REAL-MS

Items where Subject is "B Philosophy. Psychology. Religion > BQ Buddhism"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: , | B | M | S | T | Ś
Number of items at this level: 44.

,

, Ayuši güši and , Kun dga' 'od zer and , Šarba qutuγtu (1600) Ms_Mong_79 / Qutuγ-tu Yeke-de tonilγaγči qamuγ ǰüg-tür delgeregsen gem-üd-iyen γasiγudan kilinča-nuγud-i arilγaǰu tegsi ǰokiyaǰu burqan bolγan bütügeküi ner-e-tü yeke kölden sudur = Qutuγ-tu Yeke-de tonilγaγči ǰüg-üd-tür delgerülegügsen neretü sudur [≈ Ārya-Ghanjā-mahābrica-phulukarnāvaranaśodhya-buddharakurabhuha-nāma-mahāyāna-sūtra]. (Manuscript)

, Blo bzang dpal ldan ye shes (1925) Ms_Mong_25 / Šambala-yin irüger sudur orosibai. Mongγol Bičig-ün Qoriy-a., Beijing (Manuscript)

, Blo bzang dpal ldan ye shes and , Damba-ǰoroi and , Šaγšabad (1700) Ms_Mong_2 / Getülgegči blam-a qamuγ šasin geyigülügči boγda boluγsan alimad egün-eče töröl töröl-ün üyer-i erkileǰü ǰalbariγsan ilγal Süsügten-ü lingqu-a-yin aman-i oγoγata negegči qur-a kemegdekü. , [Beijing] (Manuscript)

, Blo gros rgyal mtshan dpal bzang (1900) Ms_Mong_10 / Bodhi mör-ün ǰerg-e-dür angqan-a oyun sudulqu Nom-un egüden-i nekegči kemegdekü orosiba. , Rgya ma Rin chen sgan monastery/[Beijing] (Manuscript)

, Blo-bzang bstan-'dzin (1900) Ms_Mong_4 / Uta-yin tabun aγulan-u orosil Süsügten-ü čikin čimeg orosiba. , Beijing (Manuscript)

, Bsam gdan seng ge (1700) Ms_Mong_72 / Qutuγ-tu Ölǰei qutuγ orosiba = Qutuγ-tu Ölǰei qutuγ čoγčalaγsan neretü yeke kölgen sudur = Ārya-Maṅgalakūta-nāma-mahāyāna-sūtra. (Manuscript)

, Bsod nams grags pa pan chen (1800) Ms_Mong_180 / Xutuqtu Arslan terigüütü dagini orošiboi = Belge biligiyin dagini Arslan terigüütü erkin nöküd γurbani öüden-ēce xariulγa üyiledküyin yosun. (Manuscript)

, Bsod nams ye shes (1600) Ms_Mong_74 / Namdaγ sang orsiba = Qamuγ küsel-ün qur-a-yi oroγuluγči neretü arilγaqui takil. (Manuscript)

, Bstan 'dzin chos dar (1733) Ms_Mong_81 / Yamandaga Maqagala Erlig qaγan Ökin tngri dörben doγsin sudur-un orosiba = Ya-ma-a-ndaga; Mah-a-a-ga-la; Nom-un qan; Ökin tngri. , Beijing (Manuscript)

, Dad pa (1700) Ms_Mong_71 / Altan quyaγ-tan orosiba. (Manuscript)

, Dge 'dun rgya mtsho dpal (1733) Ms_Mong_81a / Bisman tngri sudur orosiba = Yeke qaγan Olan sonosqal-tu-yin köbegün-dür takil gdoom-a ergükü-yin ǰerge Siddhis-ün sang. , Beijing (Manuscript)

, Kun dga' 'od zer and Fu, Dalai (1708) Ms_Mong_12 / Qutuγ-tu Yekede tonilγaγči ǰüg-üd-tür delgeregsen γasiγudan gemsiküi-ber kilinčas-i arilγaγad burqan bolγan bütügeküy-e teyin böged ǰokiyaγsan neretü yeke kölgen sudur. , [Beijing] (Manuscript)

, Kun dga' rgya mtsho (1718) Ms_Mong_7 / Dag yig chung ngu Gdul bya'i snying mun sel byed nyi ma stong gi 'od zer zhes bya ba bzhugs so = Üčüken üsüg Nomoγadqalγ-a-yin ǰirüken-ü qarangγui-yi arilγan üiledügči mingγan naran-u gerel kemekü orosiba. , [Beijing] (Manuscript)

, Mgon po skyabs and Ngag dbang blo bzang, Kelen-ü erketü sain oyutu and , Tob wang (1900) Ms_Mong_6 / ̄Alikāli bijahāram = Dbyangs gsal bzhugs = Enedkeg üsüg kiged : geyigülegči üsüg-üd orosiba. , [Beijing] (Manuscript)

, Ngag dbang blo bzang chos ldan dpal bzang po and , Blo bzang nyi ma and , Ngag dbang skal bzang and , De efu Ms_Mong_93 / Bslab bya gces pa bco brgyad pa bzhugs = Juwan jakūn acangga sere tacihiyan = Arban nayiman keregtü kemekü surγal. , [Beijing] (Manuscript)

, Ngag dbang blo bzang rgya mtsho (1900) Ms_Mong_121 / Arban ǰirγuγan yeke batuda aγči-yin takil ilaγuγsan-u šasin-u baraγdal ügei mani kemegdekü orosiba = Qutuγ-tu arban ǰirγuγan yeke batuda aγči-yin takil ilaγuγsan-u šasin baraγdasi ügei čindamani. (Manuscript)

, Nom-un boγda qan and , Erdeni mergen (1700) Ms_Mong_38bis / Asuru doγsin-i üǰegülügsen ǰirγuγan γar-tu Maqagala-yin ilete bütügel. (Manuscript)

, Rabǰai (1850) Ms_Mong_120 / Untitled amulet with Rabǰai's verses starting with the line Abaral γurban čoγta aldasalan ügei ǰalbari araγ-a qaγu(i)rmagči ügei-de amitan bükün-de itegeltei … [*Abural γurban čuqaγ-ta(γan) alγaslal ügei ǰalbiraγad arγ-a qaγurmaγ ügei daγan amitan bügüde-de itegel-tei …]. (Manuscript)

, Sa skya paṇḍita Kun dga' rgyal mtshan and , Blo bzang bstan pa'i rgyal mtshan / Lubsangdambaiǰamsan (1742) Ms_Mong_8 / Subha-ši-da radna-nidhi na-a-ma ša-a-sdr-a = ligs par bšedpa rimbō čegei gdir ǰis by-a wai bsdan bčōs = erdeni-yin sang neretü sayin ügetü šasdr. , [Beijing] (Manuscript)

, Sa-skya Paṇḍita Kun-dga’-rgyal-mtshan and , Sonom Gara (1600) Ms_Mong_54 / Subašidan-a erdeni = Sayin üge-tü erdeni-yin sang neretü šastir. (Manuscript)

, Shes-rab Seng-ge (1800) Ms_Mong_3 / Bañja-ragṣ-a kemekü Tabun sakiyan neretü orosiba. , [Beijing] (Manuscript)

, Siregetü güüši (1930) Ms_Mong_13 / Eldeb üliger-ün dalai kemegdekü sudur orosiba. , Kökeqota/[Beijing] (Manuscript)

, Siregetü güüši (1600) Ms_Mong_76 / Qutuγ-tu Molon toyin bodi sedkil-iyer eke-tür ači qariγulqui sudur. (Manuscript)

, Toyin guiši and , Šaγšabad ubasi and , Belge-tü baγši (1705) Ms_Mong_68 / Gčodba orosiba = Včir oγtaluγči-yin sudur = Qutuγ-tu Bilig-ün činadu kiǰaγar-a kürügsen Včir oγtaluγči neretü yeke kölgen sudur = Včir oγtaluγči-yin bilig-ün činadu kiǰaγar-a kürügsen-ü bodi qutuγ-un mör-i toγolaqui-yin sudur. (Manuscript)

, Toyin guiši and , Šaγšabad ubasi and , Belge-tü baγši (1705) Ms_Mong_69 / Qutuγ-tu Bilig-ün činadu kiǰaγar-a kürügsen Včir oγtaluγ-či neretü yeke kölgen sudur orosiba = Včir oγtaluγči-yin sudur = Včir oγtaluγči-yin bilig-ün činadu kiǰaγar-a kürügsen-ü bodi qutuγ-un mör-i toγolaqui sudur. (Manuscript)

, Ye shes dar rgyas and , Bstan 'dzin rgya mtsho Ms_Mong_115 / J̌obalang bükün-i arilγaγči Dar-a eke-dür ǰalbariqui yosun masi quriyangγui orošiba. (Manuscript)

B

Blo bzang chos kyi rgyal mtshan, (1800) Tib. 347 / Bsangs kyi cho ga Dngos grub kyi gzi ’od ’bar ba ngo mtshar rin po che’i phreng ba. , Mongolia (Manuscript)

M

Maitreyanātha / Asaṅga, (1900) Tib. 338.2 / Chos dang chos nyid rnam par ’byed pa’i tshig le’ur byas pa / Dharmadharmatāvibhaṅga-kārikā. , Mongolia (Manuscript)

Maitreyanātha / Asaṅga, (1900) Tib. 338.3 / Theg pa chen po rgyud bla ma’i bstan bcos / Mahāyānottaratantra-śāstra. , Mongolia (Manuscript)

Maitreyanātha / Asaṅga, (1900) Tib. 338.4 / Theg pa chen po mdo sde’i rgyan zhes bya ba’i tshig le’ur byas pa / Mahāyānasūtrālaṃkāra-kārikā. , Mongolia (Manuscript)

Maitreyanātha / Asaṅga, (1900) Tib. 338.5 / Shes rab kyi pha rol tu phyin pa man ngag gi bstan bcos Mngon par rtogs pa’i rgyan / Abhisamayālaṃkāra-nāma-prajñāpāramitopadeśaśāstra. , Mongolia (Manuscript)

Maitreyanātha/Asaṅga, (1900) Tib. 338.1 / Dbus dang mtha’ rnam’ byed / Madhyāntavibhaṅga-kārikā. , Mongolia (Manuscript)

S

Sumatimaṇiprajñā, (1900) Tib. 354.20 / Lha la dbang bskur ba’i cho ga Dge legs rgya mtsho’i char ’bebs kyi yang snying. , Beijing (Manuscript)

Sumatimaṇiprajñā, (1900) Tib. 354.21 / Dpal ldan dmag zor gyi rgyal mo’i sgrub thabs bsdus pa’i ngag ’don. , Beijing (Manuscript)

Sumatimaṇiprajñā, (1900) Tib. 354.22 / Bcom ldan ’das gdugs dkar mo can gyi sgo nas bzlog bsgyur byed tshul. , Beijing (Manuscript)

Sumatimaṇiprajñā, (1900) Tib. 354.23 / Klu gtor Bdud rtsi’i chu rgyun. , Beijing (Manuscript)

Sumatimaṇiprajñā, Sumatimaṇiprajñā (1900) Tib. 357 / Yi dam rgya mtsho’i sgrub thabs Rin chen ’byung gnas kyi lhan thabs Gsal ba’i me long las glegs bam bzhi pa. , Beijing (Manuscript)

Sureśamatibhadra / Lha dbang Blo gros bzang po, (1700) Tib. 7 / Gdan dus thun mongs kyi brtsis gzhi’i rnam bshad Blo gsal dga’ ba bskyed pa’i pad tshal. , Zangs (Manuscript)

sine, nomine (1800) Tib. 323 / ’phags pa De bzhin gshegs pa bdun gyi sngon gyi smon lam gyi khyad par rgyas pa zhes bya ba theg pa chen po’i mdo / Saptatathāgatapūrvapraṇidhānaviśeṣavistara. , Beijing (Manuscript)

sine, nomine (1800) Tib. 324 / Dpal dus kyi ’khor lo bsdus pa’i rgyud kyi rgyal po’i snying po / Śrīkālacakralaghutantrarājahṛdaya-nāma. , Mongolia (Manuscript)

T

Tang Sanzang, (1700) Tib. 333 / Yus shya’ khyi’i/ /brjed tho G.yang ṭi’i za ma tog. , Beijing (Manuscript)

Tāranātha, (1700) Tib. 5 / Bcom ldan ’das thub pa’i dbang po’i mdzad pa mdo tsam brjod pa/ mthong bas don ldan rab tu dga’ ba dang bcas pas Dad pa’i nyin byed phyogs brgyar ’char ba. , Zangskar (Manuscript)

Ś

Śrīdharasena / Dpal 'dzin, (1700) Tib. 10 / Mngon brjod Mu tig gi ’phreng ba. , Zangskar (Manuscript)

Śrīkūṭa, (1700) Tib. 13 / Chos kyi rnam grangs kyi brjed byang gi rtsa ba a tsarya dpal brtegs la sogs pas mdzad pa. , Zangskar (Manuscript)

This list was generated on Fri Jul 19 20:36:55 2024 CEST.