REAL-MS

Items where Year is 1800

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Number of items: 104.

UNSPECIFIED (1800) Ms_Mong_131 / Arban zügiyin ezen Geser boqdo xan arban tabun tolγotu Andulman xani daruqsan touǰi orošiboi. (Manuscript)

UNSPECIFIED (1800) Ms_Mong_156 / Geser boγda-yin takilγ-a. (Manuscript)

UNSPECIFIED (1800) Ms_Mong_169 / Γal-yin taki'lγ-a sudur γal tngri-yin sang dalalγ-a orosiba. (Manuscript)

UNSPECIFIED (1800) Ms_Mong_170 / Tenggeri-yin sang min. (Manuscript)

UNSPECIFIED (1800) Ms_Mong_172 / Erketü möngkü tenggeriyin sang orošiboi. (Manuscript)

UNSPECIFIED (1800) Ms_Mong_178 / Arban ǰüg-ün eǰen Geser qaγan-u ǰarliγ orosibai. (Manuscript)

UNSPECIFIED (1800) Ms_Mong_181 / Altan serēǰim orošibo. (Manuscript)

UNSPECIFIED (1800) Ms_Mong_193 / Eredni noyan qutuγ-tu-yin surγal orosiba. (Manuscript)

UNSPECIFIED (1800) Ms_Mong_194 / Manǰuširi-yin kürdü buu <...> bükün-ni čidaγči gem-üd-i arilγaγči-yin sudur ed-ün sang erdeni-yin qubi gesigün kemeküi orosibai. (Manuscript)

UNSPECIFIED (1800) Ms_Mong_222 / [Fragment of Siddhi-tü küür = Vetālapañcavimśati №26; no title]. (Manuscript)

UNSPECIFIED (1800) Ms_Mong_239 / J̌irγuγan ma-ni-yin tusa erdem-ün udq-a tayilburi orosiba. (Manuscript)

UNSPECIFIED (1800) Ms_Mong_240 / Qubitan-i nom-dur duridqaqu daγulal orosiba. (Manuscript)

UNSPECIFIED (1800) Ms_Mong_251 / Yerü qara gerten-ü angqarun abqu surγal-nuγud orošibai (~ Ker-ki-tan-nas sur-ka-la). (Manuscript)

UNSPECIFIED (1800) Ms_Mong_267 / Qalq-a Mongγol-un oron-tur angqan burqan-u šaǰin-u eke-yi oluγsan učar (anu). (Manuscript)

UNSPECIFIED (1800) Ms_Mong_284 / Geser xāni sang orošibo. (Manuscript)

UNSPECIFIED (1800) Ms_Mong_285 / Xutuqtu biligiyin činadu kürüqsen Tasuluqči očir kemēkü yeke kölgöni sudur orošibo. (Manuscript)

UNSPECIFIED (1800) Ms_Mong_42 / Mongγol Kitad üsüg-iyer qabsuruγsan toli bičig. (Manuscript)

UNSPECIFIED (1800) Ms_Mong_56 / Kötel oboγan-i takiqui sudur bui. (Manuscript)

UNSPECIFIED (1800) Ms_Mong_96 / Man Han tongwen 滿漢同文 : Xinchu duixiang Menggu zazi 新出對象蒙古雜字. (Manuscript)

, Bsod-nams grags-pa Panchen and , sayin nomlal ügülegči Vāgindradharmakīrtti and , Dbyangs-can dga-ba'i blo-gros and Vāgindrasumatikalpabhadradāna, [= Öglige bandi = Ngag-dbang blo-bzang bskal-bzang sbyin-ba] (1800) Ms_Mong_324 / Mergen kiged teneg-i sinǰilekü tegüs buyan-tu sayin nomlal Čaγan lingqus-un baγlaγ-a kemegdekü šasdar-un tayilbur Naran gerel neretü orosiba. , (Geldan) Dašičoyinpolling [=(Dge ldan) Bkra shis chos 'phel gling] keyid / Onon čügel dačang [= Čugol'skij/Čicanovskij dacan] (Manuscript)

, Ce-'phel dbang-phyug rdo-rje Bisireltü mkhan-po pandita and , Ratnavajra [= Erdeni očir] dge-slong (1800) Ms_Mong_241 / Ġanǰuur-yin Dangbaniršaγ-dur γaruγsan 36 ǰüil bired-ün nomlal-i tusbüri-eče tobčilan qurayaǰu öber öber-ün segül-dür Aray-a-balu-a-dur ǰalbaril talbiǰu ma-ni ǰokiyaγsan orosibai. (Manuscript)

, Galdan gelüng (1800) Ms_Mong_248 / Ačitu blam-a-yin gegen-ü qoyitu-yin geriyes üge orosiba. (Manuscript)

, Ngag-dbang bstan-dar (1800) Ms_Mong_140 / Brda' yig ming don gsal bar byed pa'i zla ba'i 'od snang zhes bya ba bzhugs so = Ner-e udq-a-yi tododqaγči Saran-u gegen gerel kemegdekü dokiyan-u bičig orosiba. (Manuscript)

, Siregetü güüši and , Sigüge gingli (1800) Ms_Mong_122 / Boγdasun nom čaγan linqu-a-yin sudur. (Manuscript)

, Sumatiśāsanadhara = Blo-bzang bstan-'dzin and , Sayin oyutu = Blo-bzang = Sumati (1800) Ms_Mong_221 / Yertencüyin toli orošiboi. (Manuscript)

, Tsong-kha-pa and Blo-bzang-chos-kyi-rgyal-mtshan, Pan chen lama I, Blo-bzang-chos-kyi-rgyal-mtshan, Pan chen lama I and , 'Dzam-byangs bzhed-pa dkon-mchog 'jigs-med dbang-ldan and , Rol-pa'i rdo-rje Lcang-skya and , Bsod-nams rgyal-mtshan chos-rje and , Aγvangdorǰi = Ngag-dbang rdo-rje (1800) Ms_Mong_312 / Nasun-u ečüs-tür čiqula tusa-tai ubadis Endegürel-tü üǰegdel-i qoγosun činar-tur getülgegči kemegdekü orošibai. , Dga'-ldan bshad-grub gling, An-a-yin dačang (Ana) = Aninsk (Manuscript)

, Zaya pandita (1800) Ms_Mong_216 / Xutuqtu biligiyin činadu kürüqsen Tasuluqči očir kemēkü yeke kölgöni sudur orošibo. (Manuscript)

Attar, Farid al-Din (1800) Ms Perzsa O.15 / Pandnāma = Pandnama. (Manuscript)

Baczo, József (1800) Baczo József énekeskönyve. (Manuscript)

Bilszky, János (1800) Collectio documentorum ad rem ecclesiasticam. (Manuscript)

Blo bzang chos kyi rgyal mtshan, Pan chen lama I, Blo bzang chos kyi rgyal mtshan, Pan chen lama I (1800) Ms Tib. 361.14 / No title. (Manuscript)

Blo bzang chos kyi rgyal mtshan, Pan chen lama I, Blo bzang chos kyi rgyal mtshan, Pan chen lama I (1800) Ms Tib. 363.11 / Bla ma mchod pa’i cho ga. (Manuscript)

Blo bzang chos kyi rgyal mtshan, Pan chen lama I, Blo bzang chos kyi rgyal mtshan, Pan chen lama I (1800) Ms Tib. 365.10 / Bar do ’phrang sgrol gyi gsol ’debs ’Jigs sgrol gyi dpa’ bo. (Manuscript)

Blo bzang chos kyi rgyal mtshan, Pan chen lama I, Blo bzang chos kyi rgyal mtshan, Pan chen lama I (1800) Ms Tib. 365.22 / Gtor ma cha bzhi dang bsdus pa. (Manuscript)

Blo bzang chos kyi rgyal mtshan, Pan chen lama I, Blo bzang chos kyi rgyal mtshan, Pan chen lama I (1800) Ms Tib. 365.29 / Bla ma thams cad mkhyen pas mdzad pa’i sdig sgrib kun sel la’i [sic] bsangs bzhugs pa’i mdo. (Manuscript)

Blo bzang chos kyi rgyal mtshan, Pan chen lama I, Blo bzang chos kyi rgyal mtshan, Pan chen lama I (1800) Ms Tib. 365.35 / No title. (Manuscript)

Blo bzang rin chen, Blo bzang rin chen (1800) Ms Tib. 368.1 / Rmi lam gsal ba’i sgrub thabs. (Manuscript)

Blo-bzang-chos-kyi-nyi-ma, Thu'u-bkvan III (1800) Ms Tib. 368.3 / Ser bdag bcu gsum gyi bsangs chog Nyer tshe [sic] kun sel. (Manuscript)

Blo-bzang-don-grub, Blo-bzang-don-grub (1800) Ms Tib. 361.6 / Gser ’od g.yang skyabs kyi nor lha rnams la bsangs mchod ’bul tshul Bsam pa’i don grub. (Manuscript)

Blo-bzang-dpal-ldan-ye-shes, Panchen Lama III (1800) Ms Tib. 368.4 / No title. (Manuscript)

Blo-bzang-dpal-mgon, Blo-bzang-dpal-mgon (1800) Ms Tib. 365.18 / ’Go ba’i lha lnga bsang chod. (Manuscript)

Blo-bzang-nor-bu-shes-rab / Sumatimaṇiprajñā, Blo-bzang-nor-bu-shes-rab / Sumatimaṇiprajñā (1800) Ms Tib. 361.9 / Chos skyong beg tse lcam sring la bsang [sic] mchod ’bul tshul Bsam pa kun ’grub. (Manuscript)

Bshad-sgrub, Bshad-sgrub (1800) Ms Tib. 365.40 / Mnol bsangs gsar byas Legs bshad snying po. (Manuscript)

Bya btang Phyag rdor nor bu, (1800) Ms Tib. 2 / Bar do’i gdams pa Sku gsum thar pa’i nye lam. , Zangskar (Manuscript)

Csipkés, János (1800) Énekeskönyv a XVIII-XIX. századból. , Hely nélkül (Manuscript)

Dharmakirti, Dharmakirti (1800) Ms Tib. 334 / Tshad ma rnam ’grel gyi tshig le’ur byas pa. (Manuscript)

Grags-pa-bshad-bsgrubs, Grags-pa-bshad-bsgrubs (1800) Ms Tib. 361.1 / Bcu gsum gyi gsang [sic] mchod. (Manuscript)

Ir-ti-ni Chos-rje Ngag-dbang-’jam-dpal-bstan-’dzin-rdo-rje, Ir-ti-ni Chos-rje Ngag-dbang-’jam-dpal-bstan-’dzin-rdo-rje (1800) Ms Tib. 361.22 / Slob dpon chen po’i bla ma’i rnal ’byor mdor bsdus dang ’gro kun nyi ma mdzad pa. (Manuscript)

Nagy, Lajos (1800) Nagy Lajos köszöntő versei és énekei. (Manuscript)

Ngag-dbang-blo-bzang-rgya-mtsho, Dalai Lama V, Ngag-dbang-blo-bzang-rgya-mtsho, Dalai Lama V (1800) Ms Tib. 365.44 / Rta thug dkar po la brten pa dgra lha’i gsol mchod pa Dngos grub kun ’byung. (Manuscript)

Ngag-dbang-chos-kyi-rgyal-mtshan, Ngag-dbang-chos-kyi-rgyal-mtshan (1800) Ms Tib. 368.5 / No title. (Manuscript)

Nāgārjuna, Klu sgrub (1800) Ms Tib. 1 / Rten cing ’brel bar ’byung ba’i snying po’i tshig le’ur byas pa rtsa ’grel. , Zangskar (Manuscript)

Padmasambhava, Padmasambhava (1800) Ms Tib. 361.17 / Sa sgo gnam sgo bcos thabs. (Manuscript)

Padmasambhava, Padmasambhava (1800) Ms Tib.361.2 / Slob dpon chen po padma ’byung gnas kyis mdzad pa’i zhi ba dkar po’i bsangs dang Klu bsangs Bsgrub chen las kyi rdo rjes mdzad pa’i bcu gsum bsangs rnams. (Manuscript)

Pál, István (1800) Pál István énekeskönyve. (Manuscript)

Rgyal sras, Rgyal sras (1800) Ms Tib. 365.11 / Bsangs mchod ’Dod dgur ’khyil ba’i dga’ ston. (Manuscript)

Sophokles, (1800) Philoctetes. , s.l. (Manuscript)

Sum-pa mkhanpo Ye-shes-dpal-’byor, Sum-pa mkhanpo Ye-shes-dpal-’byor (1800) Ms Tib. 362.2 / Rtsis gzhung khung bzlog. (Manuscript)

Szentkatolnai Bálint, Gábor (1800) Szentkatolnai Bálint Gábor önéletrajza. , Hely nélkül (Manuscript)

Thang zan tsang, Thang zan tsang (1800) Ms Tib. 327.1 / Yus shya’ khyi’i/ /brjed tho G.yang ṭi’i za ma tog. (Manuscript)

Thu’u-bkvan Blo-bzang-chos-kyi-nyi-ma, Thu’u-bkvan Blo-bzang-chos-kyi-nyi-ma (1800) Ms Tib. 365.37 / ’Go ba’i lha lnga’i bsangs mchod. (Manuscript)

Tsong kha pa blo bzang grags pa’i dpal, Tsong kha pa blo bzang grags pa’i dpal (1800) Ms Tib. 365.23 / So sor thar pa’i sdom pa gtan la dbab pa ’Dul ba rgya mtsho’i snying po bsdus pa. (Manuscript)

Vörösmarty, Mihály (1800) Salamon király. (Fogalmazvány). , H.n. (Manuscript)

Vörösmarty, Mihály (1800) Tündérvölgy. (Részlet). , H.n. (Manuscript)

Vörösmarty, Mihály (1800) A két szomszédvár. (Elbeszélő költemény. Részlet.). , Pest[?] (Manuscript)

sine, nomine (1800) Arany Jánosról írt részlet egy dolgozatból, ismeretlen szerzőtől. , S.l. (Manuscript)

sine, nomine (1800) Kolozsvári énekeskönyv. (Manuscript)

sine, nomine (1800) Kottás kálvinista énekeskönyv. (Manuscript)

sine, nomine (1800) Ms Tib. 314 / ’phags pa Shes rab kyi pha rol tu phyin pa brgyad stong pa. (Manuscript)

sine, nomine (1800) Ms Tib. 315 / ’phags pa Gser ’od dam pa mdo sde’i dbang po’i rgyal po zhes bya ba theg pa chen po’i mdo. (Manuscript)

sine, nomine (1800) Ms Tib. 321 / ’phags pa Gser ’od dam pa mdo sde’i dbang po’i rgyal po zhes bya ba theg pa chen po’i mdo. (Manuscript)

sine, nomine (1800) Ms Tib. 323 / ’phags pa De bzhin gshegs pa bdun gyi sngon gyi smon lam gyi khyad par rgyas pa zhes bya ba theg pa chen po’i mdo. , Beijing (Manuscript)

sine, nomine (1800) Ms Tib. 324 / Dpal dus kyi ’khor lo bsdus pa’i rgyud kyi rgyal po’i snying po. (Manuscript)

sine, nomine (1800) Ms Tib. 326 / Dpal gsang ba ’dus pa zhes bya ba rgyud kyi rgyal po chen po / Śrīguhyasamāja-mahātantrarāja. , Mongolia (Manuscript)

sine, nomine (1800) Ms Tib. 328.1 / Skeg ’phrod bcos thabs rim gro sna tshogs Rnam rtog dpung ’joms. (Manuscript)

sine, nomine (1800) Ms Tib. 336 / Dpal rdo rje ’jigs byed khros pa’i rgyud kyi rgyal po. (Manuscript)

sine, nomine (1800) Ms Tib. 343 / Dpal gsang ba ’dus pa zhes bya ba rgyud kyi rgyal po chen po / Śrīguhyasamāja-mahātantrarāja. (Manuscript)

sine, nomine (1800) Ms Tib. 344 / Sman bla mchod cho ga Yid bzhin dbang rgyal. , Urga (Manuscript)

sine, nomine (1800) Ms Tib. 345 / Yus shya' khyi'i / / brjed tho G.yang Ti'i za ma tog. (Manuscript)

sine, nomine (1800) Ms Tib. 361.10 / Sgrol ma’i phyag ’tshal nyi shu rtsa gcig. (Manuscript)

sine, nomine (1800) Ms Tib. 361.18 / Bcom ldan ’das ma shes rab kyi pha rol tu phyin pa’i snying po. (Manuscript)

sine, nomine (1800) Ms Tib. 361.5 / Ā: lī: kā: lī ma. (Manuscript)

sine, nomine (1800) Ms Tib. 361.7 / Seng ldeng nags kyi sgrol ma la bstod pa Mkhas pa’i gtsug rgyan. (Manuscript)

sine, nomine (1800) Ms Tib. 361.8 / ’phags pa Kham chu [sic] nag po’i [sic] bzlog pa gzungs. (Manuscript)

sine, nomine (1800) Ms Tib. 362.5 / Srog glud. (Manuscript)

sine, nomine (1800) Ms Tib. 362.7 / Grva lnga’i mar me’i nag ’bar pa’i tshul. (Manuscript)

sine, nomine (1800) Ms Tib. 363.9 / Rje btsun ’phags ma sgrol ma. (Manuscript)

sine, nomine (1800) Ms Tib. 365.16 / No title. (Manuscript)

sine, nomine (1800) Ms Tib. 365.25 / No title. (Manuscript)

sine, nomine (1800) Ms Tib. 365.26 / Myur mdzad ye shes mgon po ser [sic] skyems. (Manuscript)

sine, nomine (1800) Ms Tib. 365.30 / No title. (Manuscript)

sine, nomine (1800) Ms Tib. 365.34 / No title. (Manuscript)

sine, nomine (1800) Ms Tib. 365.42 / Rnam dag bsangs mchod. (Manuscript)

sine, nomine (1800) Ms Tib. 365.43 / No title. (Manuscript)

sine, nomine (1800) Ms Tib. 365.46 / Mi srog glud. (Manuscript)

sine, nomine (1800) Ms Tib. 365.5 / No title. (Manuscript)

sine, nomine (1800) Ms Tib. 365.9 / Maṇḍal bzhi’i ’don rim. (Manuscript)

sine, nomine (1800) Ms Tib. 368.2 / Dpal nag po chen po’i rgyud. (Manuscript)

sine, nomine (1800) Ms Tib. 368.6 / No title. (Manuscript)

sine, nomine (1800) Ms Tib. 374 / Sman bla mchod cho ga Yid bzhin dbang rgyal. , Bkra-shis-chos-’phel-gling (Manuscript)

sine, nomine (1800) Ms Tib.361.4 / Bsangs mchod gtor ’bul gnyis. (Manuscript)

sine, nomine (1800) Ms Tib.362.3 / Ye shes mkha’ ’gro ma’i grib sel. (Manuscript)

sine, nomine (1800) Pál István énekeskönyve. (Manuscript)

’Jam-dbyangs-bzhad-pa II, Dkon-mchog-’ jigs-med-dbang-po and Blo-bzang-dpal-ldan-ye-shes, Panchen Lama III (1800) Ms Tib. 365.1 / Rlung rta bsangs. (Manuscript)

This list was generated on Sat Dec 4 18:38:46 2021 CET.