Gdung shugs drag pos smre sngags gsol ’debs ma. (Manuscript)

blo bzang grags pa’i dpal, blo bzang grags pa’i dpal (1900) Ms Tib. 363.5 / Rgyal ba byams pa mgon po la smre sngags kyi sgo nas bstod pa Tshangs pa’i cod paṇ. (Manuscript)

Gung-thang Dkon-mchog-bstan- pa’i-sgron-me, Gung-thang Dkon-mchog-bstan- pa’i-sgron-me (1900) Ms Tib. 363.6 / Dga’ ldan yid dga’ chos ’dzin tu skyes pa’i smon lam. (Manuscript)

Ngag-dbang-mkhas-grub, Ngag-dbang-mkhas-grub (1900) Ms Tib. 363.7 / Rgyal ba byams pa mgon gyi dang po thugs bskyed pa nas gzungs (=bzung sa) lam reng (=rim) par bgrod de mngon par byang chub pa’i tshul las brtsams shing ma ’ongs pa nas sangs rgyas lnga’i mdzad pa ji ltar ston tshul gsal bar brjod pa’i sgo nas bstod cing gsol ba ’debs pa’i rab tu byed pa Byams mgon zhal bzang lta ba’i dga’ ston. (Manuscript)

Blo-bzang-dpal-ldan-bstan-pa’i-nyi-ma, Pan chen IV, Blo-bzang-dpal-ldan-bstan- pa’i-nyi-ma, Pan chen IV (1900) Ms Tib. 363.8 / Rje btsun byams mgon gyi bstod pa. (Manuscript)

sine, nomine (1900) Ms Tib. 365.12 / No title. (Manuscript)

Ngag-dbang-blo-bzang-mkhas-grub, Ngag-dbang-blo-bzang-mkhas-grub (1900) Ms Tib. 365.13 / Dam can rnam gsum gsur btang tshul. (Manuscript)

Blo-bzang-chos-kyi-rgyal-mtshan, Pan chen lama I, Blo-bzang-chos-kyi-rgyal-mtshan, Pan chen lama I (1900) Ms Tib. 365.14 / Bcom ldan ’das sman bla’i mdo chog gi snying po bsdus pa Yid bzhin gyi nor bu. (Manuscript)

sine, nomine (1900) Ms Tib. 365.15 / ’phags pa Rgyal mtshan gyi rtse mo’i dpung rgyan ces bya ba’i gzungs. (Manuscript)

sine, nomine (1900) Ms Tib. 365.17 / Chos skyong lcam sring gi bsur. (Manuscript)

sine, nomine (1900) Ms Tib. 365.19 / No title. (Manuscript)

sine, nomine (1900) Ms Tib. 365.2 / No title. (Manuscript)

sine, nomine (1900) Ms Tib. 365.20 / Sku lnga gser skyems bsangs bchod [sic] pa. (Manuscript)

Chos-kyi-rgyal-mtshan, Chos-kyi-rgyal-mtshan (1900) Ms Tib. 365.21 / Brtan [sic] srung chen mo rdo rje rab brtan ma’i gsol kha. (Manuscript)

sine, nomine (1900) Ms Tib. 365.24 / Gser skyems. (Manuscript)

sine, nomine (1900) Ms Tib. 365.27 / Drin can bla ma’i mtshang sngags nes [sic] bsangs. (Manuscript)

sine, nomine (1900) Ms Tib. 365.28 / Rdo rje khro bo rgyal po chen po kha mchu nag po bzlog pa’i gzungs. (Manuscript)

sine, nomine (1900) Ms Tib. 365.3 / Ke be ra brten nas rta’i god kha bsrung ba’i man ngag zab ma. (Manuscript)

sine, nomine (1900) Ms Tib. 365.31 / Panytsa’i bsdus pa. (Manuscript)

Blo-lhun, Blo-lhun (1900) Ms Tib. 365.32 / Lcam sring la bsangs mchod ’bul tshul Lhun grub bshes pa. (Manuscript)

sine, nomine (1900) Ms Tib. 365.33 / Klu la mchod bsang gtong ba. (Manuscript)

Thu’u-bkvan Blo-bzang-chos-kyi-nyi-ma, Thu’u-bkvan Blo-bzang-chos-kyi-nyi-ma (1900) Ms Tib. 365.36 / Bcom ldan ’das rgyal mtshan rtse mo’i dpung rgyan la bsangs mchod ’bul tshul. (Manuscript)

Blo-bzang-dpal-ldan-ye-shes, Pan chen Lama III, Blo-bzang-dpal-ldan-ye-shes, Pan chen Lama III (1900) Ms Tib. 365.39 / Grib bsangs. (Manuscript)

sine, nomine (1900) Ms Tib. 365.4 / No title. (Manuscript)

Gnubs-chen Sangs-rgyas-ye-shes, Gnubs-chen Sangs-rgyas-ye-shes (1900) Ms Tib. 365.41 / Sde rgyad [sic] gser skyems. (Manuscript)

sine, nomine (1900) Ms Tib. 365.47 / Rlung rta gsos pa’i bsangs gsol mchod rgyun khyer mdor bsdus Rlung rta’i me spor ba’i rlung g.yab. (Manuscript)

Dngul-chu Rgyal-sras Thogs-med-bzang-po, Dngul-chu Rgyal-sras Thogs-med-bzang-po (1900) Ms Tib. 365.48 / Pha ma’i drin lan bsabs pa’i mdo. (Manuscript)

sine, nomine (1900) Ms Tib. 365.49 / Sku la dam can gsol mchod ’dod par dong [sic] pa mdo. (Manuscript)

Blo-bzangdkon- mchog-’jigs-med, Blo-bzangdkon- mchog-’jigs-med (1900) Ms Tib. 365.50 / No title. (Manuscript)

sine, nomine (1900) Ms Tib. 365.53 / Yum phyin mdor bsdus. (Manuscript)

Lcang-skya Ngag-dbang-blo-bzang-chos-ldan, Lcang-skya Ngag-dbang-blo-bzang-chos-ldan (1900) Ms Tib. 365.55 / Lan chags gtor ma gtong tshul. (Manuscript)

sine, nomine (1900) Ms Tib. 365.56 / No title. (Manuscript)

sine, nomine (1900) Ms Tib. 365.57 / No title. (Manuscript)

sine, nomine (1900) Ms Tib. 365.6 / Jag pa ’cheng (=’ching) ba’i man ngag. (Manuscript)

sine, nomine (1900) Ms Tib. 365.7 / No title. (Manuscript)

sine, nomine (1900) Ms Tib. 365.8 / No title. (Manuscript)

sine, nomine (1900) Ms Tib. 367 / ’phags pa Shes rab kyi pha rol tu phyin pa Rdo rje gcod pa zhes bya ba theg pa chen po’i mdo. (Manuscript)

Blo-bzang-chos-grags, Blo-bzang-chos-grags (1900) Ms Tib. 368.10 / Klu bsang Dgos pa kun ’grub. (Manuscript)

Blo-bzang-chos-kyi-nyi-ma, Blo-bzang-chos-kyi-nyi-ma (1900) Ms Tib. 368.11 / Sna tshogs yum gyi sgrub thabs. (Manuscript)

No-nom-hang, No-nom-hang (1900) Ms Tib. 368.12 / Sgrol ma maṇḍal bzhi cho ga mdor bsdus ’Dod don myur grub. (Manuscript)

Blo-bzang-dkon-mchog-’jigs-med, Blo-bzang-dkon-mchog-’jigs-med (1900) Ms Tib. 368.13 / ’phags pa Bzang po spyod pa’i smon lam gyi gser skyems ’Phrin las lhun grub ma. (Manuscript)

Arthasiddhi, Arthasiddhi (1900) Ms Tib. 368.14 / Nor bsgrub nor lha nor bdag longs spyod g.yang ’gugs ’phel ba’i bsangs mchod phyugs la god kha mi ’byung gsang ba man ngag. (Manuscript)

sine, nomine (1900) Ms Tib. 368.15 / Dpal ldan lha mo’i las tshogs ’khor lo gsum bzhugs so/ Byis pa chags pa’i man ngag. (Manuscript)

Padmasambhava, Padmasambhava (1900) Ms Tib. 368.16 / Gtsug gtor [sic] phyogs bzhi gru bzhi. (Manuscript)

E-rte-ni Chos-rje, E-rte-ni Chos-rje (1900) Ms Tib. 368.7 / Lha sa sprul pa’i spyang gi bsangs mchod ma. (Manuscript)

Yang-byed-’dri’, Yang-byed-’dri’ (1900) Ms Tib. 368.8 / Gnam sa snang brgyad kyis gser skyems. (Manuscript)

Ngag-dbang-ye-shes-bstan-’dzin, Ngag-dbang-ye-shes-bstan-’dzin (1900) Ms Tib. 368.9 / Ri chos mtshams kyi zhal gdams la/ Dgra jag chos rkun bcings pa’i gdams pa/ Mya ngan med pa’i shing gi bsil ces bya ba/ Lha mo’i ’od zer can ma’i gsur mchod Nyer tshe kun sel ’phrin las kun grub. (Manuscript)

sine, nomine (1900) Ms Tib. 369 / Sman bla’i mdo chog bsdus pa dang ’brel bar dus las ’das pa’i sems can rnams la phan thabs bya tshul Nyam thag yar ’dren. (Manuscript)

Blo-bzang-snyan-grags-rgya-mtsho, Blo-bzang-snyan-grags-rgya-mtsho (1900) Ms Tib.361.3 / Od hong theng ge ri bsangs mchod mdor bsdus ma. (Manuscript)

Thu’u-bkvan Blo-bzang-chos-kyi-nyi-ma, (1900) Tib. 325.1 / Bsgral las kyi rnam bzhag. , Mongolia (Manuscript)

Sa-skya Paṇḍita Kun-dga’-rgyal-mtshan, Sa-skya Paṇḍita Kun-dga’-rgyal-mtshan (1900) Tib. 325.2 / No title. (Manuscript)

Sa-skya Paṇḍita Kun-dga’-rgyal-mtshan, Sa-skya Paṇḍita Kun-dga’-rgyal-mtshan (1900) Tib. 325.3 / Dpal ldan sa skya paṇ chen gyi/ /gter gzhung phan don brgya tshar las/ /bzlog pa che ba’i rim pa rnams/ /bka’i rgya’i gdams pa gsum pa. (Manuscript)

Sa-skya Paṇḍita Kun-dga’-rgyal-mtshan, Sa-skya Paṇḍita Kun-dga’-rgyal-mtshan (1900) Tib. 325.4 / Dpal ldan sa skya paṇ chen gyi gter gzhung phan don brgya tshar las tshogs gtor bzlog bskor sna tshogs gdams pa drug pa khro bo’i tshogs dgra bgegs snying khrag la rol pa dang dgra la chos su rbad... (Manuscript)

Sa-skya Paṇḍita Kun-dga’-rgyal-mtshan, Sa-skya Paṇḍita Kun-dga’-rgyal-mtshan (1900) Tib. 325.5 / Sa skya kun dga’ rgyal mtshan gyi/ las tshogs man ngag zur brgyan las/ dang po lingga sgral chog thun mong ma yin gdams pa’. (Manuscript)

sine, nomine (1900) Tib. 325.6 / Snyigs ma’i sems can nad kyi ’jigs pa las skyobs pa’i man ngag gu ru drag po’i mthing nag sgrub thabs zab mo dgongs gter las ’byung ba. (Manuscript)

Sa-skya Paṇḍita Kun-dga’-rgyal-mtshan, Sa-skya Paṇḍita Kun-dga’-rgyal-mtshan (1900) Tib. 325.7 / ’Jam dbyangs nag po’i sgrub thabs dang las tshogs. (Manuscript)

Blo-bzang-nor-bu-shes-rab / Sumatimaṇiprajñā, Blo-bzang-nor-bu-shes-rab / Sumatimaṇiprajñā (1900) Tib. 325.8 / Nag po dgu sbyor gyi bya tshul lag len phan yon dang bcas pa. (Manuscript)

sine, nomine (1900) Tib. 325.9 / Dpal ldan sa skya pa’i gser chos kyi nang tshan ye shes khyung khra’i sgrub thabs. , Mongolia (Manuscript)

sine, nomine (1900) Tib. 327.2 / Brjed tho G.yang ṭi’i za ma tog gi dkar chags. , Beijing (Manuscript)

Tāṇatha (Tāranātha?), (1900) Tib. 328.2 / Rgya nag skad (=skag) zlog. (Manuscript)

UNSPECIFIED (1900) Tib. 331 / U rgyan slob dpon padma ’byung gnas kyis mdzad pa’i rdzu ’phrul gyis phur lto brgya rtsa ba rgya nag nas byung ba’i tshul. , Mongolia (Manuscript)

Vasubandhu, (1900) Tib. 335 / Chos mngon pa’i mdzod kyi tshig le’ur byas pa / Abhidharmakoṣa-kārikā. , Mongolia (Manuscript)

Maitreyanātha, (1900) Tib. 337.1 / Shes rab kyi pha rol tu phyin pa’i man ngag gi bstan bcos Mngon par rtogs pa’i rgyan / Abhisamayālaṃkāra-nāma-prajñāpāramitopadeśaśāstra. , Mongolia (Manuscript)

Candrakīrti, (1900) Tib. 337.2 / Dbu ma la ’jug pa / Madhyamakāvatāra. , Mongolia (Manuscript)

Maitreyanātha/Asaṅga, (1900) Tib. 338.1 / Dbus dang mtha’ rnam’ byed / Madhyāntavibhaṅga-kārikā. , Mongolia (Manuscript)

Maitreyanātha / Asaṅga, (1900) Tib. 338.3 / Theg pa chen po rgyud bla ma’i bstan bcos / Mahāyānottaratantra-śāstra. , Mongolia (Manuscript)

Maitreyanātha / Asaṅga, (1900) Tib. 338.4 / Theg pa chen po mdo sde’i rgyan zhes bya ba’i tshig le’ur byas pa / Mahāyānasūtrālaṃkāra-kārikā. , Mongolia (Manuscript)

Maitreyanātha / Asaṅga, (1900) Tib. 338.5 / Shes rab kyi pha rol tu phyin pa man ngag gi bstan bcos Mngon par rtogs pa’i rgyan / Abhisamayālaṃkāra-nāma-prajñāpāramitopadeśaśāstra. , Mongolia (Manuscript)

Shantideva, Shantideva (1900) Tib. 339 / Byang chub sems dpa’i spyod pa la ’jug pa / Bodhisattvacaryāvatāra. , Bkra-shis-chos-’phel-grva-tshang (Manuscript)

UNSPECIFIED (1900) Tib. 340 / ’phags pa Shes rab kyi pha rol tu phyin pa sdud pa tshigs su bcad pa / ārya-Prajñāpāramitā-sañcaya-gāthā. , Sku 'bum byams pa gling (Manuscript)

sine, nomine (1900) Tib. 342 / Dpal gsang ba ’dus pa’i rtsa rgyud phyi ma dang bcas pa. , Mongolia (Manuscript)

Sumatimaṇiprajñā, Sumatimaṇiprajñā (1900) Tib. 353 / Yi dam rgya mtsho’i sgrub thabs Rin chen ’byung gnas kyi lhan thabs Gsal ba’i me long las glegs bam gnyis pa. , Beijing (Manuscript)

Sumatimaṇiprajñā, Sumatimaṇiprajñā (1900) Tib. 354.1 / Bskal bzang sangs rgyas stong phrag gi phyag mchod smon lam dang bcas pa Bsod nams kyi myu gu ’phel bar byed pa’i bdud rtsi’i char chen. , Beijing (Manuscript)

Sumatimaṇiprajñā, (1900) Tib. 354.11 / Rje btsun ma ku ru ku lle’i sgrub thabs Dngos grub myur du ’gug pa’i lcags kyu. , Beijing (Manuscript)

Sumatimaṇiprajñā, (1900) Tib. 354.12 / Rje btsun sgrol ma’i sgrub thabs. (Manuscript)

Sumatimaṇiprajñā, (1900) Tib. 354.13 / Ma ṇi ril sgrub kyi cho ga Dgos ’dod ’byung ba’i yid bzhin nor bu. , Beijing (Manuscript)

Sumatimaṇiprajñā, (1900) Tib. 354.14 / Phyag rdor gtum po’i las tshogs. , Beijing (Manuscript)

Sumatimaṇiprajñā, (1900) Tib. 354.15 / Phyag rdor gos sngon can gyi sgrub thabs bsdus pa Dngos grub kun ’byung. , Beijing (Manuscript)

Sumatimaṇiprajñā, (1900) Tib. 354.16 / Dpal rdo rje ’jigs byed kyi sgrub thabs bsdus pa Nyon mong mun sel nam mkha’i nor bu. , Beijing (Manuscript)

Sumatimaṇiprajñā, (1900) Tib. 354.17 / Dpal rdo rje ’jigs byed kyi sgo nas bka’ bsgo bya tshul. , Beijing (Manuscript)

Sumatimaṇiprajñā, (1900) Tib. 354.18 / Rab gnas kyi cho ga Dge legs char ’bebs. , Beijing (Manuscript)

Sumatimaṇiprajñā, (1900) Tib. 354.19 / Rab gnas Dge legs rgya mtsho’i char ’bebs kyi dgongs don rab gsal Tshogs gnyis bang mdzod. , Beijing (Manuscript)

Sumatimaṇiprajñā, (1900) Tib. 354.2 / Skyabs ’gro’i khrid yig Thar pa’i them skas. , Beijing (Manuscript)

Sumatimaṇiprajñā, (1900) Tib. 354.20 / Lha la dbang bskur ba’i cho ga Dge legs rgya mtsho’i char ’bebs kyi yang snying. , Beijing (Manuscript)

Sumatimaṇiprajñā, (1900) Tib. 354.21 / Dpal ldan dmag zor gyi rgyal mo’i sgrub thabs bsdus pa’i ngag ’don. , Beijing (Manuscript)

Sumatimaṇiprajñā, (1900) Tib. 354.22 / Bcom ldan ’das gdugs dkar mo can gyi sgo nas bzlog bsgyur byed tshul. , Beijing (Manuscript)

Sumatimaṇiprajñā, (1900) Tib. 354.23 / Klu gtor Bdud rtsi’i chu rgyun. , Beijing (Manuscript)

Sumatimaṇiprajñā, (1900) Tib. 354.24 / Myur mdzad ye shes kyi mgon po phyag drug pa’i thugs dam bskang pa’i mdos kyi cho ga Bar chad kun sel. , Beijing (Manuscript)

Sumatimaṇiprajñā, (1900) Tib. 354.25 / Dge ldan bshad sgrub bstan pa ’phel ba’i gling gi dge ’dun rnams la khrims su bca’ ba mdor bsdus pa. , Beijing (Manuscript)

Sumatimaṇiprajñā, (1900) Tib. 354.3 / ’Phags pa thar pa chen po phyogs su rgyas pa’i mdo sde ’don pa’i cho ga Sdig sgrib thams cad rab tu ’khru bar byed pa’i bdud rtsi’i char chen. , Beijing (Manuscript)

Sumatimaṇiprajñā, (1900) Tib. 354.4 / Bla ma dang ’jam dbyangs zung ’brel gyi bla ma’i rnal ’byor Byin rlabs myur ’jug. , Beijing (Manuscript)

Sumatimaṇiprajñā, (1900) Tib. 354.5 / Theg pa chen po’i gso sbyong gi sdom pa len pa’i cho ga Thar pa’i bde lam. , Beijing (Manuscript)

Sumatimaṇiprajñā, (1900) Tib. 354.6 / Bslab pa yongs su sbyong ba’i cho ga Sdom brtson dgyes byed. , Beijing (Manuscript)

Sumatimaṇiprajñā, (1900) Tib. 354.7 / Bsnyen gnas bsrungs pa’i phan yon mdor bsdus pa Dad pa’i myu gu. , Beijing (Manuscript)

Sumatimaṇiprajñā, (1900) Tib. 354.8 / Bla ma dang gsang ba ’dus pa dbyer med kyi bla ma’i rnal ’byor Dge legs kun stsol. , Beijing (Manuscript)

Sumatimaṇiprajñā, (1900) Tib. 354.9 / Rje btsun ’jam pa’i dbyangs kyi sgrub thabs bsdus pa Ma rig mun sel. , Beijing (Manuscript)

Sumatimaṇiprajñā, (1900) Tib. 355 / Yi dam rgya mtsho’i sgrub thabs Rin chen ’byung gnas kyi lhan thabs Gsal ba’i me long. , Beijing (Manuscript)

Sumatimaṇiprajñā, Sumatimaṇiprajñā (1900) Tib. 357 / Yi dam rgya mtsho’i sgrub thabs Rin chen ’byung gnas kyi lhan thabs Gsal ba’i me long las glegs bam bzhi pa. , Beijing (Manuscript)

Sumatimaṇiprajñā, Blo bzang nor bu shes rab (1900) Tib. 358.1 / Rdo rje sems dpa’i bsgom bzlas bya tshul Sdig sgrib nyes ltung gi tsha gdung sel bar byed pa’i zla ba’i ’od zer. , Beijing (Manuscript)

Sumatimaṇiprajñā, Blo bzang nor bu shes rab (1900) Tib. 358.10 / Rdo rje phag mo lha bcu gsum ma’i sgrub thabs Bde ba chen po’i grong khyer du ’jug pa’i man ngag. , Beijing (Manuscript)

Sumatimaṇiprajñā, Blo bzang nor bu shes rab (1900) Tib. 358.11 / Brgya bzhi’i cho ga Bdud las rnam rgyal. , Beijing (Manuscript)

Sumatimaṇiprajñā, Blo bzang nor bu shes rab (1900) Tib. 358.12 / Sgrol ma g.yul bzlog ji ltar bya ba’i cho ga Dgra las rnam rgyal gyi lhan thabs. , Beijing (Manuscript)

Sumatimaṇiprajñā, Blo bzang nor bu shes rab (1900) Tib. 358.13 / Rdo rje mkha’ ’gro’i sbyin sreg Sdig ltung mun sel. , Beijing (Manuscript)

Sumatimaṇiprajñā, Blo bzang nor bu shes rab (1900) Tib. 358.14 / Gshin po rjes su ’dzin tshul Thar pa’i sgo ’byed. , Beijing (Manuscript)

Sumatimaṇiprajñā, Blo bzang nor bu shes rab (1900) Tib. 358.15 / Lha bzhi dril sgrub kyi ting nge ’dzin gyi dbang rgyun du blang ba’i rim pa Bdud rtsi’i char ’bebs. , Beijing (Manuscript)

Sumatimaṇiprajñā, Blo bzang nor bu shes rab (1900) Tib. 358.16 / Ye shes kyi mgon po phyag drug pa la mchod gtor ’bul ba’i rim pa mdor bsdus pa Bar chad kun sel. , Beijing (Manuscript)

Sumatimaṇiprajñā, Blo bzang nor bu shes rab (1900) Tib. 358.17 / Myur mdzad ye shes kyi mgon po phyag drug pa la gtor ma ’bul tshul mdor bsdus Bsam ’phel yid bzhin nor bu. , Beijing (Manuscript)

Sumatimaṇiprajñā, Blo bzang nor bu shes rab (1900) Tib. 358.18 / Dam can gshin rje rgyal po phyi nang gsang gsum la mchod gtor ’bul tshul mdor bsdus pa. , Beijing (Manuscript)

Sumatimaṇiprajñā, Blo bzang nor bu shes rab (1900) Tib. 358.19 / Dam can chos kyi rgyal po phyi sgrub la brten pa’i zor gyi cho ga Bstan dgra thal bar rlog pa’i rdo rje’i gnam lcags. , Beijing (Manuscript)

Sumatimaṇiprajñā, Blo bzang nor bu shes rab (1900) Tib. 358.2 / Bzang po spyod pa’i sgo nas ’chi bslu ji ltar bya tshul gyi cho ga’i ngag ’don Dus min ’chi ’joms. , Beijing (Manuscript)

Sumatimaṇiprajñā, Blo bzang nor bu shes rab (1900) Tib. 358.20 / Rgyal po chen po ngal bsos po la mchod gtor ’bul ba’i rim pa Bsam ’phel dbang gi rgyal po. , Beijing (Manuscript)

Sumatimaṇiprajñā, Blo bzang nor bu shes rab (1900) Tib. 358.21 / Rgyal po chen po rnam thos sras la bzhag gtor ’bul ba’i rim pa Rin chen char ’bebs. , Beijing (Manuscript)

Sumatimaṇiprajñā, Blo bzang nor bu shes rab (1900) Tib. 358.22 / ’Phags pa dzambha la dkar po ’brug zhon ma’i sgrub thabs Dngos grub char ’bebs. , Beijing (Manuscript)

Sumatimaṇiprajñā, Blo bzang nor bu shes rab (1900) Tib. 358.23 / Gter ’bum dang la brtse brtsig tshul gyi bshad pa ’Dod dgu’i dpal ’byor ’byung ba’i gter chen. , Beijing (Manuscript)

Sumatimaṇiprajñā, Blo bzang nor bu shes rab (1900) Tib. 358.24 / ’Byung bzhi’i gtor ma gtong tshul. , Beijing (Manuscript)

Sumatimaṇiprajñā, Blo bzang nor bu shes rab (1900) Tib. 358.25 / Ye shes kyi mgon po la bsangs mchod ’bul tshul Dgos ’dod kun ’byung. , Beijing (Manuscript)

Sumatimaṇiprajñā, Blo bzang nor bu shes rab (1900) Tib. 358.26 / Dpal ldan dmag zor rgyal mo la bsangs mchod ’bul tshul Bsam ’phel yid bzhin nor bu. , Beijing (Manuscript)

Sumatimaṇiprajñā, Blo bzang nor bu shes rab (1900) Tib. 358.27 / Rgyal po chen po rnam thos sras la bsang mchod ’bul tshul ’Dod dgu’i char ’bebs. , Beijing (Manuscript)

Sumatimaṇiprajñā, Blo bzang nor bu shes rab (1900) Tib. 358.28 / Chos skyong beg tse lcam sring la bsangs mchod ’bul tshul Bsams pa kun ’grub. , Beijing (Manuscript)

Sumatimaṇiprajñā / Blo bzang nor bu shes rab, Blo bzang nor bu shes rab (1900) Tib. 358.29 / Lha’i dbang po brgya byin la bsangs mchod ’bul tshul Dgos ’dod ’byung ba’i yid bzhin nor bu. , Beijing (Manuscript)

Sumatimaṇiprajñā, Blo bzang nor bu shes rab (1900) Tib. 358.3 / Bcom ldan ’das tshe dpag med la brten nas tshe ril bsgrub tshul gyi cho ga Tshe dang bsod nams ’phel bar byed pa’i bsam ’phel yid bzhin nor bu. , Beijing (Manuscript)

Sumatimaṇiprajñā / Blo bzang nor bu shes rab, Blo bzang nor bu shes rab (1900) Tib. 358.30 / Bsang mchod Rin chen gter bum. , Beijing (Manuscript)

Sumatimaṇiprajñā / Blo bzang nor bu shes rab, (1900) Tib. 358.31 / Dpang skong phyag rgya pa sogs gsar du bsgrubs pa’i spar byang. , Beijing (Manuscript)

Sumatimaṇiprajñā, Blo bzang nor bu shes rab (1900) Tib. 358.4 / Bcom ldan ’das rdo rje mi ’khrugs pa’i cho ga ’Gro ba kun gyi zug rngu’i tsha gdung sel bar byed pa’i ga bur gyi chu rgyun. , Beijing (Manuscript)

Sumatimaṇiprajñā, Blo bzang nor bu shes rab (1900) Tib. 358.5 / Gshin po rjes ’dzin lho sgo’i cho ga Thar lam gsal ba’i sgron me. , Beijing (Manuscript)

Sumatimaṇiprajñā, Blo bzang nor bu shes rab (1900) Tib. 358.6 / Bsngo ba rgyas pa ji ltar bya tshul Thar lam sgo ’byed. , Beijing (Manuscript)

Sumatimaṇiprajñā, Blo bzang nor bu shes rab (1900) Tib. 358.7 / Bsngo ba ’bring po ji ltar bya tshul Lam mchog sgo ’byed. , Beijing (Manuscript)

Sumatimaṇiprajñā, Blo bzang nor bu shes rab (1900) Tib. 358.8 / Bsngo ba bsdus pa ji ltar bya tshul Phan bde’i sgo ’byed. , Beijing (Manuscript)

Sumatimaṇiprajñā, Blo bzang nor bu shes rab (1900) Tib. 358.9 / rdo rje rnam par ’joms pa’i cho ga Phan bde’i mchog stsol bsam ’phel nor bu. , Beijing (Manuscript)

Jñāna, (1900) Tib. 361.21 / Dpal mgon ’don lnga gser skyems ’bul tshul. (Manuscript)

sine, nomine (1900) Tib. 361.23 / Dkor com ma. (Manuscript)

Blo bzang chos kyi rgyal mtshan, Pan chen lama I, (1900) Tib. 361.24 / Sdom gsum ldan pas nyin zhag phrugs gcig la nyams len ji ltar bya ba’i tshul Nor bu rnam par bkra ba’i mdzes rgyan. (Manuscript)

sine, nomine (1900) Tib. 361.25 / Ye shes mkha’ ’gro seng gdong ma’i gser skyems ma. (Manuscript)

Blo bzang chos kyi rgyal mtshan, Pan chen lama I, (1900) Tib. 361.26 / Bsangs chog Bkra shis char ’bebs mchod sprin rgya mtsho. (Manuscript)

sine, nomine (1900) Tib. 361.27 / [A short smoke offering ritual]. (Manuscript)

sine, nomine (1900) Tib. 361.28 / [A smoke (bsangs) and fire offering ritual (sbyin-sreg)]. (Manuscript)

sine, nomine (1900) Tib. 361.29 / [Mahāyāna and Vajrayāna vows]. (Manuscript)

sine, nomine (1900) Tib. 361.30 / [Pratītyasamutpāda-hṛdaya]. (Manuscript)

Co-ne Grags-pa-bshad-sgrub, (1900) Tib. 365.38 / Sa bdag bcu gsum bsang mchod mdor bsdus G.yang ’phel bkra shis nor bu. (Manuscript)

sine, nomine (1900) Tib. 365.51 / [A chart of the sme-bas.]. (Manuscript)

Byams-pa-lha-dbang-rig-’dzin, (1900) Tib. 365.52 / [A sādhana and maṇḍala-vidhi of Ma-cig-lab-sgron]. (Manuscript)

sine, nomine (1900) Tib. 365.54 / ’phags pa ’Jam dpal gyi rgyud kyi yang snying. (Manuscript)

UNSPECIFIED (1900) Tib. 41 / ’phags pa Shes rab kyi pha rol tu phyin pa brgyad stong pa / ārya-Aṣṭasāhasrikā-prajñāpāramitā (vol 1.). , Urga (Manuscript)

UNSPECIFIED (1900) Tib. 42 / ’phags pa Shes rab kyi pha rol tu phyin pa brgyad stong pa / ārya-Aṣṭasāhasrikā-prajñāpāramitā (vol. 2). , Urga (Manuscript)

Kun dga' chos legs rdo rje, (1824) Tib 4 / Replies to the questions of Alexander Csoma de Kőrös. , Rdzong khul (Manuscript)

Tshul khrims rgya mtsho, (1824) Tib. 3 / Dris lan Grub mtha’i rgya mtshor ’jug pa’i gru rdzings. , Rang ldum (Zangskar) (Manuscript)

Sangs rgyas phun tshogs, (1824) Tib. 6 / Gso dpyad yan lag brgyad pa rgyud bzhi’i bsdoms tshig bkod pa. , Zangskar (Manuscript)

Sangs rgyas phun tshogs, (1824) Tib. 8 / [A chapter summary of the V. dalai lama's commentary on Dandin's Kavyadarsha]. , Zangskar (Manuscript)

Grags-pa-bshad-bsgrubs, Grags-pa-bshad-bsgrubs (1800) Ms Tib. 361.1 / Bcu gsum gyi gsang [sic] mchod. (Manuscript)

sine, nomine (1800) Ms Tib. 361.10 / Sgrol ma’i phyag ’tshal nyi shu rtsa gcig. (Manuscript)

Blo bzang chos kyi rgyal mtshan, Pan chen lama I, Blo bzang chos kyi rgyal mtshan, Pan chen lama I (1800) Ms Tib. 361.14 / No title. (Manuscript)

Padmasambhava, Padmasambhava (1800) Ms Tib. 361.17 / Sa sgo gnam sgo bcos thabs. (Manuscript)

sine, nomine (1800) Ms Tib. 361.18 / Bcom ldan ’das ma shes rab kyi pha rol tu phyin pa’i snying po. (Manuscript)

sine, nomine (1800) Ms Tib. 361.5 / Ā: lī: kā: lī ma. (Manuscript)

Blo-bzang-don-grub, Blo-bzang-don-grub (1800) Ms Tib. 361.6 / Gser ’od g.yang skyabs kyi nor lha rnams la bsangs mchod ’bul tshul Bsam pa’i don grub. (Manuscript)

sine, nomine (1800) Ms Tib. 361.7 / Seng ldeng nags kyi sgrol ma la bstod pa Mkhas pa’i gtsug rgyan. (Manuscript)

sine, nomine (1800) Ms Tib. 361.8 / ’phags pa Kham chu [sic] nag po’i [sic] bzlog pa gzungs. (Manuscript)

Blo-bzang-nor-bu-shes-rab / Sumatimaṇiprajñā, Blo-bzang-nor-bu-shes-rab / Sumatimaṇiprajñā (1800) Ms Tib. 361.9 / Chos skyong beg tse lcam sring la bsang [sic] mchod ’bul tshul Bsam pa kun ’grub. (Manuscript)

Sum-pa mkhanpo Ye-shes-dpal-’byor, Sum-pa mkhanpo Ye-shes-dpal-’byor (1800) Ms Tib. 362.2 / Rtsis gzhung khung bzlog. (Manuscript)

sine, nomine (1800) Ms Tib. 362.5 / Srog glud. (Manuscript)

sine, nomine (1800) Ms Tib. 362.7 / Grva lnga’i mar me’i nag ’bar pa’i tshul. (Manuscript)

Blo bzang chos kyi rgyal mtshan, Pan chen lama I, Blo bzang chos kyi rgyal mtshan, Pan chen lama I (1800) Ms Tib. 363.11 / Bla ma mchod pa’i cho ga. (Manuscript)

sine, nomine (1800) Ms Tib. 363.9 / Rje btsun ’phags ma sgrol ma. (Manuscript)

’Jam-dbyangs-bzhad-pa II, Dkon-mchog-’ jigs-med-dbang-po and Blo-bzang-dpal-ldan-ye-shes, Panchen Lama III (1800) Ms Tib. 365.1 / Rlung rta bsangs. (Manuscript)

Blo bzang chos kyi rgyal mtshan, Pan chen lama I, Blo bzang chos kyi rgyal mtshan, Pan chen lama I (1800) Ms Tib. 365.10 / Bar do ’phrang sgrol gyi gsol ’debs ’Jigs sgrol gyi dpa’ bo. (Manuscript)

Rgyal sras, Rgyal sras (1800) Ms Tib. 365.11 / Bsangs mchod ’Dod dgur ’khyil ba’i dga’ ston. (Manuscript)

sine, nomine (1800) Ms Tib. 365.16 / No title. (Manuscript)

Blo-bzang-dpal-mgon, Blo-bzang-dpal-mgon (1800) Ms Tib. 365.18 / ’Go ba’i lha lnga bsang chod. (Manuscript)

Blo bzang chos kyi rgyal mtshan, Pan chen lama I, Blo bzang chos kyi rgyal mtshan, Pan chen lama I (1800) Ms Tib. 365.22 / Gtor ma cha bzhi dang bsdus pa. (Manuscript)

Tsong kha pa blo bzang grags pa’i dpal, Tsong kha pa blo bzang grags pa’i dpal (1800) Ms Tib. 365.23 / So sor thar pa’i sdom pa gtan la dbab pa ’Dul ba rgya mtsho’i snying po bsdus pa. (Manuscript)

sine, nomine (1800) Ms Tib. 365.25 / No title. (Manuscript)

sine, nomine (1800) Ms Tib. 365.26 / Myur mdzad ye shes mgon po ser [sic] skyems. (Manuscript)

Blo bzang chos kyi rgyal mtshan, Pan chen lama I, Blo bzang chos kyi rgyal mtshan, Pan chen lama I (1800) Ms Tib. 365.29 / Bla ma thams cad mkhyen pas mdzad pa’i sdig sgrib kun sel la’i [sic] bsangs bzhugs pa’i mdo. (Manuscript)

sine, nomine (1800) Ms Tib. 365.30 / No title. (Manuscript)

sine, nomine (1800) Ms Tib. 365.34 / No title. (Manuscript)

Blo bzang chos kyi rgyal mtshan, Pan chen lama I, Blo bzang chos kyi rgyal mtshan, Pan chen lama I (1800) Ms Tib. 365.35 / No title. (Manuscript)

Thu’u-bkvan Blo-bzang-chos-kyi-nyi-ma, Thu’u-bkvan Blo-bzang-chos-kyi-nyi-ma (1800) Ms Tib. 365.37 / ’Go ba’i lha lnga’i bsangs mchod. (Manuscript)

Bshad-sgrub, Bshad-sgrub (1800) Ms Tib. 365.40 / Mnol bsangs gsar byas Legs bshad snying po. (Manuscript)

sine, nomine (1800) Ms Tib. 365.42 / Rnam dag bsangs mchod. (Manuscript)

sine, nomine (1800) Ms Tib. 365.43 / No title. (Manuscript)

Ngag-dbang-blo-bzang-rgya-mtsho, Dalai Lama V, Ngag-dbang-blo-bzang-rgya-mtsho, Dalai Lama V (1800) Ms Tib. 365.44 / Rta thug dkar po la brten pa dgra lha’i gsol mchod pa Dngos grub kun ’byung. (Manuscript)

sine, nomine (1800) Ms Tib. 365.46 / Mi srog glud. (Manuscript)

sine, nomine (1800) Ms Tib. 365.9 / Maṇḍal bzhi’i ’don rim. (Manuscript)

Blo bzang rin chen, Blo bzang rin chen (1800) Ms Tib. 368.1 / Rmi lam gsal ba’i sgrub thabs. (Manuscript)

sine, nomine (1800) Ms Tib. 368.2 / Dpal nag po chen po’i rgyud. (Manuscript)

Ngag-dbang-chos-kyi-rgyal-mtshan, Ngag-dbang-chos-kyi-rgyal-mtshan (1800) Ms Tib. 368.5 / No title. (Manuscript)

sine, nomine (1800) Ms Tib. 368.6 / No title. (Manuscript)

Padmasambhava, Padmasambhava (1800) Ms Tib.361.2 / Slob dpon chen po padma ’byung gnas kyis mdzad pa’i zhi ba dkar po’i bsangs dang Klu bsangs Bsgrub chen las kyi rdo rjes mdzad pa’i bcu gsum bsangs rnams. (Manuscript)

sine, nomine (1800) Ms Tib.361.4 / Bsangs mchod gtor ’bul gnyis. (Manuscript)

sine, nomine (1800) Ms Tib.362.3 / Ye shes mkha’ ’gro ma’i grib sel. (Manuscript)

Nāgārjuna / Klu sgrub, (1800) Tib. 1 / Rten cing ’brel bar ’byung ba’i snying po’i tshig le’ur byas pa rtsa ’grel. , Zangskar (Manuscript)

sine, nomine (1800) Tib. 314 / ’phags pa Shes rab kyi pha rol tu phyin pa brgyad stong pa / Aṣṭasāhasrikāprajñāpāramitā. , Mongolia (Manuscript)

sine, nomine (1800) Tib. 315 / ’phags pa Gser ’od dam pa mdo sde’i dbang po’i rgyal po zhes bya ba theg pa chen po’i mdo. (Manuscript)

sine, nomine (1800) Tib. 321 / ’phags pa Gser ’od dam pa mdo sde’i dbang po’i rgyal po zhes bya ba theg pa chen po’i mdo / Suvarṇaprabhāsottamasūtrendrarāja. , Mongolia (Manuscript)

sine, nomine (1800) Tib. 323 / ’phags pa De bzhin gshegs pa bdun gyi sngon gyi smon lam gyi khyad par rgyas pa zhes bya ba theg pa chen po’i mdo / Saptatathāgatapūrvapraṇidhānaviśeṣavistara. , Beijing (Manuscript)

sine, nomine (1800) Tib. 324 / Dpal dus kyi ’khor lo bsdus pa’i rgyud kyi rgyal po’i snying po / Śrīkālacakralaghutantrarājahṛdaya-nāma. , Mongolia (Manuscript)

sine, nomine (1800) Tib. 326 / Dpal gsang ba ’dus pa zhes bya ba rgyud kyi rgyal po chen po / Śrīguhyasamāja-mahātantrarāja. , Mongolia (Manuscript)

Thang zan tsang, Thang zan tsang (1800) Tib. 327.1 / Yus shya’ khyi’i/ /brjed tho G.yang ṭi’i za ma tog. , Beijing (Manuscript)

sine, nomine (1800) Tib. 328.1 / Skeg ’phrod bcos thabs rim gro sna tshogs Rnam rtog dpung ’joms. (Manuscript)

Dharmakirti, Dharmakirti (1800) Tib. 334 / Tshad ma rnam ’grel gyi tshig le’ur byas pa / Pramāṇavārttika-kārikā. , Mongolia (Manuscript)

sine, nomine (1800) Tib. 336 / Dpal rdo rje ’jigs byed khros pa’i rgyud kyi rgyal po / Śrīvajrabhairavatantrakrodharāja. , Beijing (Manuscript)

sine, nomine (1800) Tib. 343 / Dpal gsang ba ’dus pa zhes bya ba rgyud kyi rgyal po chen po / Śrīguhyasamāja-mahātantrarāja. , Mongolia (Manuscript)

UNSPECIFIED (1800) Tib. 344 / Sman bla mchod cho ga Yid bzhin dbang rgyal. , Khu ril chen mo’i sman pa grva tshang (Manuscript)

sine, nomine (1800) Tib. 345.1 / Yus shya' khyi'i / / brjed tho G.yang Ti'i za ma tog. , Beijing (Manuscript)

Blo bzang chos kyi rgyal mtshan, (1800) Tib. 347 / Bsangs kyi cho ga Dngos grub kyi gzi ’od ’bar ba ngo mtshar rin po che’i phreng ba. , Mongolia (Manuscript)

Ir-ti-ni Chos-rje Ngag-dbang-’jam-dpal-bstan-’dzin-rdo-rje, (1800) Tib. 361.22 / Slob dpon chen po’i bla ma’i rnal ’byor mdor bsdus dang ’gro kun nyi ma mdzad pa. (Manuscript)

sine, nomine (1800) Tib. 365.5 / [A prayer to Beg-tse Lcam-sring...]. (Manuscript)

Blo-bzang-chos-kyi-nyi-ma, (1800) Tib. 368.3 / Ser bdag bcu gsum gyi bsangs chog Nyer tshe [sic] kun sel. (Manuscript)

Blo-bzang-dpal-ldan-ye-shes, Panchen Lama III (1800) Tib. 368.4 / [A tea offering ritual]. , Mongolia (Manuscript)

sine, nomine (1800) Tib. 374 / Sman bla mchod cho ga Yid bzhin dbang rgyal. , Bkra-shis-chos-’phel-gling (Manuscript)

UNSPECIFIED (1800) Tib. 48 / Shes rab kyi pha rol tu phyin pa stong phrag brgya pa / Śatasāhasrikā-prajñāpāramitā (vol. 3). , Beijing (Manuscript)

UNSPECIFIED (1800) Tib. 49 / Shes rab kyi pha rol tu phyin pa stong phrag brgya pa / Śatasāhasrikā-prajñāpāramitā (vol. pha). , Beijing (Manuscript)

UNSPECIFIED (1800) Tib. 50 / Shes rab kyi pha rol tu phyin pa stong phrag brgya pa / Śatasāhasrikā-prajñāpāramitā. , Beijing (Manuscript)

UNSPECIFIED (1800) Tib. 51 / Shes rab kyi pha rol tu phyin pa stong phrag brgya pa / Śatasāhasrikā-prajñāpāramitā (vol. 15). , Beijing (Manuscript)

UNSPECIFIED (1800) Tib. 52.1 / Shes rab kyi pha rol tu phyin pa stong phrag nyi shu lnga pa / Pañcaviṃśatisāhasrikā-prajñāpāramitā. , Beijing (Manuscript)

UNSPECIFIED (1800) Tib. 52.2 / Shes rab kyi pha rol tu phyin pa stong phrag brgya pa / Śatasāhasrikā-prajñāpāramitā. , Beijing (Manuscript)

UNSPECIFIED (1729) Tib. 11 / ’phags pa ’Jam dpal gyi mtshan yang dag par brjod pa / ārya-Mañjuśrīnāmasaṃgīti. , Bkra shis lhun po (Manuscript)

UNSPECIFIED (1715) Tib. 43.1 / [Dhāraṇī collection (gzungs-bsdus) of 1715]. , Beijing (Manuscript)

Dkon-mchog-rgyal-mtshan, Dkon-mchog-rgyal-mtshan (1700) Ms Tib. 329 / Las dang po pa la nye bar mkho ba’i byang chub tu bgrod pa’i bde lam. (Manuscript)

Ngag-dbang-blo-bzang-rgya-mtsho, Dalai Lama V, Ngag-dbang-blo-bzang-rgya-mtsho, Dalai Lama V (1700) Ms Tib. 365.45 / ’Dod khams dbang phyug ma’i bskang bshags mdor bsdus. (Manuscript)

Śrīdharasena / Dpal 'dzin, (1700) Tib. 10 / Mngon brjod Mu tig gi ’phreng ba. , Zangskar (Manuscript)

UNSPECIFIED (1700) Tib. 12 / Tshe ’pho ba ji ltar ’gyur ba zhus pa’i mdo / Āyuṣpatti-yathākāra-paripṛcchā-sūtra. , Zangskar (Manuscript)

Śrīkūṭa, (1700) Tib. 13 / Chos kyi rnam grangs kyi brjed byang gi rtsa ba a tsarya dpal brtegs la sogs pas mdzad pa. , Zangskar (Manuscript)

Tsong kha pa, (1700) Tib. 14 / Mnyam med tshong kha pa chen pos mdzad pa'i byang chub lam rim chen po. , Bkra shis lhun po (Manuscript)

Tsong kha pa, (1700) Tib. 15 / Byang chub lam gyi rim pa chung ba. , Bkra shis lhun po (Manuscript)

Blo bzang ye shes, (1700) Tib. 16 / Byang chub lam gyi rim pa’i dmar khrid Thams cad mkhyen par bgrod pa’i myur lam. , Bkra shis lhun po (Manuscript)

Blo bzang ye shes, (1700) Tib. 17 / Byang chub lam gyi rim pa'i bla ma brgyud pa'i rnam pat thar pa Padma dkar po'i 'phreng ba. , Bkra shis lhun po (Manuscript)

Atisha, (1700) Tib. 18 / Byang chub lam gyi sgron ma / Bodhipathapradīpa. , Bkra shis lhun po (Manuscript)

Bya btang Phyag rdor nor bu, (1700) Tib. 2 / Bar do’i gdams pa Sku gsum thar pa’i nye lam. , Zangskar (Manuscript)

Padma dkar po, (1700) Tib. 20 / Chos 'byung bstan pa'i padma rgyas pa'i nyin byed. , Spungs thang (Manuscript)

Dge 'dun rgya mtsho, (1700) Tib. 21 / 'Dod khams dbang phyug ma dmag zor rgyal mo'i sgrub thabs gtor chog. , Bkra shis lhun po (Manuscript)

Dge 'dun rgya mtsho, (1700) Tib. 22 / Dge slong ma dpal mo'i lugs kyi thugs rje chen po'i sgrub thabs. , 'Bras spung (Manuscript)

Blo bzang dpal ldan ye shes, (1700) Tib. 25 / Gsung lan chab shog gi skor rnams. , Bkra shis lhun po (Manuscript)

Rnam rgyal grags pa, (1700) Tib. 26 / Rgyal po zla ba bzang po'i rnam 'phrul ta'i si tu chen po rnam rgyal grags pa'i 'dri ba. , Bkra shis lhun po (Manuscript)

Dge 'dun grub pa, (1700) Tib. 27 / Rgyal po zla ba bzang po'i rnam 'phrul ta'i si tu chen po rnam rgyal grags pa'i 'dri ba'i lan. , Bkra shis lhun po (Manuscript)

Blo bzang chos kyi rgyal mtshan, (1700) Tib. 28 / Grub pa'i gnas chen po sham bha la'i rnam bhsad 'phags yul gyi rtogs brjod dang bcas ngo mtshar bye ba'i 'byung gnas. , Bkra shis lhun po (Manuscript)

Sureshamatibhadra, (1700) Tib. 29 / Dus kyi ’khor lo’i ’chad thabs kyi zin bris Legs bshad gsal ba’i me long. , Spungs thang (Manuscript)

Sureśamatibhadra, (1700) Tib. 30 / Bstan rtsis ’Dod sbyin gter bum. , Spungs thang (Manuscript)

Sureśamatibhadra, (1700) Tib. 31 / Gdan dus thun mong gi rtsis gzhi. , Spungs thang (Manuscript)

sine nomine, (1700) Tib. 32 / Rtsis kyi sngon 'gro nyer 'kho rnam gsal rig lam sgo 'byed. , [s.l.] (Manuscript)

Thon mi Sambhota, (1700) Tib. 33 / Bya ka ra Na sum cu pa dang/ rtags kyi 'jug pa gnyis. , [s.l.] (Manuscript)

Tang Sanzang, (1700) Tib. 333 / Yus shya’ khyi’i/ /brjed tho G.yang ṭi’i za ma tog. , Beijing (Manuscript)

Chos skyong bzang po, (1700) Tib. 34 / Bod kyi brda’i bstan bcos legs par bshad pa Rin po che’i za ma tog bkod pa. , Thed-lung Spung-thang Bde-chen-pho-brang (Bhutan) (Manuscript)

sine, nomine (1700) Tib. 341 / Dpal gsang ba ’dus pa zhes bya ba rgyud kyi rgyal po chen po / Śrīguhyasamāja-mahātantrarāja. , Mongolia (Manuscript)

UNSPECIFIED (1700) Tib. 345.2 / Brjed tho G.yang ṭi’i za ma tog gi dkar chags. , Beijing (Manuscript)

Dpal khang lo tsa ba, (1700) Tib. 35 / Bod kyi brda’i bye brag gsal bar byed pa Ngag gi sgron ma. , Bkra shis lhun po (Manuscript)

Dkon-mchog-chos-grags, (1700) Tib. 36 / Lung ston pa sum cu pa dang rtags kyi ’jug pa’i rnam ’grel Legs bshad snang byed nor bu. , Phun gling (Manuscript)

Ngag dbang blo bzang rgya mtsho, (1700) Tib. 37 / Snyan ngag me long gi dka’ ’grel Dbyangs can dgyes pa’i glu dbyangs. , Potala (Manuscript)

Kun dga' bde legs, (1700) Tib. 38 / Rgya skad klog thabs kyi gzhung don dper brjod dang bcas pa Bklags pas chog pa. , Bkra shis lhun po (Manuscript)

Sureśamatibhadra / Lha dbang Blo gros bzang po, (1700) Tib. 7 / Gdan dus thun mongs kyi brtsis gzhi’i rnam bshad Blo gsal dga’ ba bskyed pa’i pad tshal. , Zangs (Manuscript)

Skyogs-ston Lotsāva Ngag-dbang-rin- chen-bkra-shis, (1700) Tib. 9 / Bod kyi skad las gsar rnying gi brda’i khyad par ston pa legs par bshad pa’i Li shi’i gur khang. (Manuscript)

UNSPECIFIED (1691) Tib. 43.2 / Dkar chag. , Beijing (Manuscript)

UNSPECIFIED (1669) Tib. 44.1 / Stong pa chen mo rab tu ’joms pa zhes bya ba’i mdo / Mahāsahasrapramardana-nāma-sūtra. , Beijing (Manuscript)

UNSPECIFIED (1669) Tib. 44.2 / Rig sngags kyi rgyal mo rma bya chen mo / Mahāmayūrīvidyārājñī. , Beijing (Manuscript)

UNSPECIFIED (1669) Tib. 44.3 / ’phags pa Rig sngags kyi rgyal mo so sor ’brang ba chen mo / ārya-Mahāpratisarāvidyārājñī. , Beijing (Manuscript)

UNSPECIFIED (1669) Tib. 44.4 / Bsil ba’i tshal chen mo’i mdo / Mahāśītavana-sūtra. , Beijijng (Manuscript)

UNSPECIFIED (1669) Tib. 44.5 / Gsang sngags chen po rjes su ’dzin pa’i mdo / Mahāmantrānudhāri-sūtra. , Beijing (Manuscript)

UNSPECIFIED (1669) Tib. 45.2 / Rig sngags kyi rgyal mo rma bya chen mo / Mahāmayūrīvidyārājñī. , Beijing (Manuscript)

Blo bzang ye shes, Tib. 19 / Lam gyi gtso bo rnam gsum gyi rnam bshad gsung rab kun gyi gnad bsdus pa Legs bshad snying po. , Bkra shis lhun po (Manuscript)

Sumatimaṇiprajñā, Tib. 354.10 / ’Jam dbyangs dkar po’i sgrub thabs Shes rab gsal byed. , Beijing (Manuscript)

This list was generated on Wed Feb 21 06:20:42 2024 CET.