REAL-MS

Items where Year is 1600

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Number of items: 73.

UNSPECIFIED (1600) Katalog Großschenker Schulbibliothek. (Manuscript)

UNSPECIFIED (1600) Ms_Mong_29 / Ene čadig inu Čilagun-u qabqaγ-tu kemekü niγuča-ača neng ülemǰi niγuča sudur kemekü bui. (Manuscript)

UNSPECIFIED (1600) Ms_Mong_32 / Doloγan graγ. (Manuscript)

UNSPECIFIED (1600) Ms_Mong_33 / Untitled calendar fragment. (Manuscript)

UNSPECIFIED (1600) Ms_Mong_75 / Untitled prophecy. (Manuscript)

UNSPECIFIED (1600) Ms_Mong_99 / Türbel ügei ečige eke-yin ači qariγulqui neretü sudur & Dalai blam-a-yin ečige eke-degen ači qariγulqui neretü sudur & Qomšim bodistv-nar-un daγudaqui egsig = Qomšim bodistv-yin sudur. (Manuscript)

UNSPECIFIED (1600) Petrovai-énekeskönyv : Tinódi Sebestyén és némely más írók históriás versei. (Manuscript)

UNSPECIFIED (1600) Tib. 54.1.10 / ’phags pa Stobs po che zhes bya ba theg pa chen po’i mdo / ārya-Mahābala-nāma-mahāyānasūtra. , Beijing (Manuscript)

UNSPECIFIED (1600) Tib. 54.1.11 / Gtsug tor dkar mo mchog grub ma dang gtsug tor ’bar ba. , Beijing (Manuscript)

UNSPECIFIED (1600) Tib. 54.1.12 / Gtsug tor dkar mo’i zlog sgyur. (Manuscript)

UNSPECIFIED (1600) Tib. 54.1.13 / De bzhin gshegs pa thams cad kyi gtsug tor rnam par rgyal ba zhes bya ba’i gzungs rtog pa dang bcas pa / Sarvatathāgatoṣṇīṣavijaya-nāma-dhāraṇī-kalpasahita. , Beijing (Manuscript)

UNSPECIFIED (1600) Tib. 54.1.14 / ’phags ma ’Od zer can zhes bya ba’i gzungs / ārya-Mārīcī-nāma-dhāraṇī. , Beijing (Manuscript)

UNSPECIFIED (1600) Tib. 54.1.15 / Gza’ rnams kyi yum zhes bya ba’i gzungs / Grahamātṛkā-nāma-dhāraṇī. , Beijing (Manuscript)

UNSPECIFIED (1600) Tib. 54.1.16 / Gza’ skar gsang ba’i zu tse bskol gyi mdo zhes bya ba’i gzungs. , Beijing (Manuscript)

UNSPECIFIED (1600) Tib. 54.1.17 / ’phags pa Phyogs bcu’i mun pa rnam par sel ba zhes bya ba theg pa chen po’i mdo / ārya-Daśadigandhakāravidhvaṃsana-nāma-mahāyānasūtra. , Beijing (Manuscript)

UNSPECIFIED (1600) Tib. 54.1.18 / ’phags pa Bkra shis brtsegs pa zhes bya ba theg pa chen po’i mdo / ārya-Maṅgalakūṭa-nāma-mahāyānasūtra. , Beijing (Manuscript)

UNSPECIFIED (1600) Tib. 54.1.19 / ’phags pa Shes rab kyi pha rol tu phyin pa Rdo rje gcod pa zhes bya ba theg pa chen po’i mdo / ārya-Vajracchedikā-nāma-prajñāpāramitā-mahāyānasūtra. , Beijing (Manuscript)

UNSPECIFIED (1600) Tib. 54.1.2 / phags pa Shes rab kyi pha rol tu phyin pa sdud pa tshigs su bcad pa / ārya-Prajñāpāramitā-sañcaya-gāthā. , Beijing (Manuscript)

UNSPECIFIED (1600) Tib. 54.1.22 / Rdo rje gnam lcags mchu / ārya-Vajralohatuṇḍa-nāma-dhāraṇī. , Beijing (Manuscript)

UNSPECIFIED (1600) Tib. 54.1.23 / ’phags pa Lcags mchu / ārya-Lohatuṇḍa-nāma-dhāraṇī. , Beijing (Manuscript)

UNSPECIFIED (1600) Tib. 54.1.24 / Lcags mchu nag po / ārya-Lohakālatuṇḍa-nāma-dhāraṇī. , Beijing (Manuscript)

UNSPECIFIED (1600) Tib. 54.1.25 / Bgres mos zhus pa / ārya-Mahālalikāparipṛcchā-nāma-mahāyānasūtra. , Beijing (Manuscript)

UNSPECIFIED (1600) Tib. 54.1.26 / ’phags pa Khye’u rin chen zla bas zhus pa / ārya-Ratnacandraparipṛcchā-nāma-mahāyānasūtra. , Beijing (Manuscript)

UNSPECIFIED (1600) Tib. 54.1.27 / Gtsug tor nag mo. , Beijing (Manuscript)

UNSPECIFIED (1600) Tib. 54.1.28 / ’phags pa Glang ru lung bstan / ārya-Gośṛṅgavyākaraṇa-nāma-mahāyānasūtra. , Beijing (Manuscript)

UNSPECIFIED (1600) Tib. 54.1.29 / ’phags pa Sprin chen po’i mdo / ārya-Mahāmegha. , Beijing (Manuscript)

UNSPECIFIED (1600) Tib. 54.1.3 / Dpang skong phyag rgya pa. , Beijing (Manuscript)

UNSPECIFIED (1600) Tib. 54.1.30 / Gtsug tor lha mo rol ma. , Beijing (Manuscript)

UNSPECIFIED (1600) Tib. 54.1.31 / Mdo sdong po brgyan pa. , Beijing (Manuscript)

UNSPECIFIED (1600) Tib. 54.1.32 / ’phags pa Kha mchu nag po zhi bar byed pa zhes bya ba theg pa chen po’i mdo. , Beijing (Manuscript)

UNSPECIFIED (1600) Tib. 54.1.33 / Gza’i yab gzungs. , Beijing (Manuscript)

UNSPECIFIED (1600) Tib. 54.1.35 / ’phags pa Rgyal ba can / ārya-Jayavatī-nāma-dhāraṇī. , Beijing (Manuscript)

UNSPECIFIED (1600) Tib. 54.1.36 / Ri khrod lo ma gyon pa’i gzungs / ārya-Parṇaśabarī-nāma-dhāraṇī. , Beijing (Manuscript)

UNSPECIFIED (1600) Tib. 54.1.37 / Lus ngag yid gsum bcings pa las grol bar byed pa’i gzungs. , Beijing (Manuscript)

UNSPECIFIED (1600) Tib. 54.1.38 / Klu’i spang bkong. , Beijing (Manuscript)

UNSPECIFIED (1600) Tib. 54.1.39 / Ngan ’gro thams cad yongs su sbyong ba gtsug tor rnam par rgyal ma bstod pa dang bcas pa / ārya-Sarvadurgatipariśodhanyuṣṇīṣavijaya-nāma-dhāraṇī. , Beijing (Manuscript)

UNSPECIFIED (1600) Tib. 54.1.4 / ’phags pa Tshe dang ye shes dpag tu med pa zhes bya ba theg pa chen po’i mdo / ārya-Aparimitāyurjñāna-nāma-mahāyānasūtra. , Beijing (Manuscript)

UNSPECIFIED (1600) Tib. 54.1.40 / Lug ’phel ba’i gzungs. , Beijing (Manuscript)

UNSPECIFIED (1600) Tib. 54.1.41 / Sme bdun zhes pa’i skar ma’i mdo tshe dang bsod nams spel ba / Doluγan ebügen neretü odon-u sudur. , Beijing (Manuscript)

UNSPECIFIED (1600) Tib. 54.1.42 / Rta gzungs. , Beijing (Manuscript)

UNSPECIFIED (1600) Tib. 54.1.43 / [Table of contents of a gzungs-bsdus]. , Beijing (Manuscript)

UNSPECIFIED (1600) Tib. 54.1.44 / 録目經咒集品諸. , Beijing (Manuscript)

UNSPECIFIED (1600) Tib. 54.1.5 / ’phags pa Phung po gsum pa zhes bya ba theg pa chen po’i mdo / Triskandhakasūtra. , Beijing (Manuscript)

UNSPECIFIED (1600) Tib. 54.1.6 / ’phags pa Rgyal mtshan rtse mo’i dpung rgyan ces bya ba’i gzungs / ārya-Dhvajāgrakeyūrā-nāma-dhāraṇī. , Beijing (Manuscript)

UNSPECIFIED (1600) Tib. 54.1.7 / Shes rab snying po dang ’da’ ka ye shes. , Beijing (Manuscript)

UNSPECIFIED (1600) Tib. 54.1.8 / Rdo rje rnam par ’joms pa zhes bya ba’i gzungs / Vajravidāraṇā-nāma-dhāraṇī. , Beijing (Manuscript)

UNSPECIFIED (1600) Tib. 54.1.9 / ’phags pa Bzang po spyod pa smon lam gyi rgyal po / ārya-Bhadracaryā-praṇidhānarāja. , Beijing (Manuscript)

UNSPECIFIED (1600) Tib.54.1.20 / Rdo rje’i mchu zhes bya ba’i klu’i dam tshig / Vajratuṇḍa-nāma-nāgasamaya. , Beijing (Manuscript)

UNSPECIFIED (1600) Tib.54.1.21 / Zangs mchu dmar po. , Beijing (Manuscript)

UNSPECIFIED (1600) Unitárius Passionalek. (Manuscript)

, Ayuši güši and , Kun dga' 'od zer and , Šarba qutuγtu (1600) Ms_Mong_79 / Qutuγ-tu Yeke-de tonilγaγči qamuγ ǰüg-tür delgeregsen gem-üd-iyen γasiγudan kilinča-nuγud-i arilγaǰu tegsi ǰokiyaǰu burqan bolγan bütügeküi ner-e-tü yeke kölden sudur = Qutuγ-tu Yeke-de tonilγaγči ǰüg-üd-tür delgerülegügsen neretü sudur [≈ Ārya-Ghanjā-mahābrica-phulukarnāvaranaśodhya-buddharakurabhuha-nāma-mahāyāna-sūtra]. (Manuscript)

, Bsod nams ye shes (1600) Ms_Mong_74 / Namdaγ sang orsiba = Qamuγ küsel-ün qur-a-yi oroγuluγči neretü arilγaqui takil. (Manuscript)

, Sa-skya Paṇḍita Kun-dga’-rgyal-mtshan and , Sonom Gara (1600) Ms_Mong_54 / Subašidan-a erdeni = Sayin üge-tü erdeni-yin sang neretü šastir. (Manuscript)

, Shes-rab Seng-ge and , Ayuši güši and , Chul-khrims rgya-mtsho and , Yon-tan bzod-pa and , J̌okistu ubasi and , Badm-a and , Mergen uran nomči (?) and , Badm-a naγar (1600) Ms_Mong_78 / Qutuγ-tu tabun ayimaγ-un nom erdini = Tabun ayimaγ tarnis-un sudur. (Manuscript)

, Shes-rab Seng-ge and , Yon-tan bzang-po and , Bayaγud baγatur qung tayiǰi (1600) Ms_Mong_77 / Qutuγ-tu degedü Altan gerel-tü erketü sudur-nuγud-un qaγan neretü yeke kölgen sudur (= Ārya-Suvarṇaprabhāsottama-sūtrendrāja-nāma-mahāyāna-sūtra). (Manuscript)

, Siregetü güüši (1600) Ms_Mong_76 / Qutuγ-tu Molon toyin bodi sedkil-iyer eke-tür ači qariγulqui sudur. (Manuscript)

, Čoγtu guiši toyin and , Erdeni baγši and , Biligtü ubaši oki and , Senčin baγši (1600) Ms_Mong_318 / Degedü Milarasba-yin čadig. , Peking? / Beijing? (Manuscript)

Kemény, József (1600) Collectio minor manuscriptorum historicorum. (Manuscript)

Kemény, József (1600) Collectio minor manuscriptorum historicorum. (Manuscript)

Kénosi Tőzsér, János (1600) Unitárius egyháztörténet, Lib. I. Cap. IV. , h. n. (Manuscript)

Pauli, István (1600) Pauli (Stennarius) István emlékkönyve 1652-1655. (Manuscript)

Rami-I Sami, (1600) Divan. (Manuscript)

Sangs rgyas gling pa, (1600) Tib. 54.1.34 / Nyes pa kun sel byin rlabs sgron me. , Beijing (Manuscript)

sine, nomine (1600) Az Apor Formularium toldaléka. , h. n. (Manuscript)

sine, nomine (1600) Brewer-nyomda iratai. , Lőcse (Manuscript)

sine, nomine (1600) Egrespataky-verseskönyvecske. (Manuscript)

sine, nomine (1600) Hihetőleg Szentmártoni Tamás Ferenc kéziratos munkája. , s. l. (Manuscript)

sine, nomine (1600) Historia conjugationis contra Gabrielem Báthori Principem Transilvaniae 1611 initiae. (Manuscript)

sine, nomine (1600) Index ordinatorium ... (Manuscript)

sine, nomine (1600) Kolozsvár rendszabályai és kiváltságai. (Manuscript)

sine, nomine (1600) Vegyes kéziratok. , S.l. (Manuscript)

sine, nomine (1600) Vegyes kéziratok. (Manuscript)

sine, nomine (1600) Versek Bocskay Gábor Epitaphiumára. (Manuscript)

This list was generated on Thu Jul 18 19:17:52 2024 CEST.